Pályázat a nemi nevelés megalapozására


Pályadíjai 200.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjednek

Jelentkezési határidő: 2015. január 31

Pályázat

a nemi nevelés megalapozására

 

A nemiségtudományok egyik legfontosabb szaktudománya a nemi neveléssel foglalkozó szexuálpedagógia.  Sajnos, e tudomány elmélete és gyakorlata hazánkban mindeddig nem honosodott meg; néhány rövid lejáratú próbálkozástól eltekintve nem épült be sem a közoktatásba, sem az egészségügybe.  Nincsenek intézményei, oktatóközpontjai, a korszerű tankönyveket sehol sem használják. Ezért négy évtizedes szakmai munkásságom tapasztalatai alapján szükségesnek látom pályázatot indítani a nemiségtudományok és elsősorban a szexuálpedagógia hazai fejlesztése érdekében. S minthogy egész életem munkája alapján pénzügyi lehetőségem van rá, meg is teszem.

 

A pályadíjak évente kerülnek kiosztásra azok között, akik tudományos téren, vagy a társadalmi gyakorlat terén eredményesen járulnak hozzá a nemiségtudományok, a nemi kultúra fejlődéséhez és terjesztéséhez, s ezzel – többek közt - a nemi esélyegyenlőség országos szintű realizálásához is. A pályázat díjai először 2015 folyamán, egy nemiségtudományi, ezúttal a nemi nevelés tudományos megalapozásáról szóló konferenciához kapcsolódva kerülnek kiosztásra.  Pályázni elsősorban a következő témakörök tudományos feldolgozásával lehet:

 

1.      A nemi nevelés szükségessége és fő típusai (progresszív, represszív és passzív) 


2.       Az ún. „családi életre nevelés” próbálkozásai hazánkban


3.       A progresszív és intézményes nemi nevelés hiányának okai és következményei


4.      A pornográfia és a prostitúció hatása az ifjúkori pszichoszexuális fejlődésre


5.      A progresszív nemi nevelés etikai irányelvei


6.      Kinek a feladata: szülők, iskola, egészségügy, média, egyházak?


7.       A hivatásos nevelők felkészületlensége és szakképzésének feladatai


8.       Két alapprobléma: a nem kívánt terhesség és NTB prevenciója és kezelése


9.       A  SIECUS, az EU és a WHO program-ajánlatának felhasználása


10.  A nemi nevelés tantárgyszerű beépítése az általános és középiskolai képzésbe


11.   A nemiségről alkotott előítéletek és mítoszok (ösztönelmélet stb.) cáfolata


12.   Progresszív nemi nevelés, mint anti-patriarchális esélyegyenlőségre nevelés


13.   Nemi nevelés és szexuálpolitika (népesedés-, házasság- és családpolitika stb.)


14.   Univerzális szexuális jogaink érvényesítésének lehetőségei és feladatai


15.   A szexuális és egyéb kisebbségek (fogyatékosok stb.) nemi nevelése


16.   A „Nemiségtan” törzsanyagának feldolgozása a tizenévesek osztályaiban


17.   Tanácsadás nemi problémák (pl. funkció- és orientációs zavarok) esetén 

 

Pályázni természetesen más, a nemi nevelés szempontjából fontosnak tűnő témákkal is lehet.

 

A nemi nevelés tudományosan megalapozott fejlesztésében érdekelt pedagógusok, pszichológusok, szociológusok és más, MA-diplomás szakemberek pályázati készségük esetén ezt legkésőbb 2015. január 31.-ig jelezhetik témaválasztásuk indoklásával a pályáztatónál (szilagyi.vilmos8@upcmail.hu). Ők napokon belül kapnak bizonyos előkészítő és figyelembe veendő szakirodalmat, pl. az EU szakértői által kidolgozott nemi nevelési programot, majd 2015. február közepén egy előkészítő workshopon vesznek részt, a vállalt témák ésszerű elosztása érdekében.  Ezt követően a pályázatokat 2015. május 1-ig kell beküldeni interneten a pályáztatónak. A tanulmányok terjedelme minimum 10, max.40 ezer karakter közé eshet. A címet, az absztraktot és a kulcsszavakat angolul is tüntessék fel.  A konferencia időpontja: május vége, vagy június eleje. (Helyéről időben küldünk értesítést.)

 

A legjobb, 15-20 beküldött tanulmányt az erről értesített pályázó kb. 15 percben ismertetheti a konferencián, s ugyanannyi idő jut az előadottak megvitatására.  Ezt követően az ismertetett tanulmányok a vita alapján esetleg módosítva publikálásra kerülnek; a kötetből az érintettek tiszteletpéldányt kapnak. Minden pályázó dokumentált teljesítménye szerint részesülhet a pályadíjakból, az alapító és az általa felkért bíráló bizottság értékelése alapján.  Az egyes díjak értéke 200--500 ezer Ft közötti skálán oszlik meg.  A bizottság tagjait az alapító által megadott szempontok szerint a felkért, tudományos egyesületek vezetősége jelöli ki. A pályázati díjak az említett konferencia és a véglegesített tanulmányok leadása után, 30 napon belül kifizetésre kerülnek. Az esetleges részletkérdéseket a pályáztató szívesen megválaszolja e-mailben vagy telefonon (1-3889-600).

 

2015 folyamán további nemiségtudományi szakágakból is várható pályázat kiírása.

 

 

Budapest, 2014. december 10.

 

Dr. Szilágyi  Vilmos

pszichológus

szak- és tankönyvek szerzője

www.szexualpszichologia.hu