Blaskó Zsuzsa
KULTURÁLIS TÕKE ÉS TÁRSADALMI MOBILITÁS*
 

Bevezetés

Ahogyan a cím ígéri, ebben az írásban valóban a kulturális tõkérõl, és valóban a társadalmi mobilitásról lesz szó, leginkább pedig e kettõrõl egyszerre. Ok-okozati összefüggést keresve közöttük, azt vizsgálom, hogy milyen szerepet játszik a kulturális tõke a társadalmi mobilitás esélyeinek alakításában. Feltételezésem szerint, ha az egyén több kulturális tõkét örököl, mint a vele a többi jellemzõket tekintve azonos pozícióból indulók, megnõ a valószínûsége annak, hogy a szüleinél jobb társadalmi helyzetbe kerül. És megfordítva: a relatíve alacsony kulturális tõkét öröklõk nagyobb valószínûséggel veszítik el a szüleik által megszerzett társadalmi pozíciót, mint társaik.

Tehát a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitást elemzem statisztikai eszközökkel. A regressziós egyenletek magyarázó változója a kulturális tõke viszonylagos szintje, függõ változója pedig az intergenerációs mobilitás mértéke. A vizsgálatot a minta különbözõ - életkor és nem szerint képzett - alcsoportjain is elvégeztem, hogy minél árnyaltabb képet kaphassunk - az eredmények tanúsága szerint valóban létezõ - mechanizmus mûködésérõl. Ehhez e részelemzések számtalan adalékkal szolgálnak, de olyan problémákat is felvetnek, amelyek megoldására ez a dolgozat nem vállalkozik.

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás gondolatához iindulópontul Pierre Bourdieu kulturális reprodukcióról kialakított elmélete, valamint az azt empirikusan vizsgálni igyekvõ úgynevezett második generációs mobilitásvizsgálatok szolgáltak. A bourdieu-i gondolatoknak és az azzal szemben álló funkcionalista modernizációs teóriának témánkkal kapcsolatos lényeges elemeit Blaskó (1998) foglalja össze. Az ott megjelent írás tartalmazza ezenkívül a hagyományos módszerekkel készült státuszmegszerzési modelljeimet is, amelyek a jelen tanulmányban közölteknek alapvetõ viszonyítási pontjaként szolgálnak. Az ott szereplõ modelleket és az azok hátterében álló fõbb elméleti feltevéseket a továbbiakban ismertnek tételezem, és itt csak röviden utalok rájuk, azokon a pontokon, ahol ez a leírtak megértése szempontjából elengedhetetlen.
 

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás elmélete

A társadalmi mobilitás második generációs kutatói státuszreprodukciós modelljeikben valójában csak mintegy közvetve vizsgálják az (intergenerációs) mobilitást, vagyis azt, amikor az egyének a szüleikétõl eltérõ pozíciót foglalnak el a társadalom hierarchikus egyenlõtlenségi rendszerében. Ezek a kutatások ugyanis a társadalmi reprodukció folyamatát elemzik, és - anélkül, hogy ezt mindig kimondanák - a reprodukció hiányát tekintik intergenerációs mobilitásnak. E szerint társadalmi mobilitás - a modellekben leggyakrabban megjelenõ foglalkozás és iskolai végzettség dimenziójában egyaránt - létezik, hiszen az újratermelés messze nem tökéletes, s a szülõk iskolai végzettségébõl és/vagy foglalkozási pozíciójából viszonylag nagy hibaszázalékkal tudjuk csak elõre jelezni az utódok iskolai végzettségét és/vagy foglalkozási státuszát.

Társadalmi mobilitás létezik, ám a második generációs útmodellek többsége semmiféle magyarázattal nem szolgál arra vonatkozóan, hogy milyen tényezõk szerint választódnak ki azok, akik szüleikhez képest magasabb vagy éppen alacsonyabb társadalmi státusz megszerzésére lesznek képesek. Azt pedig, hogy a kulturális tõkének lehet-e - és milyen - szerepe ebben a kiválasztódásban, még a mobilitás motorjait is kutató, kibõvített státuszmegszerzõ modellek készítõi sem vizsgálják.1 (A kulturális tõke státuszátörökítõ szerepét vizsgáló kutatásokra példaként lásd Halsey et al. (1980), Ganzeboom (1986), De Graaf (1986), (1989), Mateju (1988; 1990), Simkus (1982), Róbert (1986; 1991), Kolosi (1987), Ganzeboom et al. (1990). A vizsgálatokban felhasznált útmodelles eljárás elsõ szociológiai alkalmazása: Blau-Duncan (1967).)

A hipotézis - amelyre a kulturális tõke vezérelte mobilitás elmélete épül - a következõ:

A kulturális tõke nemcsak a már megszerzett társadalmi pozíció megtartását - és így a teljes struktúra (korlátozott mértékû) újratermelését - segíti elõ, hanem kihat az egyéni mobilitási esélyekre is. Ez utóbbit nem közvetlenül a kulturális tõkével való ellátottság abszolút szintje, hanem annak viszonylagos mértéke határozza meg. Amennyiben az egyén több kulturális tõkét örököl, mint a vele a többi jellemzõt tekintve azonos pozícióból indulók, megnõ a valószínûsége annak, hogy szüleinél jobb társadalmi helyzetbe kerül. És megfordítva: a relatíve alacsony kulturális tõkével ellátottak nagyobb valószínûséggel veszítik el a szüleik által megszerzett társadalmi pozíciót, mint társaik. Szüleikhez képest pedig várhatóan nem fognak elmozdulni a társadalmi hierarchiában azok, akiknek kulturális tõkéje a szülõi háttér többi tényezõivel összhangban van, a szülõi státuszcsoportban jellemzõvel megegyezõ mértékû.

A kulturális tõke státuszátörökítõ szerepét megfogalmazó eredeti bourdieu-i gondolatmenet többé-kevésbé konzisztens társadalmi státuszokat feltételez: az uralkodó osztályok tagjai - akik maguk is iskolázottak - nagy mennyiségû gazdasági tõkéjük egy részét kulturális tõkére váltják át, és utódaikra bõséges kulturális tõkét örökítenek. És ugyanígy: a társadalmi egyenlõtlenségi rendszer alsóbb régióiban a kevéssé iskolázottaknak - akik ráadásul átváltásra alkalmas gazdasági tõkével sincsenek kellõen ellátva - a kulturális tõkéje is alacsony, és ennek megfelelõen gyermekeik rossz kulturális háttérrel indulnak.

Bár igaz az, hogy az elõnyök és hátrányok összekapcsolódása a társadalmi egyenlõtlenségi rendszerben jelentõs, a társadalmi státuszt sokdimenziós jelenségként felfogó szemléletnek egyik központi mondanivalója éppen az, hogy a dimenziók összhangja korántsem tökéletes: az egyik ismérv szerint elfoglalt kedvezõ pozíció nem feltétlenül hoz magával elõnyöket az egyenlõtlenségi rendszert meghatározó többi tényezõ szerint is. És megfordítva: az egyik dimenzióban elfoglalt hátrányos helyzet más dimenziókban kevésbé hátrányos vagy szélsõséges esetben akár elõnyös helyzettel is párosulhat. A rétegzõdéskutatások szakirodalma az olyan helyzeteket, amelyekben ezeknek az eltéréseknek a mértéke egy bizonyos szintet meghalad, inkonzisztens társadalmi státusznak nevezi.

A kulturális tõke szempontjából a státuszinkonzisztencia megjelenhet úgy, hogy a magasan iskolázott és/vagy a foglalkozási hierarchia felsõ régióiban elhelyezkedõ és/vagy igen jó anyagi helyzetben lévõ szülõk gyermekeikre viszonylag alacsony szintû kulturális tõkét örökítenek - vagyis csak kevéssé veszik ki részüket a mûvelõdés, a kulturális tevékenységek különféle formáiból, illetve gyerekeik számára is csak kevés ilyen lehetõséget biztosítnak. Vagy éppen ellenkezõleg, az inkonzisztencia jelentkezhet úgy is, hogy az iskolai és/vagy a foglalkozási és/vagy az anyagi dimenzió mentén hátrányos helyzetû szülõk gyermekeiknek viszonylag magas szintû kulturális tõkét adnak tovább. Hogy ilyenfajta inkonzisztencia létezik, az már pusztán abból a ténybõl is nyilvánvaló, hogy a kulturális tõke társadalmi meghatározottsága korántsem százszázalékos, a gazdasági-társadalmi mutatatókkal abból megmagyarázott varianciahányad a státuszmegszerzési modellekben 30-40 százalék körül mozog.

Ha viszont valóban ez a helyzet, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy mit mondhatunk az ilyen inkonzisztens pozíciójú családok jövõre vonatkozó esélyeirõl. Elindíthat-e vajon a kulturális tõke ilyen esetben egyfajta státuszrendezési folyamatot, amelynek során a státusz egyéb összetevõi - iskolai, foglalkozási, anyagi, hatalmi, vagy éppen települési helyzet - mintegy hozzáigazodnak a kulturális tõke szintjéhez. Másképpen - és bourdieu-i megfogalmazásban - sikeres lehet-e a kulturális tõke beváltása más tõkefajtákra akkor is, ha az össztõke mennyisége viszonylag alacsony, vagyis ha a tõkeszerkezetben a kulturális tõke aránytalanul nagy hányadot tesz ki? És - fordított esetben - a kulturális tõke hiánya önmagában okozhat-e veszteséget a birtokolt tõkekészlet más elemeiben?2

Elsõ pillantásra talán paradoxnak tûnik a megállapítás, ám úgy látom, hogy mindezekre a kérdésekre a kulturális tõkének éppen azon tulajdonságai miatt lehet nagy valószínûséggel igennel válaszolni - vagyis éppen azon okok miatt feltételezhetjük, hogy a kulturális tõke meghatározó szerepet játszik a társadalmi mobilitás folyamatában -, amelyek a tõke társadalmi reprodukcióban betöltött szerepét lehetõvé teszik.

A kulturális reprodukció mûködésének empirikus vizsgálatai (bár a mechanizmus mindenhatóságát nem támasztották alá) arra engednek következetni, hogy a kulturális fogyasztás révén megszerezhetõ kulturális tõke valóban olyan készségekkel, képességekkel, viselkedésmódokkal ruházza fel az egyént, amelyek az iskola értékhierarchiájában - miként a társadaloméban is - magasan helyezkednek el. Mivel pedig ilyen javakkal rendszerint a felsõbb osztályok gyermekei vannak ellátva, az iskola így - általában - õket jutalmazza és juttatja további elõnyökhöz.

Ha viszont igaz az, hogy az iskolai értékelés alapja a kulturális tõke önmagában, nem pedig a társadalmi helyzet egésze, vagyis ha a "kiválóságra" az iskola a kulturális tõkével való ellátottságból következtet, akkor az iskola "meg is téveszthetõ": magas kulturális tõkét felmutatva az alacsonyabb sorból érkezõ is jelentõs iskolai sikereket érhet el, és megfordítva, kudarcok érhetik a magas státuszú, ámde kevés kulturális tõkével rendelkezõ tanulókat. Márpedig ilyen diákok - a társadalmi helyzetek gyakori inkonzisztenciájából adódóan - léteznek. Feltételezésem szerint tehát a kulturális tõke a társadalmi mobilitás folyamatában éppen olyan mechanizmusokon keresztül fejti ki hatását, mint a társadalmi egyenlõtlenségek újratermelése terén, vagyis a kulturális tõkének az oktatási rendszer segítségével való szentesítése révén.

