Angol-magyar szociológiai szótár

Összeállította: Somlai Péter.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z  

49 találat.

table tábla, táblzat

taboo tabu

tabulation táblázatkészítés, táblázás

tactics taktika

task feladat

taxonomy taxonómia, leíró rendszerezés, osztályozás

taylorism taylorizmus

team csapat, munkaközösség

technical technikai, mŰszaki

technical development műszaki fejlődés, fejlesztés

technical divison of labour (GB), technical division of labor (USA) műszaki (technikai) munkamegosztás

technical rationality technikai ésszerűség, racionalitás

technological determinism technológiai determinizmus

technology technológia, gyártási eljárás

teleology célirányosság, célkövetés, teleológia

tenement bérlemény, bérlakás

tension feszültség

term /1/ kifejezés, terminus /2/ határidő

terminology szaknyelv, terminológia

tertiary sector harmadik szektor

test próba, teszt

test of significance szignifikanciapróba

theory elmélet

theory of games játékelmélet

theory of middle range középszintű elmélet

theory-laden elmélettartalmú, elméletre vonatkozó

Third World harmadik világ

threshold value küszöbérték

time idő

time budget időmérleg

time series idősor

total institution totális intézmény (E. Goffman kifejezése az egyének csoportját a külvilágtól elzárva tartó és szigorúan felügyelő intézményekre. Lásd: Goffman, 1961b)

totalitarian totalitárius

totemism totemizmus

town planning várostervezés

trade kereskedelem

trade union szakszervezet

trade unionism szakszervezeti mozgalom

tradition hagyomány, tradició

tradition-directed tradíciótól irányított (D. Riesman kifejezése a karakter és életforma egyik történelmi tipusára. Lásd: Riesman, 1961; 1968)

traditional society hagyományos társadalom, tradicion áis társadalom

transfer of status státuszátadás

trend trend

triad hármas, triád

tribal törzsi

tribe törzs

two - sample test két mintás próba

type típus

typology tipológia