Hegedûs József-Tosics Iván
A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI LAKÁSRENDSZEREK ÁTALAKULÁSA*
 

Bevezetés - konceptuális keretek

Az elemzés kiindulópontja a kelet-európai lakásmodell, ahol az állam kezében tartotta a lakásszektor keresleti és kínálati oldalát is és nem engedte meg, hogy a piaci mechanizmusok kialakuljanak és integráló mechanizmusként mûködjenek. Ennek a modellnek tipikus jellemzõi voltak a "luxuslakás-ellenes" intézkedések, a "zárt városok" politikája, "az egy család egy lakás" elve, az állandósuló építõanyag-hiány a magánszektorban, a szigorú foglalkoztatási politika stb. Valamennyi kelet-európai országban kialakult egy "második" lakáspiac, amelynek létét a rendszer "repedései" magyarázzák (Hegedûs-Tosics 1994). A kelet-európai országok lakásrendszerei közötti különbségeket az magyarázza, hogy az állam mennyire volt konzekvens a fent említett területeken: mennyire engedte, hogy a "repedések" következtében rendszeridegen mechanizmusok állandósuljanak. E mechanizmusok tipikus példái voltak az állami tulajdonban lévõ lakások magánszemélyek közti cseréje, az "elszivárgott" építõanyagok fekete piaca, az illegális építkezések, az építõmunkások "hétvégi" alkalmazása, a telkek névleges ára stb. Ugyanakkor a kelet-európai lakásmodellben a rendszeridegen elemekre épülõ tranzaktív viszonyok (cserék, adásvételek stb.) nem voltak képesek valódi piaci visszacsatolási mechanizmusok tartós mûködtetésére: az állami gazdaságpolitika nem hagyta, hogy ezek a viszonyok dominánssá, meghatározókká váljanak. Szélsõ formájukban ezek a mechanizmusok egyfajta kettõs piaci rendszert eredményeztek, mint például Magyarországon.

A tanulmány alapkérdése az, hogy miként bomlik fel ez a lakásmodell és milyen irányban fejlõdik tovább. A kiinduló állítás az, hogy létezett egy közös modell, amelyben az állami szektor játszotta a domináns szerepet (Szelényi 1983; 1987; Manchin-Szelényi 1986), mellette azonban másodlagos mechanizmusok is mûködtek. Az egységes modell annak ellenére létezett, hogy a térség különbözõ országaiban az állami szektor eltérõ intézményi keretek között kontrollálta a lakáspiacot: például Kelet-Németországban a városi bérházakat magántulajdonban hagyták (de az elosztás, a lakbérek és a felújítások tekintetében alig volt különbség), vagy Bulgáriában gyakorlatilag alig létezett állami bérlakás, de a magánlakás-forgalom szinte teljes mértékben állami/tanácsi kontroll alatt volt. A tulajdonosi formákban a szövetkezetek, önkormányzatok és vállalatok stb. szerepében mutatkozó különbségek nem rejthetik el ezen rendszerek közös, fõ jellemvonásait.

A változások konceptualizálása érdekében tekintsük a következõ egyszerû sémát (lásd ábra), amely két dimenziót, azon belül pedig két-két esetet különböztet meg:

- tulajdon alapján állami/közösségi és magán szektort,
- integratív mechanizmus alapján piaci és nem piaci szférát.

E séma segítségével kétszer-kettes ábrát kapunk, amelyeknek egyes celláiban az oszlopok nagysága azt tükrözi, hogy a lakásállomány mekkora hányadára jellemzõ az adott kombináció. A sematikus ábra egyes cellái a lakásrendszer tipikus elemeit reprezentálják.

A. Állami/nonprofit szektor és piaci mechanizmus

A nyugat-európai rendszerekben mûködõ lakástársaságok vagy önkormányzatok annak ellenére, hogy közvetlen vagy közvetett támogatásokat élveznek, piaci környezetben mûködnek, a hitelek, az építõkapacitások piacán ugyanúgy versenyezniük kell, mint a háztartások - támogatásokkal módosított - fizetõképes keresletéért.

B. Magánszektor és piaci mechanizmus

A nyugati rendszerek domináns eleme: amikor a lakás a piaci szektor része és csak közvetett állami beavatkozás befolyásolja a lakáspiac e részpiacának szereplõit. Ennek a modellnek - sok elõnye mellett - erõsen torzító hatású részei is lehetnek (pl. az Egyesült Államokban a lakásberuházások utáni adókedvezmények).

C. Állami/nonprofit szektor és nem piaci mechanizmus

Tipikus esetben a kelet-európai rendszer állami és szövetkezeti lakásai tartoznak ebbe a típusba. A lakásállomány mûködését alapvetõen nem piaci mechanizmusok dominálják. Így például a lakbérek szintje, a lakásfelújítások, a szektor nagysága mind politikai döntéstõl függenek, a gazdasági megfontolások másodlagos szerepet játszanak. Ezzel összefér a lakások bérleti jogviszonyának magánszektoron belüli cseréje, ahol az ellenértéket a kereslet és kínálati viszonyok határozzák meg, de ez nem hat vissza a lakások termelésére.

D. Magánszektor és nem piaci mechanizmus

A kelet-európai lakásmodell értelmezésével kapcsolatos vita ennek a részpiacnak az értelmezése körül bontakozott ki: Szelényi elmélete ezt a szektort alapjában piacinak tekintette, és ennek alapján következtetett a "piacnak" mint másodlagos mechanizmusnak a lakás-egyenlõtlenségekre való hatására. A mi állításunk az volt, hogy a kelet-európai lakásrendszerben a magán-lakásépítés - a saját kivitelezésben megvalósult ún. kalákás építkezés - olyan gazdasági környezetben valósul meg, amely fékezi és semlegesíti a piaci hatásokat (Hegedûs 1988).

E séma segítségével tömören jellemezhetjük az ábrán szereplõ három lakásmodell típust: a nyugat-európai (1c), az észak-amerikai (1d) és a kelet-európai (1a) modelleket. Mind a nyugat-európai, mind pedig az észak-amerikai modellnek domináns eleme a B) szféra, a két modell alapvetõen a közösségi lakásállomány nagyságában különbözik: a nyugat-európai rendszerekben hagyományosan nagyobb arányú a közösségi szektor. A kelet-európai modellben a C) szféra dominál, ugyanakkor az ettõl eltávolodó magyar lakásrendszerben (1b, 1980-as évek) megjelenik a szûk piaci és az egyre bõvülõ nem piaci magánszektor [D) szféra].

A tanulmány alapkérdése az, hogy milyen irányban alakul át a kelet-európai modell (1e): a nyugat-európai, a közösségi szektorra jobban építõ modell, vagy pedig az észak-amerikai modell irányába. Hipotézisünk szerint az átmenetben jelentõs társadalmi és politikai erõk lassítják az átalakulást, és inkább egy "új" modell irányába hatnak, amelyben a nem piaci magánszektor játszik domináns szerepet.
 

Az örökség: a kelet-európai lakásmodell teljesítményének értékelése

A kelet-európai lakásrendszereket elemzõ tanulmányok többnyire arra koncentrálnak, hogy mi a hatása ezeknek a modellnek a társadalmi egyenlõtlenségekre, és mi határozza meg az elosztási mechanizmusokat. Valójában nem áll rendelkezésünkre olyan adat, amelynek alapján a modell gazdasági eredményességét mérni lehetne. Releváns kérdés tehát, hogy az átalakulás kezdetén milyen volt a lakáshelyzet. Az átmeneti periódus kezdetének fõ mutatóit összehasonlítva azt látjuk, hogy a kelet-európai modell meglepõen jól teljesített néhány tekintetben, és rosszul teljesített más szempontokból. Az 1. táblázat adatait, amelyek a térség fõvárosainak legfontosabb mutatóit tartalmazzák, összehasonlítottuk olyan országok fõvárosainak adataival,1 amelyek hasonló gazdasági fejlettségi fokon állnak a világ többi részén2 és Nyugat-Európában.3

1. Lakásbérlet és tulajdonosi jogok

A korábban központi tervezésre épülõ kelet-európai gazdaságokban egyértelmûen elõnyben részesítették a bérlakásokat, amit jól mutat a magántulajdonban levõ lakások alacsony aránya. A kelet-európai városokban a lakásoknak átlagosan csak 28 százaléka volt magántulajdonban 1990-ben, szemben a nyugat-európai városokkal, ahol 65 százalék, és az összehasonlításban szereplõ többi országgal, ahol 62 százalék. Az országos adatok azonban azt mutatják,4 hogy a lakások sokkal nagyobb része volt magántulajdonban Kelet-Európa többi városaiban és vidéki területein, mint a fõvárosokban. Így a magántulajdonban lévõ lakások aránya egész Kelet-Európát tekintve közelítette a másik két ország csoport adatát.