Az olyan státuszinkonzisztencia, amikor a kulturális tõke mennyisége pozitív irányban tér el a társadalmi státusz többi összetevõje alapján becsülhetõ mennyiségtõl, nem csupán a tõkeelmélet keretei között, de az elérni kívánt társadalmi csoport szokásaihoz való elõzetes szocializációként is értelmezhetõ. Az elõzetes szocializáció fogalma Robert K. Mertontól származik. Merton az amerikai hadseregben végzett kutatások eredményeibõl emeli ki azt a jelenséget, hogy azok a katonák, akik képesek voltak alkalmazkodni feletteseik szokásaihoz, sõt konform módon átvették e szokások némelyikét, magukévá tették parancsnokaik normarendszerének bizonyos elemeit, sokkal nagyobb valószínûséggel jutottak elõre a hadsereg hierarchiájában, mint azok, akik ezt nem tették meg. Merton értelmezésében ezek a katonák igazodási pontként saját csoportjuk helyett más vonatkoztatási csoportot választottak - olyat, amelyikhez a sajátjuk helyett tartozni szerettek volna -, és magatartásukat, értékeléseiket ehhez a - nem saját - csoporthoz igyekeztek igazítani (Merton 1980: 540-556).

Bár a vonatkoztatási csoport elméletét a szociálpszichológiai gondolkodás keltette életre, és Merton példájában is a szociálpszichológiai vagy legfeljebb mikroszociológiai motívumoké a fõszerep, a jelenséget Merton maga kínálja fel a társadalmi mobilitás kutatói számára. "Az elõléptetés érdekében »alányaló« közkatonáról csak a szûk látókörû és elméletileg felületes szemlélet alapján állítható, hogy más magatartást tanúsít, mint (...) az alsó középosztályhoz tartozó egyén, aki a felsõ középosztály általa elképzelt magatartásmintáihoz alkalmazkodik..." (Merton 1980: 569) Vagyis a vonatkoztatási csoport elmélete elnevezésben a csoport kifejezés értelmetlenül szûkíti le a teória érvényességi körét olyan közösségekre, amelyek közös értékekkel bírnak, és amelynek tagjai között tartós társadalmi interakció áll fenn.

Az elõzetes szocializáció ugyanis létrejöhet olyan céllal is, hogy az egyén a sajátjától eltérõ társadalmi kategória tagja lehessen. Társadalmi kategóriáknak az egymással személyes kontaktusban nem lévõ tagokból álló, valamilyen státuszjegy (például nem, családi állapot, jövedelem, iskolai végzettség...) azonossága mentén képzõdõ társadalmi nagycsoportokat nevezi Merton (1980: 607). Az elõzetesen átvett magatartásminta egyaránt lehet vélemény, attitûd vagy szokás, hiszen ezek mindegyike tükrözheti a megcélzott csoport normáit, értékeit.3

Az elõzetes szocializáció funkciója az egyén szempontjából kettõs. Egyrészt megkönnyíti az elérni kívánt csoportba való bejutást, másrészt pedig az új csoportba való bejutás után elõsegíti az új csoporthoz való alkalmazkodást, az új pozícióban való "megkapaszkodást" is, hiszen az újonnan érkezõ így legalább egy területen már többé-kevésbé hasonlóvá vált új társadalmi csoportjához (Merton 1980: 544-545.).

A mertoni gondolatmenetet a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás elméletére alkalmazva, a kulturális tõkével a gyereküket a társadalmi csoport más tagjaihoz képest bõségesen ellátó szülõk viselkedését - a kulturális fogyasztás terén megnyilvánuló - elõzetes szocializációként értelmezhetjük.4 Ha pedig ez így van, akkor kutatási kérdésünk úgy is megfogalmazható, hogy vajon az elõzetes szocializációnak ez a formája mennyiben képes betölteni egyes számú funkcióját, a vonatkoztatási csoportba való bekerülés elõsegítését?

Az elmondottakat még egyszer összefoglalva: a tanulmány központi tétele, valamint a következõkben bemutatott empirikus vizsgálatok tárgya az az állítás, hogy a család életvezetésének kulturális elemeibõl (bizonyos mértékig) elõre jelezhetõ a gyerekek nemzedékek közötti mobilitásának várható iránya (illetve a mobilitás hiánya), és esetleg a mobilitás mértéke is.

Ehhez (némileg) hasonló gondolatmenettel a szakirodalomban - tudomásom szerint - kizárólag Paul DiMaggio egyik cikkében találkozhatunk: DiMaggio (1982) is lehetõséget lát arra, hogy a magas kultúrában való jártasság révén az egyén tényleges társadalmi státusza szerint neki "kijárónál" nagyobb elismerésben részesüljön az iskolai tanulmányai során. Õ azonban a szülõi háttértõl függetlenül, a középiskolás évek alatt felvett kulturális szokások mobilizáló hatását feltételezi.
 

A kulturális tõke vezérelte mobilitás elméletének empirikus vizsgálata
Adatok és változók5

A bemutatott elméleti megfontolások igazolására a TÁRKI 1992-es mobilitásfelvételeinek adatait felhasználva, regressziós egyenleteket alkalmaztam, amelyeknek alapsémája a következõ:

A fejezet elsõ része azt mutatja be, hogy milyen adatokból és milyen eljárások során születtek meg a modell változói, majd a modellek végsõ formájának, valamint a rájuk vonatkozó hipotézisek ismertetése következik. Itt csak azokat a módszertani megoldásokat bontom ki részletesen, amelyek elméleti szempontból is nagy jelentõségûek. A többi eljárás részletezését a függelék tartalmazza.
 

A származási háttér és a megszerzett pozíció

Az egyenlet magyarázó változója a szülõk társadalmi csoportjában jellemzõ kulturális szinthez viszonyított tõkemennyiséget méri, a függõ változó pedig a szülõk és a gyerek társadalmi helyzetének különbségét. Elsõként tehát az vár tisztázásra, hogy a vizsgálatban mi a társadalmi csoport, és mi a társadalmi helyzet.

Nyilvánvaló, hogy - mivel társadalmi mobilitást mérünk a fent leírt értelmezésben - egymáshoz képest hierarchikusan elrendezõdõ társadalmi csoportok vizsgálatából kellett kiindulni. Emellett pedig egyértelmûen megállapíthatónak kellett lennie annak, hogy melyik egyenlõtlenségi dimenzió mentén való elmozdulásban játszott szerepet a kulturális tõke. Mindezek miatt a modellekben a társadalmi státusznak csak egyetlen metszetét vettem figyelembe.6 Egy dimenzióval írtam le a szülõk társadalmi státuszát, és az így meghatározott társadalmi csoport jellemzõihez képest állapítottam meg a kulturális tõke relatív szintjét, illetve egydimenziós jelenségként kezeltem a társadalmi mobilitást is. Kétféle modellt készítettem azonban: a társadalmi helyzetet az egyikben az iskolai végzettség, a másikban pedig a foglalkozási pozíció mérte.

Az iskolai végzettséget mérõ skála fokai: 1 - 8 általánosnál kevesebb; 2 - befejezett 8 általános; 3 - befejezett szakmunkásképzõ; 4 - befejezett középiskola (szakközépiskola vagy gimnázium); 5 - befejezett fõiskola; 6 - befejezett egyetem.

Ezen a hatfokú skálán mértem mind a szülõk, mind pedig a kérdezett iskolázottságát. A származási háttér meghatározásánál az apa iskolai végzettségén kívül az anyáét is figyelembe vettem.7 Ennek megfelelõen az iskolai mobilitás mértékét is a két szülõhöz viszonyítva állapítottam meg, nem pedig - mint ahogyan az különösen az elsõgenerációs mobilitáskutatásokban jellemzõ - pusztán az apa végzettségét figyelembe véve.8

Hatfokú skálát használtam a foglalkozási pozíció mérésére is. Ehhez a magyar szociológiai irodalomban elterjedt Ferge Zsuzsa-féle munkajellegcsoportokat vettem át, némi módosítással. A következõ besorolást használtam:

1 - mezõgazdasági munkások; 2 - segédmunkások; 3 - betanított munkások; 4 - szakmunkások és érettségivel nem rendelkezõ maszekok; 5 - egyéb szellemiek és érettségizett maszekok; 6 - vezetõk és értelmiségiek.9

A származási háttér meghatározásánál csak az apa foglalkozását vettem figyelembe, az anyáét nem.10
 

A társadalmi mobilitás mértéke

A társadalmi mobilitás mérésére folytonos változókat kellett elõállítanom. Ehhez a gyerek (a kérdezett) és a szülõk társadalmi státuszát leíró mutatók - az iskolai végzettség, illetve a foglalkozási pozíció jelzõszáma - közötti különbséget használtam fel. Mivel mind az iskolázottságot, mind pedig a foglalkozási pozíciót 6 fokú skálával mértem, a mobilitás-változók a -5-tõl +5-ig terjedõ skálán vehetnek fel értéket. Az iskolai mobilitás az elõbb elmondottak értelmében a szülõk összevont iskolai végzettségéhez viszonyított elmozdulást méri, a foglalkozási mobilitás viszont csupán az apához viszonyít. Az így létrehozott változókon 0 értéket kapnak azok, akik egy klasszikus (iskolai, vagy foglalkozási) mobilitástáblázat átlójában helyezkednek el, és 0-tól eltérõ értéket azok, akiket egy ilyen táblázat felfelé, vagy lefelé mobilnak mutatna. A mutató abszolút értéke pedig - továbbra is az elsõgenerációs mobilitás kutatások nyelvezetét használva - azt mutatja, hogy valaki hány "lépcsõnyit" mobilizálódott.11
 

A kulturális tõke és annak viszonylagos szintje

A kulturális tõke mérése. A kulturális tõke mutatójának készítésekor arra törekedtünk, hogy - amennyire ezt az adatbázis lehetõvé tette - kizárólag a magas (legitim) kultúra fogyasztását jelzõ mutatókat vegyük számításba, és nem soroltuk a kulturális tõke elemei közé a szülõk iskolázottságát. Oda soroltuk viszont a szülõk kulturális szokásai mellett a gyerek saját kulturális tevékenységét is. Hogy ráadásul (a késõbb bemutatott részhipotézisek tesztelhetõsége érdekében) a család kulturális klímáját meghatározó két tényezõ - szülõi és a gyermeki kulturális tevékenység - hatása egymástól elkülöníthetõ legyen, illetve összefüggéseiket vizsgálni tudjuk, a kulturális tõke két mutatója alakítottuk ki: az egyik a szülõk, a másik pedig a gyermek kulturális tevékenységeit írta le.12 (Elnevezésük a továbbiakban: a szülõk kulturális tevékenységébõl származó kulturális tõke és a gyermek kulturális tevékenységébõl származó kulturális tõke; vagy röviden: szülõi kultúra és gyermek-kultúra.)

