Angol-magyar szociológiai szótár

Összeállította: Somlai Péter.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z  

185 találat.

capital tőke

capitalism tőkés rend, kapitalizmus

capitalist tőkés, kapitalista

care gondozás, gondoskodás, ápolás

career pályafutás, életpálya, karrier

case study esettanulmány

cash nexus kapcsolat a pénzért

caste kaszt

categorization kategorizálás

category kategória

causal oksági, okozati;

causal explanation oksági magyarázat

causality okság

causation oksági összefüggés

cell mező, cella (táblázatban)

cell frequency abszolút gyakoriság

census népszámlálás, összeírás

census bureau népszámlálási hivatal

center (USA) központ, centrum

center/periphery központ-külterület, centrum-periféria

centre (GB) központ, centrum

ceremony ünnepség, ceremónia

character jellem, karakter

characteristic jellegzeteség

charisma karizma, mennyei adomány (M. Weber ezzel a fogalommal jelöli a legitim uralom egyik ide ltipus t. L sd: Weber, 1976; 1978; 1987)

charity jótékonyság, irgalmasság, könyörület

chart grafikon

chi square test chi négyzet próba

Chicago School chicagói iskola

child care gyermekgondozás

child care allowance gyermekgondozási segély

child labour gyermekmunka

childhood gyermekkor, gyermekiség

church egyház

circulation körforgás

citizen állampolgár

city város

civil polgári, civil

civil law polgárjog

civil religion civil, polgári vallás, vallásosság (E. Durkheim, majd R. Bellah kifejezése a társadalmi integrációt és a legitim rend fennállását elősegítő hitrendszer jelölésére. Lásd: Bellah - Hammond, 1980)

civil rights állampolgári jogok

civil rights movement polgárjogi mozgalom

civil service közszolgálat, állami hivatal

civil society civil társadalom

civilization civilizáció, kultúra

clan nemzetség

clan group nemzetségi csoport

clan society nemzetségi társadalom

class osztály

class barriers osztálykorlátok

class boundary osztályhatár

class conflict osztálykonfliktus

class interval osztályköz

class society osztálytársadalom

class struggle osztályharc

class-consciousness osztály(ön)tudat

classification osztályozás, klasszifikáció

classless society osztálynélküli társadalom

classroom osztályterem

clique érdekszövetség, klikk

closed (-ended) question zárt kérdés

cluster fürt, klaszter

cluster analysis fürtlemezés, klaszterelemzés

cluster sampling fürtös, klaszteres mintavétel

coalition koalició

code kód

coder kódoló

coding kódolás

coding sheet kódlap

coefficient együttható

coercion kényszer, kényszerítés, erőszak alkalmazása

cognitive dissonance kognitív disszonancia (ismeretek, vélemények, gondolatok közötti egyenetlenség. L. Festinger elmélete ennek felszámolási törekvéseiről szól. Lásd: Festinger, 1963; 1973)

cohabitation együttélés, házasságon kívüli együttélés

cohesion kohézió, összetartó erő

cohort korcsoport, kohorsz

collective kollektív, közös, közösségi

collective action kollektív cselekvés (M. Olson elmélete foglalkozik ennek logikájával.Lásd: Olson, 1965; l982)

collective bargaining kollektív szerződés

collective behavior (US) kollektív viselkedés, magatartás

collective behaviour (GB) kollektív viselkedés, magatartás

collective consumption kollektív fogyasztás

collectivism kollektivizmus

colonialism gyarmatosítás

colony gyarmat

column oszlop

command parancs

command economy parancsgazdaság

commerce kereskedelem

commitment elkötelezettség

commodity jószág, áru

commodity aesthetics áruesztétika

commodity fetishism árufetisizmus (K. Marx által alkotott fogalom annak jelölésére, hogy a kapitalista társadalom tagjai fétisként kezelik az árukat és az árutermelés viszonyait.Lásd: Marx, 1960; 1970; 1967)

common knowledge a józan észen alapuló ismeret, tudás, köznapi tudás (A fenomenológiában és a hozzá kapcsolódó tudásszociológiában használatos fogalom. Lásd: Schütz -Luckmann, 1975; 1974; 1984)