2. A lakásárak

Akár a hasonló jövedelemmel rendelkezõ összehasonlított országokhoz, akár Nyugat-Európához képest a lakbérek Kelet-Európában 1990-ben sokkal alacsonyabbak voltak mint a "normál" szint, a jövedelmek 5,7 százalékát tették ki, ezzel szemben Nyugat-Európában 15,9 százalékát, a többi összehasonlított országban 20,5 százalékát. Ezek a különbségek azt mutatják, hogy az állami kontroll mennyire kiterjedt volt a lakbérek felett Kelet-Európában, szemben az összehasonlított országok csoportjaival, ahol általánosságban a piac határozta meg a lakbéreket. Ugyanakkor a lakások átlagos vételára a jövedelmekhez képest sokkal magasabb volt Kelet-Európában, mint akár Nyugat-Európában, akár az összehasonlított országokban: a lakások vételárának középértéke 9,3-szerese az éves jövedelmeknek a kelet-európai városokban, 4,2-szerese az összehasonlított országokban és 4,7-szerese a nyugat-európai országokban. A magasabb kelet-európai lakásár-jövedelem hányados azt tükrözi, hogy a valóságban megfigyelt tranzakciók esetében a vételár csak viszonylag szûk piacra vonatkozik, azokra az árszintet meghatározó, általában jobb módú (másodlagos jövedelmekkel, külföldi megtakarításokkal rendelkezõ) háztartásokra,5 amelyek hajlandóak voltak lényegesen többet fizetni az eladásra kínált megfelelõ lakásokért.

Nagyrészt a jövedelmekhez képest alacsony kelet-európai lakbérekkel magyarázható a hosszú sorban állás a támogatott bérlakásokért és a látszólagos lakáshiány az átmenetet megelõzõ idõszakban.

3. A lakások minõsége és mennyisége

Kelet-Európában a városok lakásainak minõsége meglepõen jó a hasonló egy fõre jutó GDP-vel rendelkezõ országokhoz képest, sõt gyakran viszonylag közel van a nyugat-európai városokhoz, annak ellenére, hogy az egy fõre jutó GDP 1990-ben (átlagosan 2552 dollár) csak egynyolcada volt a nyugat-európainak (19 972 dollár).6 A fontosabb mutatók szerint a kelet-európai városokban a lakások kevésbé zsúfoltak - csaknem 40 százalékkal több alapterület jut egy személyre, és 77 százalékkal több lakás 1000 személyre -, mint a hasonló jövedelmû országokban.

Ezek az összehasonlítások azt mutatják, hogy a kelet-európai városok lakásállománya átlagosan sokkal jobb, mint ami a jövedelmi szintek alapján várható lenne. A lakáshiány problémája, amelyre gyakran hivatkoznak a térségben, valószínûleg csak úgy igazolható, ha Nyugat-Európával teszünk összehasonlítást (ami nem megalapozott, tekintve, hogy az ottani jövedelmek nyolcszorosan meghaladják a kelet-európaiakat), vagy pedig ha olyan elvárásokat támasztunk, amelyek évtizedek alacsony és mesterségesen eltorzított árain alapulnak.

Másrészt bõségesen található arra bizonyíték, hogy a lakásellátás minõségének és mennyiségének általánosan magas színvonala ellenére problémák vannak:

- a lakások elosztását tekintve sokkal kisebb a megfelelés a háztartások jövedelmi színvonala és a lakások minõsége, illetve mennyisége között, és sokkal gyakoribb, hogy nagy háztartások kis lakásokban szorulnak össze, kis családok pedig nagy lakásokban élnek;
- a többlakásos házak meglévõ állományának állapota sokkal rosszabb, mint a piacgazdaságokban, jelentõs az elmaradt karbantartás a gazdaságossági szempontból szükséges normális fenntartási ciklusokhoz képest;
- a rendelkezésre álló lakások választéka a típust, stílust és minõségi színvonalat tekintve jóval korlátozottabb, mint a piacgazdaságokban;

- a kelet-európai városokban a lakások elhelyezkedése gyakran olyan mintát mutat, amit láthatóan befolyásoltak a városok külsõ negyedeiben épült nagy panellakásos lakótelepek, és emiatt a lakások gyakran sokkal távolabb esnek a munkahelytõl, mint az a piacgazdaságokban megszokott, ezért a munkába járás költségei magasabbak, és az infrastruktúra és az energiaellátás is többe kerül.

4. Lakásépítés és beruházás

A lakásépítést gyakran mérik az 1000 fõre esõ elkészült lakások számával. 1990-ben a kelet-európai városokban átlagosan 4,5 újonnan épült lakás jutott 1000 fõre (Varsóban csak 1,9, Vilniusban 6,4). Ugyanez az arány Nyugat-Európában 6,1, a többi összehasonlított országban 7,4 volt, ami arra utal, hogy a kelet-európai térségben a lakásépítés lendülete viszonylag alacsony az összehasonlításban szereplõ többi csoporthoz képest.7 A lakásberuházások a GDP-ben átlagosan 3,7 százalékot tettek ki a kelet-európai országok között 1990-ben, ami kevesebb, mint a lakáscélú beruházásokra fordított hányada a városok bruttó össztermékének a jövedelmet tekintve hasonló országokban, ahol ez 6,3 százalék, és a nyugat-európai városokban, ahol ez 3,8 százalék volt 1990-ben. Az újonnan alakuló háztartások száma Kelet-Európában alacsony és csökkenõ tendenciát mutat: a térség fõvárosaiban a háztartások száma 1980 és 1990 között évente átlagosan 1,4 százalékkal nõtt. Ez a nagyon kis növekedés "ellensúlyozta" az új lakásépítés csökkenõ teljesítményét, így azt mondhatjuk, hogy általánosságban nemcsak jobb minõségû volt a kelet-európai lakásállomány, mint a hasonló jövedelmi szinttel rendelkezõ országokban, de a lakásépítés is legalább annyira lépést tudott tartani az újonnan alakuló háztartások számával. A lakásokkal kapcsolatos tervezés és a szabályozási keret nem sok figyelmet fordított olyan tényezõkre, mint a szûkösen rendelkezésre álló telkek ára. Az építõipart az állami monopólium olyan túlsúlya jellemezte, amirõl a piacgazdaságokban már bebizonyosodott, hogy igen alacsony hatékonyságú és érzéketlen a fogyasztói igényekre.

5. Finanszírozás és támogatások

A lakásfinanszírozás fõ forrásai az államilag mûködtetett bankok voltak, amelyeknek mûködési elvei szinte semmilyen hasonlóságot nem mutattak a nyugati, piacorientált bankok mûködési elveihez. A tulajdonhoz való jog, különösen a magántulajdon birtoklása, elidegenítése és szerzése erõsen korlátozva volt. A magas, ugyanakkor gyakran nem megfelelõen célzott támogatások erõsen torzítottak abban a tekintetben, hogy milyen motivációt jelentettek a lakóknak, az építõknek és a pénzintézetnek. Az ilyen támogatások sokféle formát öltöttek, de szinte mindig tartalmaztak jelentõs nagyságú, központi költségvetésbõl átutalt összeget. Az állami bérlakásokhoz és néhány országban a szövetkezeti lakásokhoz is jártak támogatások a kezdeti beruházások költségeinek fedezésére és a folyamatos mûködtetésre és karbantartásra. A pénzbeli támogatások az építési költségek egy részének egyszeri leírását jelentették, a fennmaradó összeg egy részét egyben kellett megfizetni a vevõnek, a maradékot pedig kölcsöntörlesztés formájában, erõsen támogatott kamatfizetéssel. A támogatások másik formáját a lakbérek nagyon alacsony szintje jelentette: a nyolcvanas évek végén a lakbérek a becslések szerint a mûködési költségek 20-30 százalékát fedezték csak a térség országaiban. A közüzemi díjak is állami támogatást élveztek. 1990-ben a fûtés és az elektromos áram jóval olcsóbb volt, mint máshol a világon. Az infrastruktúra típusának megválasztásánál (pl. távfûtés) nemigen vették tekintetbe az energia világpiaci árát és más külsõ tényezõket.
 

Az átmenet eredményei a lakásszektorban (1990-1994)

1990-tõl kezdve a kelet-európai országokban jelentõs változások történtek8 a lakásszektor területén. Egy részük az ösztönzõk és az intézmények tudatos átszervezésének eredménye volt, más részük a szektor általános makrogazdasági teljesítményének hatására következett be. A politikai változásokat követõen a térség országaiban megkezdõdött a gazdaság erõteljes belsõ átszervezése. Az állami szerepvállalás kezdett visszaszorulni a gazdaságban, a központi támogatások a gazdaság minden területén radikálisan csökkentek, a gazdaság magánszektora növekedésnek indult, és az új befektetési prioritásokat igyekeztek jobban összhangba hozni a piacközpontú és nyitott gazdaságokat jellemzõ tendenciákkal. A befektetések például kezdtek átkerülni a központi tervezés által korábban támogatott szektorokból - a mezõgazdaság, ipar, lakásépítés - olyanokba, amelyek sok nyílt piacközpontú országban a leggyorsabban fejlõdõ ágazatok között foglalnak helyet: kereskedelem, szolgáltatások, szállítás és hírközlés. Amellett, hogy a lakásszektorban szabad utat engedtek a makrogazdasági tényezõk befolyásának, az általános irányelvek is befolyást gyakoroltak a szektor teljesítményének olyan mutatóira, mint

- a decentralizáció, az önkormányzatok szerepének növelése, a korábbi, politikailag meghatározott központi tervezés felváltása a helyi körülmények és a helyi politikai erõk által befolyásolt helyi döntéshozatallal;
- a privatizáció, a lakások visszaszolgáltatása a korábbi tulajdonosoknak (a tulajdonjogok szerkezetének és eloszlásának megváltoztatása a javak elosztásának és a saját tulajdonú, illetve bérelt lakások relatív árainak változtatásával együtt) és a korábbi modellben domináns monopol jellegû állami intézmények (építõipar, építõanyag-ipar, ingatlankezelõ vállalatok stb.) privatizációja.