A kulturális tõke viszonylagos szintje. A kulturális tõke vezérelte mobilitás elméletét ellenõrzõ végsõ modellben - mint láttuk - nem maga a kulturális tõke, hanem annak viszonylagos szintje szerepel. Azt várom ugyanis, hogy az egyén által örökölt kulturális tõkének valamilyen relatív, a szülõk társadalmi csoportjában "jellemzõhöz" viszonyított szintje határozza meg a mobilitás esélyeit: a vártnál jobb kulturális háttér a felfelé, az attól rosszabb pedig a lefelé irányuló intergenerációs mobilitás valószínûségét növeli meg.

Alapvetõ és mindeddig mellõzött kérdés az, hogy mit tekinthetünk jellemzõ kulturális háttérnek, hogy mihez viszonyíthatjuk a megszerzett tõke aktuális értékét. Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy valamilyen, a kérdezett származási csoportjában tipikus, az adott csoportban egyfajta normának, általánosnak tekintett kulturális aktivitási szintet kell viszonyítási alapnak tekinteni. Másképpen fogalmazva: a származási csoport jellemzõit meghatározó, valamiféle "magnak" a jellemzõ életstílusát keressük. Az ettõl való kisebb-nagyobb mértékû eltérést így kisebb-nagyobb mértékû inkonzisztenciaként értékelhetjük.

Ilyen viszonyítási alapként két érték is kínálkozik. Az egyik a szülõk - itt az iskolázottsági szinttel, illetve a foglalkozási pozícióval jellemzett - társadalmi csoportjában átlagos kulturális aktivitási szint, a másik pedig ugyanebben a csoportban azoknak az átlagos kulturális aktivitása, akiknek a fiai és lányai származási csoportjukban maradtak, vagyis immobilak voltak. Mindkét érték használata mellett - és az ellen is - szólnak érvek.

Igencsak magától értetõdõnek tûnik az a feltételezés, hogy egy olyan nagy csoportban (társadalmi kategóriában), mint amilyet az azonos iskolai végzettség vagy az azonos foglalkozási pozíció alakít ki egy társadalomban, a csoport valamilyen viselkedési, cselekvési formájának, szokásainak átlagos szintje az a mérték, amely a csoport tagjai és a csoporton kívüliek számára egyaránt a csoport adott szempontból jellemzõ tulajdonságaként megnyilvánul, és amely a csoport tagjai számára egyfajta "igazodási pontként" jelenik meg. Az átlagos érték felhasználásának ráadásul nagy elõnye az is, hogy viszonylag könnyen értelmezhetõ: a relatív kulturálistõke-mutató így arra ad választ, hogy például egy szakmunkás apától származó kérdezett otthonról hozott kulturális tõkéje milyen irányban és milyen mértékben tér el a szakmunkás háttérrel rendelkezõkre átlagosan átörökített tõkétõl.

Hibája a mutatónak viszont, hogy értékét a nyitott, nagy kilépési mobilitással jellemezhetõ társadalmi csoportokban jelentõsen befolyásolja azoknak a családoknak a kulturális fogyasztási szintje, amelyeknek a helyzete az adott csoportban nem stabil, vagyis akiknek gyermekei szüleikhez képest elmozdulnak majd, mobilak lesznek. Amennyiben igaz az, hogy ezeknek a családoknak az életstílusa már - szándékosan vagy kényszerûségbõl, tudattalanul - tükrözi az elérni kívánt társadalmi csoport életmódjának jellegzetességeit, úgy az õ kulturálistõke-szintjük nem lehet meghatározója az adott csoportban jellemzõ kulturális tõkének. Különösen a társadalmi hierarchia szélsõ pontjain álló csoportok esetében tompítja le az átlagos érték a markáns kulturális egyenlõtlenségeket. Így például a diplomás értelmiségiek átlagos kulturális tõkéjét erõteljesen meghatározza a csoportnak az a strukturális tulajdonsága, hogy onnan mobilizálódni csak lefelé lehet. Az átlagos értéket így lefelé "húzza" annak a nagyszámú családnak a kulturális tevékenységi szintje, amelyek csak átmenetileg tartózkodnak ebben a csoportban (sokan közülük ténylegesen elsõ generációsok) és pozíciójukat nem lesznek képesek a következõ nemzedékben is megtartani. (Talán éppen a kulturális tõkével való szerény ellátottságuk miatt.)

Az elsõdleges érv az átlagos kulturális szint viszonyítási alapul vétele mellett tehát az, hogy feltehetõleg ez az a kulturális tevékenységi szint, amelyet a kortársak - a szülõk generációja - tipikusként értékelhetnek. Az immobilak életstílusát viszonyítási alapul véve, ettõl eltérõ megfontolások kerülnek elõtérbe. Itt úgy járhatunk el, hogy minden egyes származási csoportban különválasztjuk azokat, akiknek gyermeke (a kérdezett) nem mozdult el szülei társadalmi csoportjához képest (ugyanolyan iskolai végzettséget szerzett, illetve ugyanabba a foglalkozási csoportba került, mint a szülõk), és az õ kulturális aktivitási átlagukat tekintjük az adott származási csoportra jellemzõnek.

Ebben az esetben is lehet érveket találni amellett, hogy ezt a szintet a tagok és a kívülállók is viszonylag nagy valószínûséggel fogják az adott csoportban jellemzõnek értékelni. Az iskolázottsági és a foglalkozási csoportok mindegyikére igaz ugyanis az, hogy az immobilak tábora a legnépesebb, vagy legalábbis egyike a legnépesebbeknek.13 Így aztán - a matematikai valószínûség szabályait figyelembe véve - relatíve nagy az esélye a velük való érintkezésnek mind a csoporttagok, mind pedig a kívülállók számára. Ennek megfelelõen relatíve nagy az esélye annak is, hogy éppen az õ szokásaikat értékelik - a tagok és a kívülállók is - az adott csoportban jellemzõnek. Ennél az eljárásnál azonban ez - vagyis hogy a szülõk generációjában milyen valószínûséggel fogják éppen az immobilak kulturális tevékenységi szintjét általánosnak tekinteni - másodlagos szempont. Az eljárás valódi értelme az, hogy az eseményeket utólag rekonstruálva állapítjuk meg, melyik volt az a kulturális tevékenységi szint, amelyik éppen biztosította a státusz átörökítését, és így utólag vizsgáljuk meg, hogy az attól való eltérés vajon hozzájárult-e a társadalmi egyenlõtlenségi rendszerben való elmozduláshoz. Éppen emiatt azonban az eljárás nem mentes egy csöppnyi tautológiától. Az utólagos értelmezés során ugyanis éppen azzal - a mobilitás tényével - magyarázunk, amit megmagyarázni akarunk.

Az elmondottakat figyelembe véve, és szem elõtt tartva az azokból következõ hibaforrásokat, a teljes mintán számított modellek elkészítésénél mindkét eljárást alkalmaztam. A relatív kulturális tõke szintjének méréséhez egyszerûen kiszámítottam a vizsgált személy által örököl kulturálistõke-mennyiségnek és a vizsgált személy szüleinek társadalmi csoportjában viszonyítási alapul vett kulturálistõke-mennyiségnek a különbségét.14 (Az így képzett változók megnevezésére a továbbiakban szinonimaként használom a kulturális tõke relatív szintje, a kulturális tõke viszonylagos szintje, viszonylagos vagy relatív kulturális tõke fogalmakat. A kétféle módszerrel készült változók megkülönböztetésére pedig: átlaghoz viszonyított kulturális tõke vagy immobilakhoz viszonyított kulturális tõke fogalmakat.)
 

A modellek végsõ formája és a rájuk vonatkozó hipotézisek

Kétszer két modellt vizsgálok tehát: az iskolai mobilitást függõ változóként kezelve egy-egy modellt a két megoldással elkészített magyarázó változóval, illetve ugyan-így két modellt oly módon, hogy a foglalkozási mobilitás lesz a magyarázott változó. Mind a négy modellen szerepel a szülõ, illetve a gyerek relatív kulturális szintje is, így azok hatása egymással összehasonlíthatóvá válik.

1. A kulturális tõke vezérelte iskolai mobilitás modelljei

2. A kulturális tõke vezérelte foglalkozási mobilitás modelljei*

Arra számítunk, hogy a modell eredményei igazolják:

1. a relatív kulturális tõke a mobilitási változókkal pozitív kapcsolatot mutat;
2. a relatív kulturális tõke erõteljesebben meghatározza az iskolai, mint a foglalkozási mobilitást;
3. a gyermek kulturális tevékenységébõl származó kulturális tõke hatása - mindkét függõ változóra - erõsebb, mint a szülõk kulturális tevékenységébõl származó kulturális tõke hatása;
4. az immobilak átlagával képzett modell jobb magyarázó erõvel bír, mint az átlagos szinthez viszonyított relatív változóval készített modell.

Ad 1. A kulturális tõke vezérelte mobilitás elméletének alaptétele.
Ad 2. Ez a feltevés következik a kulturális és az iskolai tõke közötti kapcsolatból,15 illetve mindazoknak a kutatásoknak az eredményeibõl, amelyek azt igazolják, hogy a társadalmi státusz összetevõi közül a kulturális tõke az iskolai végzettségre hat a legerõteljesebben. (Lásd például De Graaf 1986; 1989.) (Aminek oka pedig nem kis részben az életkori hatás, vagyis az, hogy a foglalkozási pozíciót az életkor elõrehaladásával egyre hosszabb idõ - és egyre több új hatás - választja el a származási körülményektõl, míg az iskolázottsági szintrõl ugyanez - rendszerint - nem mondható el.)
Ad 3. Azt feltételezem ugyanis, hogy a gyerek kulturális tevékenységeinek alakítása - különösen, ha az a társadalmi státusz többi jellemzõivel, fõként a szülõk saját kulturális tevékenységeivel inkonzisztens viszonyban van - nagyobb valószínûséggel jelenti az átadott kulturális tõkének tudatos, szándékolt növelését, mint a szülõk saját tevékenysége, amely inkább adódik "spontán" módon a szülõk társadalmilag meghatározott szokásrendszerébõl, és amelyrõl sokkal kevésbé nyilvánvaló, hogy kihat a gyerek jövõjére. Ha viszont ebben a viselkedésben (ha a gyerek kulturális tevékenységére fokozottabban figyelnek, mint az a társadalmi státusz más jegyei alapján vártható) valóban van egyfajta tudatosság, akkor ez egyúttal az ambíciókat, a gyerek elõrejutásának szándékolt alakítását is jelzi - és így a mobilitási esélyekkel közvetlenebb kapcsolatban van. Emellett már csak azért is várható a gyerek kulturális aktivitásának a szülõkéhez viszonyítva erõsebb hatása, mert a gyerek számára közvetlenebb élményt jelent, mint a szülõktõl pusztán ellesett, de önállóan be nem gyakorolt kulturális cselekvések képezte tõke.
Ad 4. A feltételezést az utóbbi eljárásnak arra a hátrányos vonására alapozom, amelyrõl már korábban szó esett, vagyis hogy a kulturális tõke átlagos szintjét a csoportban "átmenetileg" tartózkodók szokásai túlságosan is befolyásolják, letompítva ezzel a kulturális szokások csoportspecifikus egyenlõtlenségeit. Emellett persze az immobilak kulturális tevékenységébõl származtatott mutató már említett "tautologikus" jellege is növelheti a modell magyarázó erejét.

