Megalakult a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság (GFTT)

Gazsó Ferenc tisztelői és barátai kezdeményezésére 2018 december 12.-én megalakult az egyesületi formában működő Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság, amelynek célja a névadó szellemi örökségének gondozása. Ennek keretében olyan közéleti ügyeket, kutatási kérdéseket igyekszünk napirenden tartani, amelyek
  • a közoktatás társadalmi összefüggéseire és az oktatáspolitikára,
  • a magyar társadalom generációs újratermelődésének alakulására és az ifjúságkutatásra,
  • az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeire vonatkoznak.

A fenti megfontolások szem előtt tartásával a Társaság a következő közvetlen célokat tűzi ki maga elé:
  • Konferencia-sorozatot szervez, amelyben előadások hangzanak el és eszmecserék szerveződnek Gazsó Ferenc emlékének szentelt és a Társaság által fontosnak tartott fenti témákban.
  • Gazsó Ferenc Emlékdíjat alapít, amelyet egy erre a célra választott kuratórium – kétévente – ítél oda két fiatal magyar kutatónak, akik a fenti témák valamelyikében komoly, rangos kutatómunkát végeznek.

Az iskolaügy, az ifjúság, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek témaköreiben szervezett konferenciák előadásait kötetekben tervezzük közreadni. Előkészületben van a 2019-ben – „Iskola, társadalom, politika” címmel – megjelenő kötet, amely Gazsó Ferenc e témakörben korábban publikált, illetve eddig még nem közölt írásait, valamint más szerzőknek a témához kapcsolódó tanulmányait adja közre.

A Társaság abban a szellemben működik, amelyet Gazsó Ferenc fontosnak tartott: minél kevésbé formális, lényegre törő, egyszerű működésre, baráti, empatikus légkörre, nyitott szellemi közeg megteremtésére törekszik. Értékelkötelezett szakszerűség és a társadalmi problémák iránti nyitottság jellemzi a Társaság működését, amelyet elvár az általa támogatott személyektől is. Az alakuló Közgyűlés Dr. Bihari Mihályt választotta a Társaság elnökévé.

A Társaság nyitott. Tagjává válhat mindenki, aki a fentiekben megfogalmazott célokkal, értékekkel és eszközökkel egyetért, elfogadja a Társaság alapszabályát, és írásban közli az Elnökséggel belépési szándékát (tagfelvételi kérelem), továbbá, akinek felvételét a Társaság két alapító tagja írásban támogatja. A Társaság körébe várjuk mindazokat, akiket a Társaság céljai és szakmai programja érdekel, és közreműködésükkel segíteni kívánják azok megvalósítását. A Társaságot a tagok adományaira alapozva kívánjuk működtetni. Az érdeklődők további információt kaphatnak Békés Zoltántól (bekes.zoltan@chello.hu) és Harcsa Istvántól (istvan.harcsa@yahoo.com.)


A Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság
 Elnöksége