Tekintettel arra, hogy Kelet-Európában az utóbbi idõben a makrogazdasági és demográfiai tényezõk meghatározó szerephez jutottak a lakásszektor teljesítményének befolyásolásában, az átmenet elsõ fázisában a piac irányába történõ mozgás számos tényezõjét lehet észrevenni.

1. A lakások tulajdonjoga

Az átmenet kezdeti éveiben az állami tulajdonú bérlakások nagymértékû privatizációja zajlott le a térségben.

A 2. táblázatból kitûnik, hogy több mint 3 millió lakást (1990-ben az állami bér-lakásállomány csaknem egyharmada) adtak el a lakóknak, és csaknem 300 000 lakást (a korábbi állami bérlakásállomány 3%-át) adtak vissza korábbi jogos tulajdonosainak. Ilyen rövid idõ alatt ilyen sok lakás még soha nem cserélt gazdát. A változások következtében az állami és a "félig állami" bérlakás szektor részesedése a teljes lakásállományból 35,5-rõl 24,5 százalékra csökkent 1990 és 1994 között (3. táblázat), és ez a folyamat még nem zárult le. Közelítõ számítások szerint a vagyonátruházás mértéke a GDP 25 százalékát teszi ki ezekben az országokban. A legtöbb esetben ez a vagyonátruházás "ajándékozásszerûen" valósult meg - olyan privatizáció útján, ahol az eladási ár a alacsonyabb volt a becsült piaci ár 15 százalékánál. A privatizáció adminisztratív jellemzõi azonban különbözõek voltak a különbözõ országokban. A privatizáció eredményei eddig nem sok befolyást gyakoroltak általánosságban a magántulajdonban lévõ bérlakások szektorára, amelynek részesedése a teljes lakásállományból 2,1-rõl 3,8 százalékra nõtt a térségben.

A privatizáció mellett elkezdõdött a korábban államosított lakások visszaszolgáltatása eredeti tulajdonosainak a térség sok országában, bár ez a folyamat változó ütemben, általában lassan zajlott. 1994-re a legtöbb országban az állami lakásállomány 2 és 10 százalék közti részét visszaszolgáltatták eredeti tulajdonosaiknak. Bizonyos városokban ez az arány lényegesen magasabb, Prágában például 37 százalék, Rigában pedig 16 százalék. Többnyire türelmi idõt biztosítottak a lakásban tartózkodó bérlõk elhelyezésére - általában 3-7 évet -, bár néhány országban (pl. Lengyelországban és Szlovéniában) kikötötték, hogy a lakásban tartózkodó bérlõnek meghatározatlan ideig joga van a lakásban maradni, és a lakás csak akkor kerül vissza az eredeti tulajdonos birtokába, ha a bérlõ meghal vagy önként elköltözik. A lakások visszaadási folyamatának adminisztratív szempontjait általában rendezettnek ítélik meg a térségen belül, bár a lakásban tartózkodó bérlõk jogaival kapcsolatos részletek több helyen még kidolgozásra várnak.

2. A lakások és megfizethetõségük

Annak ellenére, hogy a lakbérek néhány országban megemelkedtek, a lakbérek és a jövedelmek aránya a régión belül 5,l-rõl 1,9 százalékra csökkent 1990 és 1994 között (4. táblázat). Ez azt mutatja, hogy az állami hatóságok általában nemigen akarnak szembenézni azzal a kényelmetlen helyzettel, hogy a lakbéreket felül kellene vizsgálni annak érdekében, hogy a mûködési költségek nagyobb hányadát fedezzék. Ezzel szemben a közüzemi díjak a jövedelmekhez képest a térség minden országában emelkedtek, összességében a háztartások költségvetésének 5,8 százalékát tették ki 1990-ben. 1994-ben pedig már 11,4 százalékát. Így a lakbérek és a rezsi hányada átlagosan 10,9-rõl 13,3 százalékra nõtt ebben az idõszakban. Néhány országban a közüzemi díjak elérték a jövedelmek 10-20 százalékát, mivel nagymértékben vették igénybe a jövedelmeknek azt a hányadát, amelybõl magasabb lakbéreket tudtak volna fizetni a lakók.

Miközben a lakbérek még mindig adminisztratív korlátozások alá esnek a térség legtöbb országában  - mivel az állami bérlakás szektor jelentõsége nem szûnt meg -, a lakások árát a piaci tényezõk határozzák meg szabadon. Adatok szerint a lakások árai a jövedelmekhez képest csökkentek a térség számos országában. A lakásár-jövedelem hányados középértéke 1990-ben még 6-7, 1994-ben már csak 4,4 volt (5. táblázat), bár ezek az adatok csak megközelítõen pontosak. A fõvárosokban a fenti hányados 9,3-ról 6,8-ra csökkent. Ez a csökkenõ tendencia összhangban van azzal, hogy a lakáspiacok jobban mûködnek a térségben, feltehetõen annak köszönhetõen, hogy megnõtt a lakók mobilitása, megszüntették az egy személy több lakás feletti rendelkezését korlátozó elõírásokat, több lakás került magánkézbe (a lakásprivatizáció, illetve a lakások visszaszolgáltatása eredményeképpen), továbbá annak, hogy a lakóingatlanok már nem számítanak többé az értékõrzõ megtakarítások elsõszámú eszközének, és az építõipari magánszektor egyre inkább ki tudja elégíteni azoknak az igényeit, akik korábban a leginkább korlátozottak voltak választásaikban.

1990-hez képest nagymértékben megnõttek a szociális problémák. A lakásra fordított költségek (lakbér + rezsi) összege az állami bérlakás szektorban a jövedelmek 33 százalékát teszi ki a népesség legkisebb jövedelemmel rendelkezõ egyötödénél, ez az érték a CETE (közép-kelet-európai) országaiban 38, a Balti-országokban pedig 51 százalék. Ezek a számok jelzik, hogy fontos lenne egy biztonsági lakásháló elemeinek kialakítása, például normatív lakástámogatási rendszer kiépítésével (Hegedûs-Struyk-Tosics 1991). Ilyen szociális háló hiányában egyre több család lesz kénytelen kisebb lakásba költözni (ami nem könnyû, mivel a mobilitás még mindig alacsony), vagy csökkenteni a közüzemi szolgáltatások fogyasztását (ami sok esetben szintén nem könnyû, mivel csak közös mérõórák vannak, illetve az egyéni fogyasztás-felhasználás nem szabályozható). Ez egyre több esetben oda vezet, hogy a családok nem fizetik ki a számlákat (hátralékba kerülnek), vagy elveszítik a lakásukat (hajléktalanokká válnak).

3. Lakásépítés és beruházások

A lakásépítés és beruházás meredeken csökkent 1990 és 1994 között (6. táblázat). A GDP-hez mért beruházások 3,2-rõl 1,6 százalékra (átlagosan 50%-kal) estek vissza. A legmeredekebben Lengyelországban, 65 százalékkal, a legkevésbé pedig Romániában, 22 százalékkal (bár itt már korábban is igen alacsony szinten voltak). Annak ellenére, hogy átlagosan nagyfokú visszaesés következett be, a lakásberuházásoknak a GDP százalékában mért visszaesése csak 33 százalékos volt. Figyelembe véve, hogy a lakásépítés még a piacgazdaságokban is nagyon változó az üzleti ciklusok során (a csúcsról a mélypontra való egyharmados visszaesés egyáltalán nem ritka a piacgazdaságban), ezek a visszaesések - mivel olyan idõszakban történtek, amikor magas volt az infláció és a gazdaság radikális átalakuláson ment keresztül -, úgy tûnik, nem különböznek lényegesen attól, ami egy piacgazdaságban is várható lett volna. Elemzõk azonban rámutatnak, hogy a "GDP legalább 1,5 százaléka szükséges a zéró nettó lakásépítéshez" (Buckley-Gurenko 1996: 11), és hogy ezen az alapon a térség számos országában a lakásépítés olyan szintre esett vissza, ami a beruházások nettó értékét tekintve negatív. Ez valószínûleg erõsebb politikai nyomást fog gyakorolni abban az irányban, hogy valamit tenni kell a lakáshiány megoldása érdekében, még akkor is, ha az állományt tekintve nincs igazán lakáshiány.