A továbbiakban elsõként a teljes mintára elkészített modelleket vizsgáljuk meg, azután elvégezzük az idõbeli tendenciák elemzését a kérdezettek életkori kohorszok szerinti szétválasztásával, majd pedig azt nézzük meg, milyen különbségeket tapasztalhatunk a kulturális tõkének a két nem életpályájának alakításában betöltött szerepét illetõen.
 

Az empirikus vizsgálatok eredményei
Teljes minta

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás modelljei

1. táblázat
Függõ változó: az iskolai mobilitás
Teljes minta
Megnevezés
Béta érték és standard hiba
A) modell  
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra 0,06**
(0,045)
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,33***
(0,040)
R2 13,92%
B) modell  
Immobilakhoz viszonyított szülõi kultúra 0,06**
(0,062)
Immobilakhoz viszonyított gyermek-kultúra 0,43***
(0,057)
R2 21,95%
(Szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

2. táblázat
Függõ változó: a foglalkozási mobilitás
Teljes minta
Megnevezés
Béta érték és standard hiba
A) modell  
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra 0,08**
(0,062)
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,24***
(0,057)
R2 9,03%
B) modell  
Immobilakhoz viszonyított szülõi kultúra 0,11***
(0,059)
Immobilakhoz viszonyított gyermek-kultúra 0,33***
(0,054)
R2 17,03%
(Szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

Látható, hogy - kiinduló hipotézisünknek megfelelõen - a kulturális tõke viszonylagos szintje a társadalmi hierarchiában való elmozdulás valószínûségével szignifikáns, pozitív kapcsolatban áll. A magyarázóerõk 9-tõl 22 százalékig terjednek, vagyis, - bár természetesen messze nem a két tényezõ teljes együtt járását jelzik, de - egyértelmû bizonyítékai annak, hogy nagyobb esélye van szüleihez képest elõbbre jutni az egyenlõtlenségek rendszerében annak, aki gyerekkorában a hozzá hasonlóknál jobban kivette a részét a kulturális tevékenységi formákból, illetve megfordítva, relatíve könnyen elveszítheti a szülei által megszerzett társadalmi pozíciót az, aki a vele hasonló pozícióból indulókhoz képest csak kevés kulturális tõkét örököl. Ugyanezt az összefüggést jelzik a minden esetben szignifikáns, legalább gyenge közepes erõsségû, pozitív kapcsolatot mutató korrelációs együtthatók is. (Lásd a Függelék táblázatait is.)

Ennél azonban több is igaz. Az ugyanis, hogy a kulturális tõke - pozitív vagy negatív irányú - eltérésének mértékébõl a társadalmi mobilitás mértékére következtethetünk. Egy adott iskolázottsági vagy foglalkozási kategórián belül a tovább-adott kulturális tõke mennyisége szerint többé-kevésbé lineáris sorba rendezhetõk a családok úgy, hogy a legkisebb tõkét továbbörökítõk fiai/lányai kerülnek a társadalmi hierarchia legaljára, míg a legtöbb tõkét továbbadóké a legtetejére. Az Iskolai mobilitás és a gyermek kultúrája címû keretes írásban szemléltetésképpen közreadott számsorok azt mutatják, hogy a különbözõ mobilitási utat bejárt személyek milyen mennyiségû kulturális tõkét örököltek szüleiktõl.

Minden egyes származási csoportban a kulturális tõke (csak ritkán megtörõ) növekvõ trendjét tapasztaljuk, ahogyan az adott csoportból a legalacsonyabb pozíciókba kerülõktõl haladunk azok felé, akik a szülõk ugyanolyan iskolázottsági szintje mellett a "legtöbbre vitték". Ahogy lépegetünk felfelé a szülõk iskolázottsági "ranglétráján", úgy növekszik a továbbadott kulturális tõke általános szintje. Éppen ezért, ha a származási csoport többi jellemzõihez viszonyítva magas szintû a kulturális tõke továbbadása, egyúttal mindig azt is jelenti, hogy a család a saját származási csoportjához képest a társadalmi hierarchiában magasabban elhelyezkedõ - esetleg: vonatkoztatási - csoport kulturális tevékenységéhez hasonló szintû kulturális aktivitást fejt ki. Ugyanígy, az adott csoportban alacsonynak számító kulturális tevékenységi szint az alacsonyabban elhelyezkedõ társadalmi csoportok kulturális aktivitásával mutat hasonlóságot.16
 

Iskolai mobilitás és gyermek-kultúra
A gyermek-kultúra fõkomponens-értékek átlagai az iskolai mobilitás típusa szerint

A kétjegyû számok azt mutatják, honnan (elsõ számjegy) hová (második számjegy) mozdultak el a vizsgált csoport tagjai. Az eseteket a származási hely szerint csoportosítva közlöm, vagyis az elsõ számsor például a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségû szülõk által továbbadott kulturálistõke-mennyiséget mutatja aszerint, hogy a gyerek szintén nem végzett 8 osztálynál többet (11); éppen elvégezte a 8 általánost (12); szakmunkásképzõt végzett (13); leérettségizett (14); fõiskolát végzett (15); vagy befejezte az egyetemet (16). Az egyes oszlopokban dõlt betûvel szedtem a szüleikhez képest immobilok kulturális tõke értékét. Az 1. és 2. táblázat alsó részeiben éppen ezekhez az értékekhez viszonyítjuk a kulturális tõke szintjét. Az egyes számsorok alján közlöm a csoportban átlagos kulturális részvételi szint mértékét is, így a kétféle modellben viszonyítási alapként használt értékek egymással összehasonlíthatók.

1 - 8 általánosnál kevesebb;
2 - befejezett 8 általános;
3 - befejezett szakmunkásképzõ;
4 - befejezett középiskola (szakközépiskola vagy gimnázium);
5 - befejezett fõiskola;
6 - befejezett egyetem
 
A szülõk (összevont) iskolázottsága:
8 általánosnál kevesebb
A szülõk (összevont) iskolázottsága:
Középiskola
11 -0,9968065

12 -0,6566267

13 -0,4912932

14 -0,0419754

15 0,2173904

16 0,2623170

Csoportátlag: -0,6245394

41 0,5188412

42 0,7345671

43 0,6277351

44 1,1021149

45 1,0893848

46 1,5270008

Csoportátlag: 0,9813287

A szülõk (összevont) iskolázottsága:
8 általános
A szülõk (összevont) iskolázottsága:
Fõiskola
22 -0,6898244

22 -0,2822492

23 -0,0834945

24 0,4673639

25 0,8580966

26 0,7623410

Csoportátlag: 0,0745204

 
52 1,1808916

53 0,8004661

54 1,2404447

55 1,4696857

56 1,3779862

Csoportátlag: 1,2852831

A szülõk (összevont) iskolázottsága:
Szakmunkásképzõ
A szülõk (összevont) iskolázottsága:
Egyetem
31 -0,8719291

32 0,4528646

33 0,2966641

34 0,8380288

35 1,1116237

36 1,4250508

Csoportátlag: 0,6443144

61 -1,1719253

62 1,2322719

63 1,2921013

64 1,3892970

65 1,6882580

66 1,7642417

Csoportátlag: 1,4378365

Az az összefüggés, hogy a relatíve magas kulturális tõke elõsegíti a mobilitást, mind az iskolai, mind pedig a foglalkozási pozíció megszerzésére fennáll: a kulturális tõke növelésével mindkét egyenlõtlenségi dimenzióban javíthatók az elõrejutás esélyei. A befektetés hozama azonban nem egyforma a két területen: inkább az iskolai siker valószínûsége befolyásolható ezen az úton. Mint a státuszelérési modelleknél, itt is szerepet játszik ebben az életkori hatás csakúgy, mint az iskolai eredmények közvetlenebb kapcsolata a kulturális tõke mennyiségével.17

Ugyanúgy, mint a státuszátörökítést, a státuszjavítást is a gyerek kulturális tevékenységének alakítása szolgálja jobban, nem pedig a szülõk saját kulturális aktivitásának fokozása. A viszonylagos gyermeki kultúra a mobilitás mértékével minden változópár esetében mintegy 25-50 százalékkal erõsebben korrelál, mint a szülõi kulturális tevékenység. Ennek megfelelõen a relatív gyermeki kultúra önálló magyarázóereje (az egy magyarázó változóval számított determinációs együttható értéke) másfélszer, kétszer nagyobb, mint a szülõi kultúráé. A szülõi kultúrára vonatkozó béta értékek alacsony szintje természetesen itt is - részben - betudható a két magyarázó változó erõs összefüggésének.18 A többszörös R2-ek felbontásából származó eredmények szerint a szülõi kultúra viszonylagos szintje minden modellben csupán néhány tized százalékkal - bár szignifikáns mértékben - növeli meg a teljes megmagyarázott varianciahányadot. Az R2 mintegy feléért-harmadáért a gyermeki kultúra viszonylagos szintje a felelõs, a fennmaradó - meghatározó - rész pedig a két magyarázó változó együttes, szét nem választható hatásának (a multiokolline-aritásnak) tulajdonítható.19

Az eredmények azt a feltételezésünket is igazolták, hogy a csoportátlag kivonásával képzett modellek (az 1. és a 2. táblázat felsõ részében) kisebb magyarázóerõvel bírnak, mint azok, amelyekben az immobilak kulturális szintjét tekintettük viszonyítási pontnak (az 1. és a 2. táblázat alsó részében). Feltételezésünket azzal indokoltuk, hogy a csoportátlag tartalmazza a csoportból kilépõk - esetleg szélsõséges - kulturális szintjét is, és ezért kisebb különbségeket mutat a csoportok kulturális aktvitása között, kevésbé karakterisztikus kulturálistõke-szinteket jelöl ki, mint az immobilak szokásai. Ezt egyébként az adatok is tanúsítják: az egyes - iskolázottsági vagy foglalkozási - csoportok immobiljainak átlagai sokkal jobban szóródnak, vagyis csoportonként erõteljesebben differenciáltak, mint az egyszerû csoportátlagok.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a kulturális tõke valóban alkalmas a társadalmi mobilitás vezérlésére, státuszrendezési folyamatok elindítására. Tudjuk azt is, hogy ezt a funkcióját elsõsorban a gyerek saját kulturális tevékenységeinek alakítása útján képes betölteni, valamint, hogy nagyobb szerepet játszik az iskolai, mint a foglalkozási egyenlõtlenségek átrendezésében. Hogy a mechanizmus mûködésérõl ennél árnyaltabb képet kapjunk, vizsgáljuk meg az összefüggések idõbeli változásait a kulturális tõke vezérelte mobilitás kohorszonként elkészített modelljeinek a segítségével!20
 

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás a különbözõ életkori csoportokban
Kohorszok és kulturális tõke. Elõfeltevések.