common sense józan ész, közfelfogás

commune kommuna

communication kommunikáció

communism kommunizmus

community közösség

community care közösségi gondozás

community medicine közösségi gyógyászat

commuter bejáró, ingázó

commuting ingázás

comparative method összehasonlító módszer

competence kompetencia, tudás

competition verseny

complementarity egymás kiegészítése, komplementaritás

complexity összetettség, bonyolultság, komplexitás

Concentric Zone Koncentrikus zóna (E. Burgess elmélete a modern városok fejlődéséről. Lásd: Park - Burgess, 1968; 1973)

condition of existence létfeltétel, létezési feltétel

confidence bizalom

confidence interval konfidencia-intervallum

conflict konfliktus

conflict theory konfliktus-elmélet

conformity konformitás

conjugal konjugális (férfi és nő közötti házassági vagy azon kívüli tartós párkapcsolat)

conjuncture a gazdasági (üzleti) élet fejlődése, konjunktura

consanguinity vérrokonság

conscience collective (francia) kollektív tudat (E. Durkheim által alkotott fogalom a "társadalmi tények" jelölésére. Lásd: Durkheim, 1960b; 1982; 1978)

consensus megegyezés, konszenzus

conservativism konzervatívizmus

consistency konzisztencia

conspicuous consumption hivalkodó fogyasztás (Th. Veblen által alkotott fogalom a "dologtalan osztály" életmódjának jelölésére. Lásd: Veblen, 1957; 1975)

constraint kényszer, korlát

consumption fogyasztás

content analysis tartalomelemzés

context szövegösszefüggés, kontextus

contextual analysis kontextus-elemzés

contingency kontingencia

contingency table kontingencia-tábla

continuous folytonos

continuous variable folytonos változó

contradiction ellentmondás

contrasting sample kontrasztos minta

control ellenőrzés

control group kontrollcsoport, csoport ellenőrzés céljára

control question ellenőrző kérdés

controlled observation ellenőrzött megfigyelés

convention /1/ konvenció, megegyezés /2/ jelölőgyűlés (USA)

convergence összeérés, konvergencia

convergence theory konvergencia-elmélet

conversational analysis társalgáselemzés

cooperation együttműködés, kooperáció

cooperative szövetkezet

coordinate koordináta

coordinate system koordináta-rendszer

coordination egyeztetés, koordináció

core mag, centrum törzs-

core country centrum-ország (A "világrendszer - elmélet" fogalma. Lásd: Hopkins - Wallerstein, 1977; 1983)

corporate power korporatív hatalom

corporation korporáció, hivatásrendi szervezet, nagy hatalmú gazdasági szervezet

corporatism korporatizmus, korporációk hatalma

correlation kölcsönösség, korreláció

correlation coefficient korrelációs együttható

corruption korrupció

cost költség

cost of living létfenntartási költség

counterculture ellenkultúra

counterfactual a tényekkel szembenálló

county megye

credentialism foglalkoztatás bizonyítványok és szaktudást igazoló okmányok alapján, "diplomafetisizmus"

crime bűn, bűncselekmény, bűnözés

crimes without victims áldozat nélküli bűnözés (Nem jelentett bűnesetek - pl kábítószer használata, prostitúció - esetén)

criminal bűnöző

criminal law büntetőjog

criminalstatistics bűnügyi statisztika

criminology bűnügytan, a bűnözéssel foglalkozó tudomány, kriminológia

critical kritikai

critical theory kritikai elmélet

cross tabulation kereszt-táblázás

cross-cultural kultúraközi, kultúrák közötti

crowd tömeg

cult kultusz

cultural kulturális

cultural anthropology kulturális antropológia

cultural capital kulturális tőke (P. Bourdieu által alkotott fogalom az uralkodó kultúra szimbolikus javainak alkalmazására - "felhalmozására", "befektetésére", "cseréjére", stb - vonatkozik. Lásd: Bourdieu, 1972; 1977; 1978)

cultural deprivation kulturális hátrány, kirekesztettség, hátrányos helyzet

cultural lag kulturális lemaradás, elmaradás e(W. Ogburn kifejezése a társadalmi és kulturális változások időbeli eltolódásainak jelölésére. Lásd: Ogburn, 1950)

cultural relativism kulturális relativizmus

cultural reproduction kulturális újratermelés

culture kultúra

culture pattern kulturális minta

curve görbe

custody gyámság, őrizetbevétel

custom szokás, megszokás

cybernetics kibernetika