A lakásépítés darabszámokban mérve is visszaesett. 1990-ben még 3,6 új lakás jutott 1000 fõre, 1994-ben már csak 1,8; ami 50 százalékos csökkenést jelent, a legmeredekebb visszaesés a Balti-államokban történt, ahol a GDP is a leginkább csökkent ebben az idõszakban. A térség számos országában (különösen a Balti-országokban és Szlovéniában) a háztartások száma is csökkent ugyanabban az idõszakban, a CETE régió országaiban pedig a háztartások száma lassabban növekedett, mint a lakásállomány.

Eltekintve attól, hogy a meglévõ lakásállomány mennyire megfelelõ, nyilvánvaló, hogy a lakáspiacok átalakulásával (az építõipari magánszektor térnyerésével) az új lakások mérete és minõsége nagymértékben növekedett, általában annak eredményeként, hogy a piacon megjelent a korábbi rendszer korlátozó intézkedései alól felszabadult kereslet. 1980 és 1990 között az újonnan épült lakások átlagos alapterülete 62-rõl 73, a rákövetkezõ négy évben már 86 négyzetméterre nõtt, a növekedés mindkét idõszakban 18 százalékos volt (ami a második idõszakban a térség országaiban 5 és 58% között szóródott). A mindennapos tapasztalatok szerint az új lakások minõsége más szempontokból is javult ebben az idõszakban.

1980-ban az új  lakások mintegy 55 százalékát az állami építõipar állította elõ (7. táblázat), 16 százalékát a szövetkezetek - itt ugyancsak számottevõ volt az állami szektor részvétele a tervezésben és a kivitelezésben -, a fennmaradó 29 százalék készült a magánszektorban, fõleg magánerõs építkezések formájában. 1994-re az állami szektor részesedése 20 százalékra esett vissza, a szövetkezeti építkezések aránya 21 százalékra nõtt, a magánszektor részesedése pedig már 57 százalékot tett ki. Új jelenség a piaci típusú lakásépítés,9 bár jelenlegi részesedése (2%) igen alacsony, annak következtében, hogy az új lakások árai magasak a jövedelmekhez képest, a lakáshitelezés problémája pedig megoldatlan. A lakásépítési szektor átalakulása a jövõben folytatódni fog, az állami szektor további visszahúzódása mellett a legvalószínûbb fejlemény a szövetkezeti lakásépítés igen erõs csökkenése lesz. Mindkét tendencia tovább növeli majd a magán és piaci típusú lakásépítés arányát.

A beruházó típusában bekövetkezett változások radikális változásokkal jártak az építõipar szervezeti formáiban ott, ahol az állami kivitelezõket magánkivitelezõk váltották fel. 1980-ban a térségben a lakások átlagosan 41 százalékát az egyes lakáspiacok öt legnagyobb beruházója építette, a Balti-országokban, ahol az állami beruházók nagyobb mértékben uralták a piacot, ez az arány 71 százalék volt. 1990-re az átlagos "koncentrációs arány" 31 százalékra esett vissza, 1994-re pedig 13 százalékra, ami rendkívül alacsony ipari koncentrációs arány, és arra utal, hogy a térség legtöbb országában igen versenyképes építõipar alakult ki rendkívül rövid idõ alatt.

Kérdéses, hogy a szabályozási keret, amely az építési elõírásokat és az infrastruktúrával és a föld használatával kapcsolatos szabályokat is tartalmazza, mennyire teszi lehetõvé olcsóbb lakások építését, vagyis azt, hogy kisebb, gyengébb minõségû házak épüljenek, sûrûbb beépítettséggel és megfizethetõbb infrastrukturális normák szerint.

4. Finanszírozás és támogatások

A lakásfinanszírozás, amely kezdettõl fogva csekély szerepet töltött be az egész pénzügyi rendszeren belül - és általában tovább csökkent az átmenet elsõ éveiben, kezdetleges állapotban maradt a banki és egyéb pénzügyi piacok gyors fejlõdéséhez képest. Ez részben a magas nominál- és reálkamatoknak tulajdonítható, részben pedig a verseny hiányának és más intézményi problémáknak.

A lakáshitel portfolió, a lakáscélú kölcsönök részesedése a bankok hitelállományaiban 1990 és 1994 között csökkent négy országban azon öt közül, amely adatot szolgáltatott mindkét idõszakra vonatkozóan (8. táblázat). Ennek részben az az oka, hogy a bankoknak komoly fenntartásaik vannak a lakáshitelezés "valóságos" oldalát illetõen, ahol a hitelezés kockázata nagyobb, mint amilyen egy piacorientált gazdaságban lenne - a jogcímekben mutatkozó bizonytalanság, a naprakész, jól mûködõ ingatlan-nyilvántartási rendszer hiánya és amiatt, hogy a nem fizetõk esetén nem lehet érvényesíteni a jelzálogjogot. A másik ok pedig az, hogy a bankok között nincs verseny a lakáshitelezés területén. A legnagyobb hitelezõ részesedése a lakáshitelekbõl a középértéket tekintve még mindig 83 százalék.

Ugyanakkor a hitelezési gyakorlat racionalizálásában elõrelépés történt a térségben mindenütt. A hitelezési és a betétkamatok közötti kamatrés a lakáshitelezéssel foglalkozó bankoknál negatív volt 1990-ben a térség mindegyik országában, ez 1994-re azonban már csak Albániára volt jellemzõ. Az új bankok pénzügyi lehetõségeket keresnek, és kedvezõbbnek tartják az államkötvények piacát, amely a megtakarításokért folytatott versenyre készteti a bankokat. Kétséges, hogy ezek a fejlemények mennyiben segítik elõ a gazdasági stabilizációt (lásd az orosz bankok küzdelmét az inflációból származó haszonért, a magyar bankkonszolidációt stb.). A magas hitelkockázatot tartják a legnagyobb akadálynak a hitelezési piac kiterjedésének útjában, de ezek az elemzések nem tûnnek kielégítõnek, mivel nem áll rendelkezésre pontos információ a kockázat mértékérõl. A monopolhelyzetben lévõ bank nem érdekelt a hitelkockázat tényleges nagyságának nvilvánosságra hozatalában, vagy ha az magas, a csökkentésében, mert ezzel növelné annak valószínûségét, hogy versenytársa akad a piacon.

Másfajta újítások a bankokat jobban ösztönzik a hitelezésre, a háztartásokat pedig a hitelfelvételre. Az infláció kezelése érdekében szükség van megfelelõ eszközökre, és a szakirodalomban az a másik tévedés, hogy a fejletlen pénzügyi szektor nem teszi lehetõvé ezeknek a fejlett eszközöknek (kettõs indexálású DIM, vagy halasztott kamatfizetésû DPM-hitelek stb.) a használatát. A beruházók és a félig pénzügyinek nevezhetõ intézetek rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek teljesítik ezeket az igényeket (pl. a bolgár "téglajegyek", az orosz valutahitelek és a nagyon speciális konstrukciók). Ezek között szerepelt az olyan indexált lakáshitelek bevezetése, mint a halasztott fizetésû hitel (DPM) Magyarországon, olyan lakáshitelezéssel foglalkozó rendszer bevezetése, amely részben lakáshitelkötvények kibocsátására támaszkodik, mint Csehországban, és a német Bausparkasse rendszer egyik változatának bevezetése Csehországban és Szlovákiában.

Bár nem könnyû összehasonlításra felhasználható adatokat gyûjteni a térségben, különösen hosszabb idõre visszamenõleg nem, a hozzáférhetõ adatokból úgy tûnik, hogy a lakáscélú támogatások szintje szembeötlõen visszaesett a térség minden országában. Magyarországon, Lengyelországban és Lettországban például, ahonnan sikerült becsült adatokhoz jutni mind a költségvetési, mind a költségvetésen kívüli támogatásokról 1990-re és 1994-re vonatkozóan, a lakáscélú támogatások részesedése a központi költségvetésben a becslések szerint 10-12, illetve 14 százalékról 5-6, illetve 2 százalékra esett. A lakáscélú támogatások csökkentése ugyan a gazdasági átmenet idõszakában elkerülhetetlen pénzügyi realitásoknak tett engedményre utal, a támogatások átstrukturálásának más fontos szempontjairól kevés szó esik - különösen a célzottság javítására szolgáló mechanizmusokról és a lakáscélú támogatások irányelveinek összehangolásáról más olyan irányelvekkel, amelyek átlátható és igazságos szociális biztonsági háló fenntartását szolgálják. Másrészt viszont új támogatási mechanizmusok vannak kialakulóban, bár ezek gyakran erõsen különböznek az egyes országokban, és nem egyszer úgy tûnik, nem egy átfogó támogatási stratégia részét képezik, hanem egyedi válaszok adott problémákra. Ilyen megoldások többek között az elõtakarékossághoz kapcsolódó támogatások (azoknak a támogatásoknak a megfelelõi, amelyeket a lakásban élõ bérlõk kaptak a lakás megvásárlásánál az egy összegû befizetéshez), az új lakások megvásárlásának áfa-mentessége, és a szövetkezeti vagy újonnan épült lakások megvásárlásához nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsönök. A legtöbb támogatás az új lakásokhoz kapcsolódik, így azok az alacsonyabb jövedelmû rétegek, amelyek nem tudják az új lakásokat megfizetni, kirekesztõdnek a támogatási rendszerbõl.
 