Az elemzéshez három kohorszot különítettem el. Ezek összefoglaló adatait a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat
A vizsgált életkori csoportok
Kohorsz
Életkor
Születési év
14. életév
N (fõ)
1. kohorsz
56-
-1936
-1950
989
2. kohorsz
36-55 év
1937-1955
1951-1969
1095
3. kohorsz
18-35 év
1956-1974
1970-1988
914

Mielõtt kohorszonkénti bontásban vizsgálnánk a kulturális tõkének a mobilitásban betöltött szerepét, tisztáznunk kell, hogy a milyen következményeire számítunk a - minta felbontásával többé-kevésbé elkülöníthetõ - életkori, valamint az egymástól el nem választható történelmi és kohorszhatásnak.

Az életkori hatástól azt várhatjuk, hogy a szülõkhöz viszonyított mobilitást ugyanúgy befolyásolja, mint az elfoglalt társadalmi státuszt. Vagyis az idõsebbek foglalkozási mobilitását kevésbé határozzák meg a szülõi házban szerzett élmények, mint a fiatalokét, és értelemszerûen kevésbé számíthatunk arra is, hogy a foglalkozási mobilitást magyarázni tudjuk az otthonról hozott kulturális tõke segítségével, mint amennyire az iskolai mobilitásnál ezt várhatjuk.

Az elméleti elõzmények, a második generációs mobilitáskutatások eredményei, valamint az ugyanezen adatokból elkészített saját státuszreprodukciós modelljeimbõl adódó következtetések alapján két, egymással ellentétes történelmi (vagy kohorsz-) hatással kell számolnunk.

A funkcionalista teóriára épülõ modernizációs elmélet - bár a társadalmi mobilitás megnövekedésével számol - azt tételezi fel, hogy a mobilitási esélyek a szülõi háttértõl egyre inkább függetlenül, egyéni képességek, ambíciók függvényében alakulnak (Davis-Moore 1998; Treiman 1970). E szerint az otthonról hozott kulturális tõke szintjének a mobilitási esélyekre is egyre csökkenõ hatással kell lennie, vagyis minden modellünknél az R2-ek és a béták csökkenésére számíthatunk, ahogy a legfiatalabb kohorsz felé haladunk.

Ezekkel a várakozásokkal szemben, az azonos adatokkal elkészített státuszreprodukciós modellek vizsgálatakor azt kaptuk, hogy az iskolai végzettséget a középsõ korcsoportnál tudjuk a leginkább megmagyarázni a kulturális tõke átörökítésével (Blaskó 1998). Az általános érvényû modernizációs trendet e szerint a státuszátörökítés vonatkozásában megtöri a sajátos, közép-európai, rendszerspecifikus periódushatás. A szocializmus, illetve annak egyenlõsítõ és a materiális státuszreprodukciót korlátozó politikája - mint ahogyan ezt a korábbi vizsgálatok egy része is jelezte (például Simkus 1982; Kolosi-Peshar-Róbert 1995) - az államszocialista rendszerekben felerõsítette a kulturális átörökítés szerepét. Ennek alapján a rendszerspecifikus történelmi hatással számolva, azt feltételezhetjük, hogy az anyagi elõnyök átörökítésének korlátozása a középsõ kohorsz tagjainak gyermekkora idején a mobilitási stratégiák anyagi befektetésre épülõ változatait is visszaszorította. Ha pedig ez így van, akkor arra számíthatunk, hogy a kulturális tõkének a mobilitási esélyek alakításában is megnövekedett a szerepe az ötvenes-hatvanas évek tájékán.
 

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás modelljei - kohorszok

A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás modelljeinek tanúsága szerint a státuszátörökítési folyamatokkal ellentétben a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás idõbeli alakulását inkább a modernizációs - semmint a nivellálási törekvésekbõl származó történelmi - hatások uralják.

4. táblázat
A kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás modelljeinek eredménye
Megnevezés
1. kohorsz
2. kohorsz
3. kohorsz
 
béta értékek
Függõ változó: iskolai mobilitás
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra 0,13**

(0,072)

0,07

(0,066)

0,05

(0,073)

Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,34***

(0,068)

0,34***

(0,058)

0,21***

(0,060)

R2 19,04% 14,87%  5,61% 
Függõ változó: foglalkozási mobilitás
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra 0,12*

(0,099)

0,09*

(0,099)

0,07

(0,099)

Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,26***

(0,097)

0,24***

(0,091)

0,21***

(0,086)

R2 12,04%  9,04%  6,22% 
Megjegyzés: Zárójelben a standard hiba.
(Szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

Az iskolai mobilitás mértékébõl megmagyarázott varianciahányad a legidõsebbtõl a fiatal kohorsz felé folyamatosan csökken: 19, 15 és 6 százalék (4. táblázat). Megjelenik ugyan a várt periódushatás, de csupán mérsékelni tudja az elsõ két kohorsz közötti csökkenés mértékét, és nem növeli meg, csak nem engedi leesni a gyerek kulturális tevékenységének hatását. Ugyanakkor pedig egyáltalán nem téríti el a szülõi kulturális aktivitás hatásának alakulását attól, ami a modernizációs trend alapján várható. Az ötvenes-hatvanas évek egyenlõsítõ törekvései tehát - amelyek alapján azt várhattuk volna, hogy a középsõ korcsoportnál megemelkedik a kulturális tõke mobilizáló ereje is - kevésbé növelték meg a kulturális tõkének a társadalmi mobilitásban, mint az elõnyök átörökítésében betöltött szerepét. A jelenség értelmezésére többféle magyarázat is kínálkozik:

1. Feltételezhetjük, hogy könnyebb volt felismerni a kulturális tõkének a pozíció megõrzésében, semmint a mobilitási esélyek alakításában betöltött szerepének felerõsödését, illetve az elõbbi változáshoz könnyebb volt alkalmazkodni is. Pontosabban: könnyebben tudtak alkalmazkodni a változáshoz azok, akik már eleve jó pozícióban voltak, és csupán az elõny továbbörökítésére, nem pedig létrehozására törekedtek.

2. Az is lehet azonban, hogy az alkalmazkodni tudók számára is nehezebbé vált az elõrejutás ilyen módon, mert az átörökítés más csatornáinak beszûkülésére a társadalom elõnyelosztó mechanizmusai - elsõsorban az oktatási rendszer - a kiválasztás megszigorításával reagáltak, és nagyobb jelentõsége lett annak, hogy a kulturális tõke csak a másképpen kiválogatódni nem tudó, valóban "kiválóak" - az elit - kiemelését szolgálja.

3. Végül pedig magyarázhatjuk a történelmi hatás viszonylagos gyengeségét azzal is, hogy a középsõ kohorsz tagjai iskolázottság tekintetében rendkívül mobilnak bizonyultak (míg a legidõsebbek körében 55, a legfiatalabbak között 69, addig a második kohorszban 83% a mobil személyek aránya). Vagyis elmozdulásuk a szülõkhöz képest a kulturális tõke szintjétõl függetlenül is igen nagy valószínûséggel bekövetkezhetett, és így csak kisebb relatív elõnyhöz jutottak azok, akik elõzetes szocializáció révén már hozzáigazították kulturális tevékenységüket az elérni kívánt társadalmi csoport szokásaihoz. Feltehetõ, hogy a felsorolt három hatás egyszerre volt jelen, és gátolta a várt - R2 növelõ - periódushatás érvényesülését az iskolai mobilitás alakulásában a középsõ kohorsz esetében.

Az iskolai mobilitáshoz hasonlóan idõben csökkenõ kulturális hatást mutat a foglalkozási mobilitás meghatározottságának alakulása is (az R2 értékek értéke: 12, 9 és 6% - 4. táblázat). Itt a politikai rendszer meghatározta periódushatás ereje még kisebb, mint az iskolai mobilitás estében, hiszen még az R2 csökkenésének mértékét sem befolyásolja. Igen kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökken mind a gyerek, mind pedig a szülõk kulturális aktivitásának a hatása - ahogyan azt a modernizációs hipotézisek alapján várni lehetett. Mindezt hasonló okokkal magyarázhatjuk, mint az iskolai mobilitás modelljének viselkedését. Elképzelhetõ, hogy a mobilizálódni vágyók lassabban ismerték fel a kulturális tõke státusz-meghatározó szerepének erõsödését, mint azok, akik csupán megõrizni igyekeztek pozíciójukat; és számolhatunk azzal is, hogy nehezebbé vált az iskola "megtévesztése". Kevéssé állja meg helyét itt viszont az az érv, amely szerint a mobilitási arányok változása áll a jelenség hátterében. Bár a középsõ kohorsz foglalkozási mobilitásának mértéke is meghaladta a két szélsõ kohorszét, a különbség közel sem annyira jelentõs, mint az iskolai mobilitás esetében. (Apjához képest mobil az elsõ kohorszban 70%, a második kohorszban 75%, a harmadikban pedig 69%.)

Azt mondhatjuk tehát, hogy az anyagi egyenlõsítés politikája a foglalkozási csatornán még annyira sem növelte meg a kulturális tõke mobilizáló hatását, mint az iskolázottság területén, vagyis inkább az univerzális, semmint a szocialista országokban jellemzõ periódushatás volt itt jelen. A modernizációs hatás erejére utal ezenkívül az is, hogy az életkori hatás is csak igen visszafogottan érvényesül. Az életkori hatás alapján a megmagyarázott varianciahányad csökkenését vártuk - vagy legalábbis azt, ogy (mint a státuszmegszerzési modellek esetében) kioltsa egymást a két hatás. Itt azonban az életkori hatás jelenlétét csupán az R2 értékek csökkenésének nem túlságosan nagy üteme jelzi. Jól kiolvasható viszont az életkori hatás az iskolai végzettség és a foglalkozás R2 értékeinek összehasonlításából. Kohorszonként rendre kivonva egymásból a megmagyarázott varianciahányad értékeit, a fiatal kohorsz felé haladva fokozatosan csökkenõ értéket kapunk: 19 százalék-12 százalék = 7 százalék; 15 százalék-9 százalék = 6 százalék; 6 százalék-6 százalék = 0 százalék (4. táblázat).

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a kulturális tõke relatív szintje a magyar társadalomban egyre csökkenõ befolyással van a társadalmi mobilitás esélyeinek alakulására. A második kohorsz gyerekkorát meghatározó történelmi hatások nem befolyásolták a politikai berendezkedés sajátosságai alapján várt irányba a kulturális tõke mobilizáló hatását: csupán egész kis mértékben ellensúlyozták a modernizációs hatást az iskolai, és egyáltalán nem a foglalkozási mobilitás területén.
 

A kulturális tõke eltérõ szerepe a férfiak és a nõk társadalmi mobilitásában
Nemek és kulturális tõke. Elõfeltevések.