A lakásszektor az átmenet idõszakában - értékelés

A közép-kelet-európai országokban az átmenet elsõ négy-öt évében az erõfeszítések az elõzõ lakásmodell fõ elemeinek lebontására irányultak, vagyis a decentralizációra, a privatizációra és a lakások eredeti tulajdonosok részére történõ visszajuttatására, az állami építõipar és a lakáskezelés privatizálására. Nagyon kevés kísérlet történt új lakásmodell megalkotására.

1. Két várakozás, amely nem igazolódott

Az átmenet elején (1989/1990) az érintett országokban kétféle várakozás és javaslat vált ismertté a lakáspolitikával kapcsolatban. Az egyik azt hangsúlyozta, hogy a lakásszektornak hozzá kell járulnia a gazdaság stabilizációjához és "szerkezeti átalakításához". Emellett érvelt például Kornai, aki úgy vélte, hogy "a háztartások megtakarításainak lakáscélú befektetésekbe történõ terelésével hatékonyan kezelhetõ az átmenettel járó recesszió" (idézi Buckley-Gurenko 1996). A másik érv az volt, hogy a piaci mechanizmusokat kontrolláló állami beavatkozások visszaszorítása növelni fogja a mobilitást és a belsõ mozgást, mivel a munkaerõ a jobb álláslehetõségeket kínáló területek felé fog vándorolni. Ezt támasztották alá Coricelli, Hagemejer, Rybinski következtetései (idézi Buckley-Gurenko 1996: 8), amelyek szerint 1992-ben Lengyelországban a magas munkanélküliség több mint 25 százaléka annak volt tulajdonítható, hogy a munkahely és lakóhely nem illeszkedett egymáshoz, és a mobil munkaerõ nem képes lakóhelyet változtatni, hogy új állást találhasson magának.

A másik feltevés, "az elfojtott kereslet tézise" szerint, mivel a szocialista lakásrendszerben szisztematikusan kisebb volt a lakáscélú beruházás, mint a kereslet, ezért a piac felszabadítása szükségképpen megnöveli az effektív fizetõképes keresletet a lakások iránt. Ugyanis számolni lehet az örökölt többlet kereslettel (Dübel 1996), amely a lakáspiacot újraindíthatja.

Az elmúlt év tapasztalatai nem támasztották alá ezeket a feltevéseket. A lakásszektor nem járult hozzá a makrogazdasági stabilizációhoz, mivel a lakásépítés erõsen visszaesett 1988-tól kezdve. Véleményünk szerint ennél is fontosabb fejlemény, hogy a szektor elmozdulása a piac irányába a vártnál jóval lassúbbnak bizonyult, és ez nem kapcsolódik közvetlenül a lakásépítések volumenéhez. Néhány alszektor a piac irányába változott (ingatlanközvetítõk, lakáskarbantartó vállalatok, beruházók, kivitelezõ vállalatok), de a lakásfinanszírozás és a támogatások terén nem történt igazi változás, pedig ezek az alszektorok jelentik a piaci rendszerek húzóerejét. Mindebben szerepet játszott az a félelem is, hogy a rossz lakáspolitika kétségessé teheti a sikeres átmenetet a költségvetési kiadások racionalizálása terén, és negatív makrogazdasági hatásokat idézhet elõ (infláció stb.).

Valójában a lakások iránti kereslet csökkent és nettó negatív beruházás történt, egyrészt mivel a reáljövedelmek csökkenése szükségképpen enyhítette a lakáspiacra nehezedõ nyomást, másrészt pedig csökkent az újonnan alakult háztartások száma. Mindezek együtt olyan helyzetet teremtettek, amelyben a lakások iránti valós kereslet meredeken csökkent. A jövedelemkülönbségek növekedése felerõsíti az összjövedelem csökkenését, ezért a lakások iránti valós kereslet gyorsabban csökkent, mint a jövedelmek. Az építõanyagok, szolgáltatások, közüzemi díjak (nemcsak a lakásszektorban), az ártámogatások általános csökkentése nyomán egyre közelebb kerülnek a világpiaci szinthez. A lakáscélú kiadások ilyen drasztikus növekedését a társadalomnak csak vékony rétege képes jövedelmének lényeges növekedésével ellensúlyozni. Ezért a társadalom nagy része - nemcsak a legkisebb jövedelemmel rendelkezõ családok - számára a lakáscélú kiadások a jövedelmekhez képest túl magasak.

A lakásszektor az átmenet elsõ idõszakában inkább az elszenvedõje volt a változásoknak, ütközõ ("shock-absorber") szerepet játszott, ahelyett, hogy a piaci irányú változások elõidézõjeként egyéb szektorokra is hatást gyakorolt volna.10 A makrogazdasági érvek (a lakáskérdés fontossága a háztartások változó magatartásában és a munkanélküliség elleni harc során a munkaerõ mobilitásának növekedésében) nem gyõzték meg a politikusokat, és a lakáspolitika továbbra is másodlagos jelentõségû kérdés maradt. Számos változás - akár az irányelvekben, akár a következményeiben - csak válasznak bizonyult, vagy az új makrogazdasági és költségvetési realitásokra, vagy a lakásszektoron kívül megalkotott szélesebb szociális és gazdasági irányelvekre, például az állami tulajdon privatizálásának és az államosított magántulajdon eredeti tulajdonosok kezébe történõ visszajuttatásának általános irányelveire. Ráadásul a lezajlott változások nagyrészt összehangolatlanok voltak, nem annyira egy jól mûködõ lakásszektor létrehozására irányuló stratégia elemei, mint inkább taktikai manõverek a lakásfinanszírozás, a tulajdonosi jogok stb. speciális problémáinak kezelésére.

2. Az új tulajdonosi struktúra

A lakások gyors privatizációjának, illetve egyes országokban visszaszolgáltatásának eredményeként a magánszektor részesedése a lakásállományból nagymértékben megnõtt. Világos azonban, hogy a lakástulajdonnak ezek a formái nem teljesítik a piaci típusú, a lakó tulajdonában lévõ lakásformák valamennyi kritériumát. Két alapvetõ különbség van a közép-kelet-európai országok privatizált lakásai és a nyugati lakásrendszer piaci típusú formái között:

- Kelet-Európában a privatizált lakások esetében a többlakásos épületek mûködtetéséhez szükséges jogi és szervezeti keretek a privatizáció kezdete elõtt még nem léteztek, sok országban az emberek anélkül váltak lakásuk tulajdonosaivá, hogy világos szabályokkal rendelkeztek volna az épület fenntartását illetõen;11
- a megfelelõ pénzügyi háttér is hiányzott: a jelzáloghitelek gyakorlatilag ismeretlenek voltak, a kölcsönöket erõsen támogatott, rögzített, alacsony kamatokon folyósították, és a bankok még ma sem tekintik a privatizált lakásokat fontos tevékenységi területüknek (a banki hitelezésben az ingatlanokat a legkockázatosabb fedezeti formaként tartják számon, szemben a nyugati országokkal, ahol a legbiztosabb fedezetnek számítanak).

Mindezeknek a tényezõknek a következtében a privatizált lakások olyan új tulajdonformát jelentenek, amely inkább "sem állami, sem bérlakás"-nak minõsíthetõ, semmint a nyugati értelemben vett magántulajdonban lévõ lakásoknak. Ez átmeneti tulajdonforma, és több tényezõ is befolyásolja, hogy milyen irányban fog változni és stabilizálódni. Az egyik lehetõség az, hogy "igazi" piaci típusú, a lakók tulajdonában lévõ formává válik; a másik lehetõség az, hogy speciális típusú informális lakástulajdoni formaként stabilizálódik; végül a harmadik lehetõség az, hogy ismét állami bérlakás formává alakul. A jogi, szabályozási és intézményi tényezõk és a pénzintézetek "viselkedése" mellett más, "kulturális"' tényezõk is12 befolyásolják e lakástulajdon-forma fejlõdésének jövõbeni irányát.

3. A lakásszektor a makrogazdasági nehézségek nyomása alatt

A piaci irányú változások elsõ nyilvánvaló jele a lakásszektorban az, hogy a szereplõi - a háztartások, a kivitelezõk, a beruházók és a hitelezõk - egyre inkább kénytelenek alkalmazkodni a saját jövedelmi helyzetükhöz, az árak és költségek relatív változásaihoz, azaz egyre inkább a piaci mechanizmusok integrálják ezt a szektort. Ezeknek a viselkedési kapcsolatoknak a kialakulása a politikai rendszerváltozással együtt kezdõdött, de ez a folyamat még egyáltalán nem fejezõdött be.