A kulturális reprodukció empirikus vizsgálatainak sorában csak kevés olyat találunk, amelyben a két nemet elkülönítve vizsgálták volna. (Megteszi ezt Róbert 1986). Elvégzi még a különválasztást DiMaggio (1982) már idézett tanulmányában, amelyben ráadásul - mint errõl már szó esett - a mienkkel némi rokonságot mutató eljárás segítségével a kulturális tõkének a társadalmi mobilitásra gyakorolt hatását is vizsgálja. Eredményei között számos érdekes megfigyelés szerepel a kulturális fogyasztás nem specifikus jellegzetességeire vonatkozóan. Ezek közül számunkra most annak van kiemelkedõ jelentõsége, hogy DiMaggio szerint míg a lányokra a hagyományos kulturális reprodukciós modell feltételezései érvényesek, addig a fiúk státuszelérését a kulturális mobilitás modelljeivel lehet inkább leírni. E szerint a fiúknál minél alacsonyabb státuszú apától származik valaki, annál nagyobb nyereségre számíthat akkor, ha középiskolás évei alatt (!) megnöveli kulturális tõkéjét. A lányok körében pedig éppen fordított a helyzet: ugyanis - összhangban a kulturális reprodukció elméletével - erõsebb összefüggés mutatkozott a szülõk iskolai végzettsége és a középiskolás években végzett kulturális tevékenység mértéke között, mint a fiúk esetében. A két nem között tapasztalt eltérésekbõl DiMaggio levonja a következtetést, hogy a kulturális tõke eltérõ szerepet játszik a férfiak és a nõk mobilitási stratégiájában, ám a különbségek meggyõzõ indoklásával nem szolgál. A jelenségek magyarázatául elsõsorban azt hozza fel, hogy a magas kultúrában való részvétel, a kultúra iránti érdeklõdés a lányok számára erõsebb kulturális követelményként jelentkezik, mint a fiúk számára, de ebbõl még nem derül ki az, hogy miért lehet sikeresebb stratégia a valóságosnál magasabb kulturális státuszcsoporthoz tartozás jelzése a felfelé mobilizálódni kívánó fiúk, mint a hasonló ambíciókkal rendelkezõ lányok számára.
 

A kulturális tõke vezérelte mobilitás modelljei - férfiak és nõk

A társadalmi mobilitás mértékével a relatív kulturálistõke-változók mindegyike szignifikáns, pozitív kapcsolatot mutat mind a férfiak, mind pedig a nõk esetében (5. táblázat). A kapcsolatok nagyságrendje azonban határozott különbségeket mutat az egyes esetekben. A regressziós modellek - és a korrelációs együtthatók - szerint a kulturális tõke nagyobb szerepet játszik a nõk, mint a férfiak mobilitási stratégiáiban.

5. táblázat
Az iskolai mobilitás nemek szerinti modellje
Megnevezés
Férfiak
Nõk
 
béta értékek
Függõ változó: iskolai mobilitás
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra
0,05

(0,071)

0,05

(0,057)

Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra 
0,30***

(0,061)

0,40***

(0,052)

R2
11,01%
18,79% 
üggõ változó: foglalkozási mobilitás
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra
0,06

(0,095)

0,09*

(0,081)

Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra 
0,15***

(0,085)

0,33***

(0,076)

R2
3,44%
15,81% 
Megjegyzés: Zárójelben a standard hiba.
(Szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

Az 5. táblázat adatai szerint iskolai mobilitás modelljében a megmagyarázott varianciahányad a nõk esetében közel 75 százalékkal haladja meg a férfiak modelljében mért R2 értéket (R2 értéke: 11, illetve 19%). Az eltérés - amint az a reprodukciós modellek eredményei alapján várható volt - a gyermek kulturális tevékenységének a hatásában mért különbségekkel magyarázható. Vagyis a lányok - iskolai - mobilitási esélyeit sokkal inkább lehet befolyásolni a magas kultúrával való megismertetésük révén, mint a fiúkét.

A foglalkozási mobilitás vizsgálatánál a két nem közötti különbség még inkább szembeötlõ, és sokkal inkább egyértelmû, mint az iskolai mobilitás esetében. A foglalkozási mobilitásnál ugyanis a nõk mobilitásmértékének szóródásából megmagyarázott varianciahányad mintegy ötször nagyobb, mint a férfiak modelljében kapott R2 érték. A megmagyarázott varianciahányad 3 százalék (férfiak) és 16 százalék (nõk). Az R2 értékeknek az iskolai mobilitás esetében kapottnál is nagyobb arányú eltéréseit itt az életkori hatás nemenként eltérõ erõsségével magyarázhatjuk. A férfiak esetében a foglalkozási mobilitás mértékét nagyobb részben befolyásolják az életpálya során "szerzett" hatások, mint a nõkét, akiknek mobilitási esélyei nem kis részben gyerekkorban dõlnek el. A foglalkozási mobilitást mérõ modellek másik sajátossága, hogy a két nem közötti eltérés nem csupán a gyerek, hanem a szülõk kulturális tevékenységének relatív szintjében is megjelenik. Itt a relatív gyerekkori kulturális tevékenység hatása nem nyomja el a szülõk kulturális tevékenységének szerepét. Ez nem váratlan, hiszen (mint ez a státuszmegszerzési modellekbõl kiderült) a nõk foglalkozási státuszára szüleiknek kulturális részvétele közvetlenül is hatással van.

Eredményeinknek a DiMaggio (1982) tanulmánytól való gyökeres eltérését - vagyis hogy a nõk esetére találtuk jelentõsebbnek a kulturális tõkének a mobilitásban betöltött szerepét - persze jórészt szemléletbeli és módszertani különbségekkel, elsõsorban a kulturális tõke fogalmának eltérõ értelmezésével és operacionalizálásával magyarázhatjuk. Azzal ugyanis, hogy míg DiMaggio figyelmét a kulturális tõke mennyiségének késõi kiigazítására irányítja, addig az itt bemutatott elemzés a szorosan értelmezett, a gyermekkor egésze alatt elsajátítható kulturális tõke mobilizáló hatására hívja fel a figyelmet. Eredményeink azt mutatják, hogy ez utóbbi út sokkal inkább a lányos szülõk lehetõségeit tágítja gyermekük társadalmi helyzetének befolyásolására. Ez nem csupán elõnyt jelent természetesen, hanem azt is, hogy a lányok a fiúknál nagyobb valószínûséggel veszítik el a szülõk által megszerzett társadalmi pozíciót pusztán a kulturális nevelés hiányosságai miatt. A jelenség szociológiai értelmezésére a társadalmi mobilitás esélyeit befolyásoló tényezõk vizsgálata nélkül nem vállalkozom. Nem tudható ugyanis, hogy a fiúk R2 értékbeli "deficitjét" egyéni képességeiknek, érdeklõdésüknek az elõrejutás meghatározásában jutó nagyobb tér kompenzálja inkább, vagy pedig más, a szülõi házban begyûjthetõ (például anyagi) többlet erõsebb hatása.
 

Befejezés

A tanulmányban bemutatott empirikus vizsgálat eredményei - úgy vélem - kellõ bizonyítékot szolgáltatnak a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás elméletére. A rendelkezésünkre álló adatok birtokában immár állításként fogalmazhatjuk meg a hipotézist: a kulturális tõke relatív szintje hatással van a mobilitási esélyekre. Hogy a feltárt hatás mennyire nevezhetõ jelentõsnek, az persze értékelés kérdése. Én úgy látom, hogy egyetlen független változóból nyert 10-20 százalékos magyarázóerõ figyelemre méltó eredmény, különösen ha meggondoljuk, hogy a függõ változók szórásának kialakításában milyen sok, itt még csak nem is említett tényezõ (például motivációs szint, lakóhely, gyerekek száma a családban és persze képességek, intelligencia...) játszhat szerepet. Célom egyébként nem is az volt, hogy az egyes rétegzõdési dimenziókban való elmozdulás mértékének minél pontosabb magyarázatát adjam, hanem csak az, hogy egyetlen jellemzõvel, a relatív kulturális tõkével való együtt járását bebizonyítsam.

A kulturális tõke vezérelte mobilitás mûködése nem választható el a kulturális reprodukció mûködésétõl. Kapcsolatukat - amellett, hogy elméletileg is a kulturális reprodukció teóriája vezetett el a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás gondolatához - az is jelzi, hogy a két mechanizmus számos szempontból hasonló sajátosságokkal bír. Mindkettõ az iskolai státusz megszerzésére van közvetlenebb hatással, és csak kevéssé befolyásolja a foglalkozási pozíció elérését. Ráadásul mindkettõ mûködését ugyanazok a társadalmi körülmények erõsítik fel. Mindkét elmélet nagyobb magyarázóerõvel bír a nõk, mint a férfiak esetében, és mindkét folyamatra igaz az is, hogy a két világháború között, illetve a második világháború idején nagyobb hatással volt a társadalmi rétegzõdés alakulására, mint a kádárizmus második felében. Az itt vizsgált társadalmi sajátosságok nagyobbik része tehát azt mutatta, hogy ahol (amelyik idõszakban, amelyik nem esetében) a kulturális tõke mint az elõnyöket továbbörökítõ mechanizmus mûködik, ott ugyanez az erõforrás az elmozdulást is biztosíthatja az egyenlõtlenségek hierarchikus rendszerében.

Ennél talán még érdekesebb eredmény annak felismerése, hogy vannak ettõl eltérõ esetek is, amikor a két mechanizmus nem "mozog együtt", amikor a társadalmi viszonyok kedveznek az egyik, de nem a másik mûködésének. Ilyen feltételeket teremtett az anyagi átörökítés erõteljes kontrollja az ötvenes-hatvanas években. Míg ugyanis a kulturális reprodukció jelentõsége megemelkedett, addig a kulturális tõke vezérelte társadalmi mobilitás szerepe nem erõsödött fel ebben az idõszakban. A jelenség magyarázatára csak hipotéziseink lehetnek. Feltételezhetjük például, hogy a materiális elõnyök átörökíthetõségében bekövetkezõ változáshoz könnyebben alkalmazkodtak az elõnyöket csupán átörökíteni igyekvõ, magasabb státuszú osztályok tagjai, mint azok, akik az elõnyök megteremtésére törekedtek. Nem zárható ki az a magyarázat sem, hogy ebben az idõszakban nehezebbé vált az iskola "félrevezetése", mert az elit tagjai számára - éppen a hagyományos módon történõ elõnyátörökítés korlátai miatt - létfontosságúvá vált, hogy ott saját elõnyeit igyekezzen megõrizni és továbbadni. Különösen az iskolai mobilitás esetében gondolhatunk még arra is, hogy a mobilitás általános szintjének megnövekedése miatt a relatív kulturális elõnyök veszítettek értékükbõl.

Bármely magyarázat(ok) is érvényes(ek) azonban, az mindenképpen nyilvánvaló, hogy a kulturális tõkének a mobilitási esélyek alakításában betöltött szerepét elsõsorban a modernizációs folyamatok befolyásolják. A szülõi házban szerzett kulturális tõke viszonylagos szintje egyre kevésbé befolyásolja a mobilitási esélyeket - annak alakulásában feltehetõleg egyre inkább más, a modellben nem szereplõ tényezõk játszanak szerepet. Azt persze, hogy ezek között a "más" tényezõk között mekkora a társadalmi háttértõl független, és mekkora az attól függõ tényezõk relatív súlya, további vizsgálatoknak kell megmutatniuk.

Úgy vélem, a bemutatott módszer (a relatív változók magyarázó változóként való felhasználása) és a módszer hátterében álló gondolat (hogy a mobilitási esélyeket különféle csoportjellemzõktõl való eltérések befolyásolhatják) számos irányban tovább építhetõ.21 Kézenfekvõ igény lehet elõször is, hogy kiterjesszük az ellenõrzõ változóként használt társadalmi jellemzõk körét. Vajon azonos mértékû-e a kulturális tõke mobilizáló hatása a különbözõ településtípusokon, vagy az urbanizáció foka meghatározza az erõforrások átválthatóságának szintjét? Ugyanolyan mértékben szolgálja-e a kulturális tõke minden egyes társadalmi csoportból az elmozdulást, vagy pedig az egyes csoportok nyitottsága, elhelyezkedése az egyenlõtlenségek hierarchiájában, illetve más csoportjellemzõk befolyással vannak arra, hogy a kulturális tõke jellemzõ szintjétõl való eltérés mennyiben járul hozzá a társadalmi mobilitás lehetõségéhez? A különbözõ - iskolázottsági, foglalkozási - csoportokat e szempontból vizsgáló elemzésnek ki kellene térnie arra is, hogy milyen - és mennyire eltérõ vagy éppen hasonló - mértékben homogének az egyes társadalmi csoportok a kulturális szokásokat illetõen.

A kulturális tõke vezérelte mobilitás elméletétõl elszakadó, ám az elképzelés magvát megõrzõ gondolkodási irány lehet más tõkefajtáknak - elsõsorban az anyagi tõkének - a bemutatott módszerrel való elemzése is. Ahogyan a státuszelérési modellek is párhuzamosan elemzik, és ezáltal összehasonlíthatóvá teszik a kétféle erõforrás reprodukciós hatását, a mobilitás modelljei összevethetõvé tennék a társadalmi mobilitás alakításában betöltött szerepüket. Így - többé-kevésbé átfogva az otthonról hozott erõforrások összességét - közelebb jutnánk annak a kérdésnek a megválaszolásához is, hogy milyen részben felelõsek a mobilitási esélyek alakulásáért a származás körülményei, és mennyi tere marad ezek meghatározásában az egyéni képességeknek, ambícióknak.
 

Irodalom

Andorka Rudolf-Kulcsár Rózsa 1982. Az anya társadalmi helyzetének és iskolai végzettségének hatása a gyermekek társadalmi mobilitására. Szociológia, 4.

Blaskó Zsuzsa 1997. Kulturális tõke és társadalmi mobilitás. Szakdolgozat. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központ

- 1998. Kulturális tõke és társadalmi reprodukció. Szociológiai Szemle, 3.

Blau, P. M.-O. D. Duncan 1967. The American Occupational Structure. Wiley, 163-177. (Magyarul megjelent: Róbert Péter (szerk.) 1998. A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum, 141-152.

Bourdieu, P. 1973. Cultural Reproduction and Social Reproduction. In: R. Brown (ed.) Knowledge, Education and Cultural Change. London: Willmer Brothers Limited

- 1978. A társadalmi egyenlõtlenségek újratermelõdése. Budapest: Gondolat

- 1986. The Forms of Capital. In: J. G. Richardson Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood

Davis, Kingsley-Wilbert E. Moore 1945. A rétegzõdés néhány elve. In: Angelusz Róbert (szerk.) 1998. A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest: Új Mandátum

De Graaf, P. M. 1986. The Impact of Financial and Cultural Resources on Educational Attainment in the Netherlands. Sociology of Education, Vol. 59. 237-246.

- 1989. Cultural Reproduction and Educational Stratification. In: Bakker, B. F. M.-J. Dronkers-G. W. Meijnen (eds.): Educational Opportunities in the Welfare State. Nijmegen

DiMaggio, P. 1982. Cultural Capital and School Success. American Sociological Review, Vol. 47. 189-201. (Magyarul megjelent: Róbert Péter (szerk.) 1998.

A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum, 198-218.

Ganzeboom, H. B. G 1986. Cultural Socialization and Social Reproduction. Paper presented at the XI. World Congress of Sociology. New Delhi

Ganzeboom, H. B. G.-P. M. De Graaf-Péter Róbert 1990. Cultural Reproduction Theory on Socialist Ground: Intergenerational Transmission of Inequalities in Hungary. In: Kalleberg, A. L. (ed.) Research in Social Stratification and Mobility. Vol. 9.

Halsey, A. H.-A. Heath-J. Ridge 1980. Origins and Destinations. Oxford: Clarendon Press

Kolosi Tamás 1987. Tagolt társadalom. Struktúra, rétegzõdés, egyenlõtlenség Magyarországon. Budapest: Gondolat

Kolosi Tamás-Jules Peschar-Róbert Péter 1995. A társadalmi reprodukció csökkenése. In: Társadalmi rétegzõdés. Budapest, Aula, 475-499.

Mateju, P. 1988. Family Background and Educational Attainment in Czechoslovakia in the Late Seventies. Kézirat.

- 1990. Family Effects on Educational Attainment is Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands. In: J. L. Peshar (ed.): Social Reproduction is Eastern and Western Europe. University of Groningen

Merton, R. K. 1980. A vonatkozatási csoport elmélete és a társadalmi mobilitás. In: R. K. Merton (ed.) Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest: Gondolat

Róbert Péter 1986. Származás és mobilitás. Budapest: Társadalomtudományi Intézet

- 1991. The Role of Cultural and Material Resources in Status Attainment Process: The Hungarian Case. In: Gábor László-András Tóth (eds.) Beyond the great Transformation. Research Review

Simkus, A. 1982. Comparative Stratification and Mobility. In: Ammer, J. M.-R. S. Marsh (eds.) Comparative Sociological Research is the 1960s and 1970s. Leyden, Brill

Treiman, Donald J. 1970. Industrialisation and Social Stratification. In: E. O. Laumann (ed.) Social Stratification: Research and Theory for the 1970's. Mew York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1970: 204-234. (Magyarul megjelent: Róbert P. (szerk.) 1998. A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum, 86-110).
 

Függelék
A felhasznált adatok

Az elemzéshez a TÁRKI 1992-es mobilitásfelvételének adatait használtam föl. A minta 2998 megkérdezett válaszait tartalmazza. Az adatok retrospektív eljárásból származnak, vagyis a megkérdezettek visszaemlékezése alapján tartalmaznak a gyerekkorukra vonatkozó információkat.
 

A kulturális tõke mérése

F1. táblázat
A viszonylagos kulturálistõke-mutatók
Megnevezés Átlag Szórás Minimum Maximum
Teljes minta
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,66 -2,28 3,13
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,76 -2,61 3,19
Immobilakhoz viszonyított szülõi kultúra 0,15 0,67 -2,48 3,40
Immobilakhoz viszonyított gyermek-kultúra 0,29 0,78 -2,94 3,56
Elsõ kohorsz
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,86 -2,37 4,38
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,88 -2,11 4,30
Második kohorsz
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,70 -2,48 2,93
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,80 -1,90 2,79
Harmadik kohorsz
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,76 -2,51 2,77
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,87 -2,09 3,16
Férfiak
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,75 -2,44 2,71
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,83 -2,21 3,46
Nõk
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,00 0,78 -2,27 3,01
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,00 0,83 -2,26 3,24

A társadalmi mobilitás

Az immobilak aránya mind az iskolai végzettség, mind pedig a foglalkozás dimenziójában 30 százalék körül alakult. Mindkét mobilitási csatornára - de különösen az iskolaira - igaz az is, hogy nagyobb volt a felfelé, mint a lefelé elmozdulók aránya. Ez fõként a strukturális, mennyiségi változások következménye.

F2. táblázat
Az iskolai mobilitás mértéke -5-tõl +5-ig terjedõ skálán, százalékos megoszlások
A mobilitás mértéke
Teljes minta
1. kohorsz
2. kohorsz
3. kohorsz
Férfiak
Nõk
-5,00
0,0
0,1
-
-
-
0,1
-4,00
0,1
0,1
-
0,3
0,2
0,1
-3,00
0,5
0,3
0,3
1,0
0,6
0,5
-2,00
1,9
1,0
0,9
4,0
2,3
1,6
-1,00
7,8
4,1
4,6
15,1
7,1
8,3
0,00
30,6
45,4
16,8
31,4
24,7
35,6
1,00
31,2
22,7
37,7
32,5
32,0
30,6
2,00
18,6
16,1
26,2
12,5
23,2
14,8
3,00
6,0
5,9
8,9
2,7
5,5
6,4
4,00
2,2
2,5
3,5
0,5
2,7
1,7
5,00
1,0
1,8
1,1
-
1,7
0,3
Összesen (százalék)
100
100
100
100
100
100
Összesen (fõ)
2796
883
1006
880
1273
1496

F3. táblázat
A foglalkozási mobilitás mértéke -5-tõl +5-ig terjedõ skálán, százalékos megoszlások
A mobilitás mértéke
Teljes minta
1. kohorsz
2. kohorsz
3. kohorsz
Férfiak
Nõk
-5,00
0,2
0,1
-
0,1
0,2
0,2
-4,00
0,9
1,2
0,4
0,5
1,1
0,7
-3,00
2,0
1,6
0,9
2,5
2,0
2,0
-2,00
5,9
4,9
2,0
7,9
5,6
6,3
-1,00
11,5
7,3
5,4
15,6
11,6
11,5
0,00
28,6
30,3
25,4
31,2
30,1
27,3
1,00
20,4
21,1
19,8
20,4
18,9
21,8
2,00
15,0
16,9
16,7
10,7
12,8
16,9
3,00
8,0
7,3
8,3
8,4
10,1
6,1
4,00
5,2
6,5
6,3
2,1
4,8
5,5
5,00
2,2
2,7
2,9
0,5
2,7
1,7
Összesen (százalék)
100
100
100
100
100
100
Összesen (fõ)
2594
818
1026
750
1224
1370

Korrelációs táblák

F4. táblázat
A relatív kulturálistõke-mutatók korrelációja a mobilitás mértékével (r)
Teljes minta
Megnevezés Iskolai mobilitás Foglalkozási mobilitás
Átlaghoz viszonyított szülõi kultúra  0,2463 0,2363
Átlaghoz viszonyított gyermek-kultúra  0,3744 0,3093
Immobilakhoz viszonyított szülõi kultúra 0,3081 0,3294
Immobilakhoz viszonyított gyermek-kultúra 0,4704 0,4191
(A korrelációs mutatók mindegyikének szignifikanciaszintje 0,000)

F5. táblázat
A relatív kulturálistõke-mutatók páronkénti korrelációja a mobilitás mértékével (r)
Kohorszok
Megnevezés
Iskolai mobilitás
Foglalkozási mobilitás
 