A makrogazdasági környezetnek negatív hatása volt a lakásszektorra, különösen a pénzügyi rendszerben nem alakult ki a hosszú távú lakásfinanszírozás lehetõsége, márpedig ez a modern gazdaságok egyik húzó ágazata. A makrogazdasági nehézségek olyan kormányzati beavatkozásokra vezettek, amelyek lelassították a piac fejlõdését, különösen a lakásfinanszírozási rendszerben (Buckley-Gurenko 1996). A lakásfinanszírozás sikeres fejlõdése nem lehetséges további, makrogazdasági és a lakásszektoron belüli politikai lépések nélkül. Továbbá az új intézmények vagy szabályozások sikeres kialakítása és gyakorlati mûködése az érintett társadalmi csoportok reakcióitól függ. A megfelelõ érdekképviseleti csoportok nélkül a változások sikeres megvalósításának lehetõsége sokkal kisebb. Ezen felül, ha rossz a szabályozás (a támogatások nem célzottak, hátralékok halmozódnak fel) az egyik szektorban, az valószínûleg "megfertõz" más szektorokat is. Például a nem megfelelõ hatékonyságú támogatások és szabályozások a lakáshitelpiacon "burkolt adónemként és korlátként mûködnek a tõkepiacok többi részén", és ez vonatkozik a háztartások és a bankok viselkedésére is.

Ezek a makrogazdasági változásokat követõ nehézségek lényegesek voltak, a szereplõk a legkisebb ellenállás irányában igyekeztek haladni, az alábbi lehetõségek közül választva, akár többet is: a változások halogatása, a változás terheinek áthárítása más érdekelt szereplõkre, és az új intézmények kialakuIásának megállítása. Sok esetben kölcsönhatás van a szereplõk (a kormány és a bank, a háztartások és a vállalkozások stb.) között e lehetõségek némelyikének elérése tekintetében. Az érdekelt felek emellett két másik lehetõséget igyekeznek megragadni: a támogatások megszerzését és az adófizetés kikerülését. Ez a politikától és attól a szabályozási kerettõl függ, amelyben ezek a lehetõségek adva vannak.

Az érdekképviseleti csoportok és lobbik elég erõsek voltak ahhoz, hogy fenntartsák, illetve újra bevezessék a támogatásokat (pl. elõtakarékossági, építõipari támogatások), amelyek segítenek elhalasztani a változásokat.

Az adófizetés kikerülése, vagy tágabb értelemben a szürke gazdaság igen fontos, és ez tipikus reakció a nehézségekre. Hatalmas társadalmi költséget ró a rendszerre (rossz hatékonyságú munkavégzés, jogi bizonytalanság, túladóztatás a hiányzó adóbevételek pótlására, nem megmagyarázható különbségek, amelyek rossz jelzést adnak a piacnak), cserébe a rövid távú elõnyökért (növekvõ termelés, a munkanélküliség enyhítése). Egy példa az ingatlanpiacról: a bevételekrõl és a nyereségrõl szóló jelentésekben rendszeresen és véletlenszerûen a valóságnál kevesebbet tüntetnek fel, és ezzel ártanak a piac hatékonyságának. Ennek a gyakorlatnak a következtében az új vállalkozók/kivitelezõk nem jutnak valós információkhoz és a piac logikája szerint elosztásra kerülõ pénzügyi forrásokhoz.

Visszatérve a tanulmány elején felvázolt modellhez: az eddigi elemzés megerõsíti azt a hipotézisünket, hogy a kelet-európai lakásmodell átalakulásának iránya egyelõre sem a nyugat-európai, sem az észak-amerikai, hanem - legalábbis átmenetileg - olyan modell felé tart, amelyben a domináns részpiac a nem piaci magánszektor. A legrosszabb szcenárió az, ha ez a modell hosszabb távon megerõsödik, aminek van is némi esélye, mivel a jelenlegi társadalmi és politikai erõk változatlan mûködése ebbe az irányba mutat:

- nincs politikai erõ, amely a lakásszektort kiemeli a szürke gazdaságból (adómegkerülés);
- a lakástámogatási rendszer alakulását továbbra is ad hoc politikai csoportok vagy a 1970-1980-as idõszak lakáspolitikáján nevelkedett és hozzá nem értõ bürokraták befolyásolják;
- a lakásrendszer jogi keretei változatlanul homályosak maradnak, elriasztva a piaci szereplõket a szektortól;
- a szociális problémák megoldását politikai, kampányszerû, ad hoc beavatkozások helyettesítik, amelyek a kedvezményezetteknek több kárt okoznak, mint hasznot.

A mai állapot igen hosszú ideig is elhúzódhat, aminek azonban nemcsak lakásszektorbeli okai vannak. A tanulmányban hangsúlyoztuk, hogy a lakásszektor nem elemezhetõ kiszakítva a gazdasági, társadalmi és politikai környezetbõl. Ameddig a gazdaság más szektoraiban nem szûnnek meg a piaci mechanizmusoktól idegen beavatkozások, addig természetes, hogy a lakásszektor ún. piaci szereplõi (bankok, beruházók stb.) is érdekeltek nem piaci mechanizmusok fenntartásában, részben mert versenyeznek más szektorokkal, részben mert a lakásszektoron belül is verseny van az egyes szereplõk között. Számos területen nem lehet egyedül a lakásszektorban elõrelépni: az adómegkerülés tipikus példája ennek. Ha a lakásépítésen belüli adómegkerülés ellenõrzése és kontrollja megerõsödik, anélkül, hogy a gazdaság más területein is hasonló lépések történnének, akkor ez az "elõnyök" átcsoportosítását jelentené, nem pedig egy gazdasági hatékonyságot torzító elem kiküszöbölését. Hasonlóképpen a "szociális lakás" kérdéskörének szabályozása sem képzelhetõ el a szociális problémák átfogó, szisztematikus kezelése nélkül. Az önkormányzatoknak nem érdemes forrást biztosítani a szociális lakásszektor bõvítésére, anélkül, hogy a szektor mûködésének pénzügyi érdekeltségét megteremtenék. A lakásrendszer reformja csak egy modernizációs program részeként lehetséges, attól elszakítva nem lehet valódi eredményeket elérni.
 

Jegyzetek

* A tanulmány felhasználja az 1994-1996-ban a Világbank, USAID és UNCHS/HABITAT támogatásával, a Városkutatás Kft irányításával készült "Regionális indikátorok az átmenet országaiban Közép-Kelet-Európában" címû program eredményeit. A tanulmány két átfogó elemzés (Hegedüs-Mayo-Tosics 1996; Hegedüs-Tosics 1997) továbbfejlesztése.

1. Az összehasonlítás ötlete és az adatok Steve Mayótól származnak.

2. Az összehasonlításban szereplõ országok az egy fõre jutó 1990-es GDP alapján, növekvõ sorrendben: Jordánia, Kolumbia, Thaiföld, Tunézia, Jamaika, Törökország, Chile, Algéria, Malájzia, Mexikó, Dél-Afrika, Venezuela, Brazília, Dél-Korea és Görögország.

3. Az összehasonlításban szereplõ országok az egy fõre jutó 1990-es GDP alapján, növekvõ sorrendben: Spanyolország, Egyesült Királyság, Hollandia, Ausztria, Franciaország, Németország, Svédország, Norvégia és Finnország.

4. Elemzésünk céljára három kisebb régiót különböztettünk meg a térségen belül, olyan országok alapján, amelyek nemcsak földrajzilag szomszédosak, hanem hasonló a gazdasági helyzetük is. A CETE (a középsõ) régió azokból az országokból áll, ahol a legmagasabb az egy fõre jutó GDP (átlagosan 2298 dollár, a legkevesebb Lengyelországban 1910 dollár, míg a legtöbb Szlovéniában 6540 dollár). A különbségek jóval kisebbek a SETE (a déli) és a Balti-régió országaiban, ahol az átlag 1702, illetve 1792 dollár.

5. Az öröklés fontos szerepet játszott ezeken a szûk piacokon.

6. Az egy fõre jutó GDP a hasonló jövedelemmel rendelkezõ összehasonlított országokban 2431 dollár volt 1990-ben.

7. Országos szinten átlagosan 3,61 újonnan épült lakás jutott 1000 fõre 1990-ben, Romániában a legkevesebb: 2,1, Litvániában a legtöbb: 6,0 (lásd a 6. táblázatot).

8. Piacorientált változások Magyarországon jóval korábban is történtek (már az 1970-es évektõl kezdõdõen), a jugoszláviai lakáspolitika pedig mindig is erõsen különbözött a kelet-európai modelltõl.

9. Igen nehéz megállapítani, hogy hol a határ a magán- és a piaci építkezés között. A tipikus "spekulatív" célú építkezés (ahol a vevõ személye nem ismert, amíg az építkezés teljesen be nem fejezõdik) igen ritka a térségben. Létezik azonban sok átmeneti forma a magánerõs és a "spekulatív" építkezés között, akár csak az építkezés bizonyos fázisainak elvégzésével bíznak meg vállalkozókat, akár az egész építkezést egy magánvállalkozó végzi, a vevõ személye már ismert az építkezés megkezdésekor (különbözõ elõfinanszírozási formák).

10. A tárgy részletes tárgyalását lásd Struyk 1996: 9, 57.

11. Lengyelországban például 1995 januárjáig nemcsak a társasházi forma nem létezett, hanem a privatizált lakásokban lakó családok tovább fizették a lakbért az önkormányzatnak, nem mondhattak fel a lakáskezelõ vállalatnak, hogy mást bízzanak meg a munkával, és tulajdonjogukat nem rögzítették az ingatlan-nyilvántartási rendszerben.

12. Piacorientált lakásrendszerekben a lakók tulajdonában lévõ lakásokat általában piaci értékkel rendelkezõ javaknak tartják. A tulajdonosok számolnak az értékével és a mobilitás folyamatain keresztül lakáshelyzetüket változó igényeikhez igazítják. Ez nem így van (egyelõre) az átmenet periódusában lévõ gazdaságokban, ahol a családok nem költöznek gyakran, és a lakást kevésbé tekintik árucikknek.
 

Irodalom

Buckley, R.-E. Gurenko 1996. Housing Finance in Transition Economies: when can it Work. Manuscript

Dübel, A. 1996. Human Settlements Development in the Transitional Economies of Central and Eastern Europe. Paper prepared for the Economic Survey for Europe, UN/ECE By Achim Dübel, co-authors József Hegedûs, Iván Tosics, in collaboration with Ulrich Pfeiffer, David Weltzien. Empirica-MRI, Bonn, April 1996.

Hegedûs J. 1988. Inequalities in East-European Cities: a Reply to Iván Szelényi. Journal of Urban and Regional Research, (12) 12, 129-133.

Hegedûs  J.-K. Mark-J. Struyk-I. Tosics 1993. Local Options for the Trans-formation of the Public Rental Sector: Empirical Results from two Cities in Hungary. Cities, August, 257-272.

Hegedûs J.-S. Mayo-I. Tosics 1996. Transition of the Housing Sector in the East-Central European Countries. Review of Urban and Regional Development Studies, 8, 101-136.

Hegedûs J.-R. Struyk-I. Tosics 1991. Integrating State Rental Housing with The Private Market. Designing Housing Allowances for Hungary. Urban Institute Report 91-97. Washington, D. C.: The Urban Institute Press

Hegedûs J.-I. Tosics 1992. Conclusion: Past Tendencies and Recent Problems of the East European Housing Model. In: B. Turner-J. Hegedûs-I. Tosics (eds.) The Reform of Housing in Eastern Europe and the Soviet Union. Routledge

- - 1994. A kelet-európai lakásmodell felbomlása Magyarországon (1950-1989). In: XXX 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. MTA Szociológiai Kutató Intézet, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja

- - 1996. Disintegration of East-European Housing Modell. In: D. Clapham-J. Hegedûs-K. Kintrea-I. Tosics-H. Kay (eds.) Housing Privatization in Eastern Europe. Greenwood Press

- - 1997.  Transition from the East-European Housing Model - Heading to Where? In: Hedvig Vestergaard (ed.) Housing in Europe. Housing Research Conference in Denmark, European Network for Housing Reseach

Kemény J. 1990. Housing and Social Theory. London: Routledge

Kornai J. 1993. Transformation Recession: a General Phenomenon Examined Through the Example of Hungary's Development. Economie Appliquee

Manchin R.-Szelényi I. 1986. Piac, redisztribúció és társadalmi egyenlõtlenségek a kelet-európai társadalmakban. Medvetánc, 1-2, 69-113.

MRI 1996. East Central European Regional Housing Indicators Database. Budapest: Metropolitan Research Institute

OECD 1996. Purchasing Power Parities in the East European Countries. Paris

Renaud, B. 1990. Housing Reforms in Socialist Economies. World Bank, Discussion Paper, 125, (June)

- 1995a Housing Finance in Transition Economies: The Early Years in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Housing Finance International. December, 35-46.

- 1995b Russia. Housing Reform and Privatization: Strategy and Transition Issues. The World Bank, August

Struyk, R. 1996. The Long Road to the Market. In: R. Struyk (ed.) Economic Restructuring of the Former Soviet Bloc. The Case of Housing. Washington D. C.: The Urban Institute Press

Szelényi I. 1983. Urban Inequalities under State Socialism. Oxford University Press

- 1987. Housing Inequalities and Occupational Segregation in State Socialist Cities. International Journal of Urban and Regional Research, (11) 1 (March), 1-9.

United Nations Centre for Human Settlements 1988. A Global Shelter Strategy for the Year 2000. Nairobi, Kenya

World Bank 1993. Enabling Markets to Work. A World Bank Policy Paper. Washington D. C.
 

1. táblázat
A lakáshelyzet különbözõ mérõszámai 1990 körül a három országcsoport városaiban*
 
Országcsoport
Mutató
Kelet-Európa
Hasonló
jövedelmûek
Nyugat-Európa
Egy fõre jutó GNP (USD/év) 2,552 2,431 19,792
Tulajdonosok által lakott lakások
aránya (%)
28 (városok)
58 (vidék)
62 65
A lakbérek a jövedelmekhez mérve (%) 5,7 20,5 15,9
A lakásárak (átlagos lakások)
és az éves jövedelmek aránya
9,3 4,2 4,7
Egy fõre jutó alapterület (m2) 19,6 14,0 32,3
Egy lakásra jutó háztartások száma 1,12 1,16 1,02
Egy szobára jutó lakók száma 1,28 1,74 0,67
1000 fõre esõ lakások száma
366
207
481
Lakásépítés: 1000 fõre jutó
új lakások száma
4,5 7,4 6,1
Lakásberuházások a GNP százalékában (%) 3,7 6,3 3,8
Az évente újonnan alakult háztartások aránya (%) 1,4 4,6 0,9
A lakásállomány éves növekedése (%) 2,0 4,1 1,3
Lakáshitel portfólió** (%) 9,7 15,6 26,2
* Városok súlyozatlan adatai 1990 körül, részben a Világbank széles körû lakásfelmérésébõl, részben a közép-kelet-európai regionális lakásmutató-adatbázisból (Városkutatás, 1996).
** Úgy került meghatározásra, mint az összes lakáshitel és az összes kintlevõ hitel értékének aránya a kereskedelmi és az állami pénzintézetekben összesen.

2. táblázat
A privatizáció és a lakások restitúciója (korábbi tulajdonosaiknak való visszaadása) a kiválasztott országokban 1994 körül
Országok
Állami 
bérlakás
szektor
1990
A lakás bérlõi
részére
történõ
privatizáció
1990-1994
Korábbi
tulajdonosoknak visszadott
lakások
(restitúció)
 

1990-1994

Állami 
bérlakás
szektor*
 

1994


 
'000

 
'000
%
'000
%
'000
%
Csehország
1207
100
17
1,4
82
6,8
1108
91,8
Magyarország
848
100
339
40,0
0
0,0
509
60,0
Lengyelország
3274
100
196
6,0
33
1,0
3044
93,0
Szlovákia
483
100
11
2,3
1
0,3
470
97,4
Szlovénia
208
100
146
70,0
5
2,2
58
27,8
CETE összesen
6031
100
709
11,8
120,8
2,0
5189
86,2
Albánia
239
100
225
94,4
9
3,6
5
2,0
Bulgária
224
100
113
50,3
59
5,0
242
44,7
Horvátország
402
100
232
57,7
0
0,0
188
44,8
Románia
1616
100
1360
84,2
0
0,0
256
15,8
SETE összesen
2481
100
1930
77,3
68
2,7
691
20,0
Észtország
395
100
35
8.8
0
0,0
360
91,2
Lettország
576
100
0
0,0
49
8,5
527
91.5
Litvánia
596
100
462
77,5
57
9,5
77
13,0
Balti-országok
1566
100
496
31,7
106
6,7
964
61,6
Az átmenetben részt vevõ országok összesen  

10 078

 

100

 

3136

 

31,1

 

294

 

2,9

 

6844

 

66,0

* Ezek az adatok az állami bérlakás szektorban maradt állományt mutatják 1990-ben, az újonnan épült lakások nélkül.

3. táblázat
A tulajdonosi struktúra alakulása 1990 és 1994 körül (százalékos arányok)
Országok
Állami
bérlakás
Magán 
bérlakás
Egyéb
(részben 
állami) bérlakás
A tulajdonos által lakott
Egyéb lakás
 
1990
1994
1990
1994
1990
1994
1990
1994
1990
1994
Csehország
29,6
27,6
0,9
4,7
10,4
6,1
40,3
42,2
18,8
19,4
Magyarország
22,0
13,0
0,5
1,0
NEA
NEA*
77,5
86,0
0,0
0,0
Lengyelország
29,7
25,4
5,2
5,2
14,2
13,5
40,2
41,7
10,7
14,2
Szlovákia
27,3
26,0
0,0
0,5
NEA
0,5
50,2
51,6
22,5
21,4
Szlovénia
31,6
8,9
3,0
3,4
0,0
0,0
65,4
87,7
0,0
0,0
CETE összesen
28,2
23,1
3,0
3,9
9,3
8,2
48,5
52,0
11,0
12,8
Albánia
35,4
2,0
0,0
NEA
0,0
0,0
64,6
98,0
0,0
0,0
Bulgária
6,6
6,8
1,5
3,2
0,2
0,3
91,7
89,7
0,0
0,0
Horvátország
25,5
10,6
NEA
3,7
3,7
NEA
69,6
84,5
1,2
1,2
Románia
21,1
7,8
1,0
3,0
0,3
0,2
76,1
88,9
1,5
0,2
SETE összesen
18,7
7,6
1,1
3,1
0,7
0,2
78,7
89,1
1,0
0,3
Észtország
65,0
56,0
NEA
5,0
NEA
3,0
35,0
30,0
NEA
6,0
Lettország
64,0
54,0
0,0
5,0
14,0
2,0
22,0
39,0
0,0
0,0
Litvánia
51,4
12,9
NEA
8,5
NEA
0,0
39,2
78,6
9,4
0,0
Balti-országok
összesen
58,7
36,4
0,0
6,5
14,0
1,3
32,4
54,4
4,1
1,3
Az átmenetben részt vevõ
országok összesen
 
 

27,0

 
 

18,6

 
 

2,1

 
 

3,8

 
 

8,5

 
 

5,9

 
 

56,0

 
 

64,2

 
 

6,4

 
 

7,5

* Nincs elérhetõ adat.