1. kohorsz
2. kohorsz
3. kohorsz
1. kohorsz
2. kohorsz
3. kohorsz
Átlaghoz viszonyított
szülõi kultúra
0,3396 0,2721 0,1552 0,2653 0,2356 0,2013
Átlaghoz viszonyított
gyermek-kultúra
0,4148 0,3895 0,2463 0,3544 0,3090 0,2568
(A korrelációs mutatók mindegyikének szignifikanciaszintje 0,000)

F6. táblázat
A relatív kulturálistõke-mutatók korrelációja a mobilitás mértékével (r)
Nemek
Megnevezés
Iskolai mobilitás
Foglalkozási mobilitás
 
férfiak
nõk
férfiak
nõk
Átlaghoz viszonyított 
szülõi kultúra
0,2126 0,2887 0,1534 0,3079
Átlaghoz viszonyított
gyermek-kultúra
0,3334 0,4358 0,2029 0,4027
A korrelációs mutatók mindegyikének szignifikanciaszintje 0,000)
 

* A tanulmány az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében írt szakdolgozatom alapján készült. Köszönöm Róbert Péter segítségét.
1. Kulturális tõkének - Pierre Bourdieu nyomán - a társadalom uralkodó csoportjainak körében elfogadott, sõt várt attitûdöket és magatartásformákat nevezem. Azokat az internalizált értékeket, amelyek a megfelelõ modorban, stílusban, a jó ízlésben, a nyelvhez való viszonyban, speciális készségekben, képességekben és jártasságokban nyilvánulnak meg. Ezek a kulturálisan magasra tartott értékek és viselkedésformák - Bourdieu szerint - a legitim, szentesített, vagyis (az õ jelzõinél elterjedtebb meghatározást használva) a "magas" kultúrával való bensõséges kapcsolat egyértelmû jelzései. (Lásd minderrõl Bourdieu (1978a: 237-310; 350-378; 379-401; 1986.) A kulturális tõke fogalmának operaciona-lizálását éppen ezért Bourdieu maga és követõi is a (magas) kultúra fogyasztásának mérõszámaival kísérlik meg, és én is ennek megfelelõen járok el (Bourdieu 1973). Az iskolai végzettséget én nem a kulturális tõke részének, hanem annak következményének tekintem (részleteket és indoklást lásd Blaskó 1998).
2. A kérdés maga egyébként nem egészen új: mint további kutatásokat igénylõ probléma megfogalmazódott már a mobilitás-szakirodalomban. Így például Róbert Péter munkájának a meg nem válaszolt kérdéseket felvonultató zárószavában is: "... a kulturális tõke megléte képes-e hiányt pótolni, más, kevésbé kedvezõ háttérjellemzõk esetén, illetve hiánya képes-e más, kedvezõbb háttérjellemzõk hatását, értékét lerontani?" (1986: 304)
3. Mertonéhoz hasonló fogalmat és gondolatmenetet egyébként Bourdieu is használ. Az õ megfogalmazásában: - az emberek - "...egyfajta elõlegezett szocializáció révén felkészülnek arra, hogy elfoglalják azokat a társadalmi pozíciókat, amelyeknek elérésére objektíve esélyesek" (1978a: 142).
4. Ehhez persze némi szemléletváltozásra van szükség. Az eredeti teória ugyanis az egyén életén belül bekövetkezõ szerepváltásokra, vagyis a karriermobilitás formáira vonatkozik. Ahhoz, hogy az intergenerációs mobilitást is ezzel a fogalmi apparátussal közelíthessük, a családot mint egységet kell tekintenünk, és az egyik generáció viselkedésváltozását mint a következõ generáció elõzetes szocializációját kell felfognunk.
5. A módszertani megoldások leírásának és indoklásának egy részét lásd Blaskó (1998).
6. A társadalmi pozíció egydimenziósnak tételezésében természetesen a módszertani korlátoknak is szerepe volt.
7. Lásd ezzel kapcsolatban Blaskó 1998: 7. végjegyzet.
8. A két iskolai végzettséget Róbert Péter eljárását alkalmazva vontam össze (1986). Nála ahol az apa és az anya iskolai végzettsége megegyezett, ott az összevonáskor értelemszerûen a közös végzettséghez tartozó értéket kapták; ahol a két szülõ végzettsége között egyfokozatnyi eltérés volt, ott a magasabb, ahol pedig egynél több fokozatnyi eltérés, ott a magasabb végzettség mínusz 1 értéket kapta a szülõk iskolai végzettségét leíró változó.
9. Látható, hogy a hagyományos felosztástól eltérõen, itt a maszekok csoportja kettébontva szerepel. Úgy vélem ugyanis, hogy e csoport számos szempontból - iskolai végzettség, vagyon, jövedelem... - túlságosan összetett ahhoz, hogy helyét egyértelmûen meghatározhassuk a társadalmi hierarchiában. Nem állíthatjuk egyértelmûen sem azt, hogy például egy beosztott szellemi apa gyermeke lefelé mozdul el a társadalmi hierarchiában akkor, ha maszek lesz belõle, sem pedig azt, hogy szakmunkás háttérrel maszekká válni felfelé mobilitást jelent. A csoport erõteljes belsõ heterogenitását leginkább az iskolai végzettségük mentén való elválasztásukkal láttam feloldhatónak. Ezért attól függõen, hogy rendelkeztek-e érettségivel, a két szomszédos csoport - a szakmunkások vagy az egyéb szellemiek - valamelyikébe soroltam be õket. (Arról, hogy az eljárás ebben az adott mintában hány fõt és hogyan érintett, lásd Blaskó 1998.)
10. Annak ellenére így jártam el, hogy több kutatás, amely a hagyományos megoldástól eltérõen az anya foglalkozását is figyelembe vette, arra a megállapításra jutott, hogy annak jelentõs hatása van a gyerek mobilitására. (Az idevágó eredményekrõl áttekintést ad Andorka-Kulcsár 1982.) Az általam felhasznált mintában szereplõk 44,5 százalékánál azonban nincsen adatunk az anya foglalkozásáról, így a "hagyományos" eljárás mellett döntöttem.
11. Nem tudunk természetesen különbséget tenni a strukturális és a cirkuláris mobilitás között. Ennél is jelentõsebb kompromisszum azonban az, hogy a felsorolt kategóriák közötti távolságot azonosnak tekintjük, és elméletileg nehezen védhetõ módon ugyanolyan hosszúságúnak mérjük azt a pályát, amit egy mezõgazdasági munkás apa betanított munkássá lett fia, mint amit egy szakmunkás apa vezetõvé vált fia bejár.
12. A két fõkomponens-változó elõállításának részletezését lásd Blaskó 1998.
13. Arányuk az egyes származási csoportokban 19 és 42 százalék között mozog.
14. Lássunk egy példát az elmondottak jobb megértésére! Azoknak a mintába bekerült személyeknek, akiknek a szülei (összevont) iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály volt, a (saját gyermekkori tevékenységükbõl származó) kulturális tõkét képviselõ fõkomponens-változójuk átlagos értéke 0,0745. (A teljes mintán ennek az értéknek az átlaga természetesen 0.) Az átlaghoz viszonyított gyerekkori tevékenységbõl származó kulturális tõke méréséhez minden egyes olyan vizsgált személy kulturálistõke-faktorából, akinél a szülõk (összevont) iskolai végzettsége 8 általános volt, kivontam a 0,0745-ös értéket. És ugyanígy, az összes többi iskolázottsági csoportba tartozó szülõk leszármazottainak a kulturálistõke-értékébõl levontam a saját származási csoportjukban jellemzõ átlagos kultúra szintet. (Ezekre az értékekre példaként lásd a késõbbi adatsort a 83. oldalon.) Ehhez hasonlóan jártam el a szülõk tevékenységébõl származó kulturális tõke relatív szintjének meghatározásánál is. Mindezen lépések után rendelkezésemre álltak a változók annak az A) modellnek elkészítéséhez, amelyben a szülõk iskolázottsági csoportjában átlagos kulturális szinttõl való eltérésnek az iskolai mobilitásra gyakorolt hatását mértem. (A számítások során egyébként a viszonyítási alapként tekintett kulturálistõke-szint értékét héttizedes pontossággal használtam.)
15. Bourdieu szerint a kulturális tõke jutalma a befektetésbõl származó hozam. A végzettséget igazoló oklevél, az iskolai bizonyítvány, vagyis a képzettség formális elismerése az iskolai tõke. "...az iskolai cselekvés iskolai megtérülése (vagyis a tanulmányok sikeressége és a tanulmányi elõrehaladás valószínûsége - a szerzõ) a család által elõzõleg befektetett kulturális tõkétõl függ" (Bourdieu 1978a: 279). (A kérdésrõl bõvebben Blaskó 1998.)
16. Terjedelmi korlátok miatt csupán a gyerek kulturális tevékenységébõl származó tõkemennyiséget közlöm és csupán az iskolai mobilitásra vonatkozóan. A szülõi kultúra fõkomponensének értékei, valamint a foglalkozási mobilitásra vonatkozó értékek ehhez hasonlóan alakulnak (lásd Blaskó 1997).
17. További vizsgálatot igényelne, hogy a foglalkozási mobilitásra gyakorolt hatás megmarad-e akkor is, ha kontrollálunk az iskolai mobilitásra. Vagyis, hogy a munkahely, a személyzeti osztály "megtéveszthetõ-e" a kulturális örökség látványos jegyeivel - jó modorral, stílussal, fellépéssel - az iskolai végzettségtõl függetlenül is.
18. A két-két relatív változó közötti korrelációs kapcsolat mutatójának értéke a négy esetben 0,57 és 0,66 között mozog.
19. A multikollinearitással magyarázható varianciahányad az 1. táblázat felsõ részében: 6,07; alsó részében: 9,49; a 2. táblázat felsõ részében 5,58; alsó részében: 10,85 százalék.
20. Ezt a vizsgálatot - miként a nemenkénti elemzést is - már csupán az átlagos kulturális aktivitással készített modellekkel végezzük el. Az egyes alminták alacsony esetszáma miatt ugyanis a másik típusú modellekben viszonyításként használt immobil csoport az egyes társadalmi rétegek esetében annyira kis létszámú, hogy kulturális részvételét semmiképpen sem tekinthetjük szociológiailag jellemzõnek.
21. Itt most nem említem azokat a potenciális kutatási irányokat, amelyek a bemutatott módszer korrigálását, finomítását szolgálhatnák. Hiszen további elemzésre szorul például a csoportátlaggal, valamint az immobilak átlagával készített modellek összefüggéseinek és különbözõségeinek feltárása, és persze felmerülhet az igény a kulturális tõke "jellemzõ" szintjének ezeknél érvényesebb mérésére is. Próbálkozni lehet ezenkívül az itt felhasználttól eltérõ társadalmi csoportok kialakításával és ennek megfelelõen új mobilitás változók kidolgozásával is. Felmerülhet még más statisztikai módszerek - például logit-modellek - alkalmazásának gondolata is.
22. Lásd Blaskó 1998.