4. táblázat
Lakáscélú kiadások (lakbér és rezsi) a jövedelmekhez mérten a bérlakás szektorban 1990-ben és 1994-ben (százalék)
Országok
Lakbérek
és jövedelmek
aránya
Rezsiköltségek
és jövedelmek aránya
Lakbér + rezsiköltségek és jövedelmek 
aránya
 
1990
1994
1990
1994
1990
1994
Csehország
2,7
3,1
3,9
7,8
6,6
10,9
Magyarország
5,0
3,8
5,0
19,7
10,0
23,5
Lengyelország
1,0
1,8
5,0
11,1
6,0
12,9
Szlovákia
5,0
5,3
7,2
14,7
12,2
20,0
Szlovénia  
5,2
 
9,1
 
14,3
CETE összesen
2,4
2,7
5,0
12,4
7,4
15,1
Albánia
1,0
         
Bulgária
15,2
1,3
6,8
6,8
22,0
8,1
Horvátország            
Románia
8,3
0,2
8,3
9,5
16,6
9,7
SETE összesen
10,4
0,5
8,0
9,2
18,4
9,7
Észtország  
4,2
 
9,9
 
14,1
Lettország
0,8
1,8
1,5
9,1
2,3
10,9
Litvánia  
1,5
 
17,5
 
19,0
Balti-országok összesen
0,8
1,7
1,5
13,9
2,3
15,6
Az átmenetben részt vevõ országok összesen  

5,1

 

1,9

 

5,8

 

11,4

 

10,9

 

13,3

5. táblázat
A lakásárak és az éves jövedelmek aránya és a lakásárak inflálódása
Országok
A lakásárak és az éves
jövedelmek aránya
A lakásárak inflálódása
és az infláció aránya

 
1990
1994
1994
Csehország
NEA
5,6
2,0
Magyarország
5,9
5,7
- 4,0
Lengyelország
NEA
3,2
- 9,0
Szlovákia
4,0
5,6
- 6,8
Szlovénia
NEA
7,0
- 2,7
CETE összesen
 
4,3
- 6,2
Albánia
 

 
1,2
Bulgária
25,0
5,8
- 1,9
Horvátország
 

 
0
Románia
16,6
4,7
-30
SETE összesen
 
5,0
-17,7
Észtország
NEA
3,6
-25
Lettország
 

 

 
Litvánia
NEA
3,2
- 4,7
Balti-országok összesen
 
3,3
-10,5
Az átmenetben részt vevõ országok összesen
 
 

4,4

-10,4

6. táblázat
Az új beruházások mértéke a lakásszektorban
 
 

Országok

A lakáscélú
beruházások
és a GDP aránya
Az 1000
fõre jutó
új lakások száma
Népes-
ség
válto-
zása
Az 1000
fõre jutó
új lakások
száma
Az új 
lakások
alap-
területe (m2)
 
1990
1994
1994/
1990
%
1990
1994
1994/
1990
%
1994/
1990
%
1994/
1990, évente
1990
1994
Csehország
3,2
2,4
 
4,3
1,8
42
0,33
0.00244
77
87
Magyarország
4,2
2,8
67
4,2
2,1
49
-0,94
0.0008
90
101
Lengyelország
5,2
1,8
35
3,5
1,9
54
1,04
0.00066
77
89
Szlovákia  
0,2
 
4,9
1,3
27
1,55
0.00042
82
94
Szlovénia
4,2
3,0
71
3,9
2,8
72
1,22
-0.00038
93
102
CETE összesen
4,2
2,0
48
3,9
1,9
49
0,67
0.00091
80
92
Albánia
1,4
   
3,9
3,7
95
0,09
NEA
36
 
Bulgária
1,5
0,8
53
3,0
1,1
33
-2,79
NEA
72
84
Horvátország
3,2
2,0
63
3,9
2,0
51
0,00
NEA
80
84
Románia
0,9
0,7
78
2,1
1,6
76
-0,35
NEA
47
66
SETE összesen
1,4
0,9
64
2,6
1,6
62
-0,81
NEA*
61
72
Észtország  
0,2
 
4,8
1,3
27
-4,13
-0.00481
62
82
Lettország
4,5
1,6
36
5,0
0,3
6
-3,79
-0.0074
61
79
Litvánia  
2,7
 
6,0
1,8
30
0,43
-0.00034
64
101
Balti-országok összesen
4,5
1,8
40
5,4
1,2
22
-1,89
-0.00353
63
92
Az átmenetben részt vevõ
országok összesen
 
 

3,2

 
 

1,6

 
 

50

 
 

3,6

 
 

1,8

 
 

50

 
 

-0,02

 
 

0.00029

 
 

73

 
 

86

* A SETE országokban nem volt elérhetõ megbízható adat a háztartások számára nézve 1994-ben.

7. táblázat
Új lakások építése a beruházók típusa szerint 1980-ban és 1994-ben (százalék)
Országok
Álla-
mi
Szövet-kezeti
 

Piaci
Magán
Ösz-szes
Álla-
mi
Szövet-kezeti
 

Piaci
Magán
Ösz-szes
 
lakás
lakás
 
1980
1994
Csehország
42
34
0
24
100
28
31
ANH*
41
100
Magyarország
52
0
0
48
100
3
2
8
87
100
Lengyelország
46
28
0
26
100
10
42
2
46
100
Szlovákia
36
38
0
26
100
14
33
ANH
53
100
Szlovénia
51
0
0
49
100
10
0
0
90
100
CETE összesen
45
24
0
31
100
12
30
2
56
100
Albánia
51
0
0
49
100
42
   
58
100
Bulgária
52
0
0
48
100
62
0
0
38
100
Horvátország
38
0
0
62
100
8
0
0
92
100
Románia
93
0
0
7
100
33
0
1
66
100
SETE összesen
70
0
0
30
100
33
0
0
67
100
Észtország
86
8
0
6
100
74
0
NEA
26
100
Lettország
73
21
0
6
100
32
44
0
24
100
Litvánia
64
18
0
18
100
18
30
0
52
100
Balti-országok összesen
72
17
0
11
100
31
29
0
40
100
Az átmenetben részt vevõ
országok összesen
 
 

55

 
 

16

 
 

0

 
 

29

 
 

100

 
 

20

 
 

21

 
 

2

 
 

57

 
 

100

* Az adat nem használható.

8. táblázat
Lakásfinanszírozási mutatók (az 1994-es népességszám szerint súlyozva)
Országok
Lakáshitel portfólió (lakáshitel állomány aránya a teljes hitel-
állományon belül) (százalék)
A hitel a lakás értékének százalé-kában
A lakáshitelek
koncentrációja*
A lakáshitelek
és az egy évnél
rövidebb lejáratú betétek aránya

 
1990
1994
1994
1994
1990
1994
Csehország 5,2
3

 

 
-3,0 6,0
Magyarország 16,8 8,4 10,4 80 -0,1 8,1
Lengyelország 4,1 19 17,9 96 -115,6 9,5
Szlovákia 5,8 4,2 10 98 -1,5 5,2
Szlovénia 25,5 14,9 37,2 42
NEA
2,8
CETE összesen 7,0 13,6 16,5 91,4 -69,7 8,2
Albánia
 
8,9
 
94
NEA
8,3
Bulgária
 
1,9 5,5 85 -6,0 -8,0
Horvátország
 

 

 
74
 

 
Románia
 
0,6 3,7 85 -4,0 18,0
SETE összesen 2,2 1,7 4,2 84,4 -4,5 10,7
Észtország
 
0
 

 
0,0 0,0
Lettország
 
2,8
 

 
NEA
50-100
Litvánia
 
2,7 16 40 -1,0 9,0
Balti-országok 
összesen

 
2,2 16,0 40 -0,7 20,8
Az átmenetben részt vevõ
országok
összesen

 
8,7 12,2 85,4 -42,5 9,9
* A legtöbb lakáshitelt koncentráló pénzintézetben lévõ lakáshitelek az összes lakáshitel százalékában.