Szociológiai Szemle

2019/4. szám

Osztálystruktúra és jövedelemegyenlőtlenség: az erőforrás-integrációs modell empirikus összehasonlító tesztje

Vastagh Zoltán

Az írás célja, hogy megvizsgálja, mennyiben járulhat hozzá egy viszonylag új társadalomszerkezeti modell a jövedelmi egyenlőtlenségek okainak teljesebb megértéséhez, illetve a magyar társadalom jövedelmi egyenlőtlenségeinek leírásához. Ennek érdekében több közismert társadalmi rétegződés-, illetve struktúramodellel történő összevetésben kerül vizsgálatra a jövedelmekkel való statisztikai összefüggés, reflektálva a különböző elméleti modellek érvényességének, illetve általánosíthatóságának problémájára is. Az eredmények alapján amellett érvelek, hogy a mai magyar társadalom jövedelmi egyenlőtlenségeinek megértéséhez nem kielégítőek azok az elméleti modellek, amelyek kizárólag piaci viszonyok között értelmezhető társadalmi kategóriákat konceptualizálnak.

The aim of this paper is to examine to what extent can a relatively new model of social structure contribute to a better understanding of the main factors behind income inequalities and to a better
description of the income inequalities within Hungarian society. To this end, the statistical relationship to income is scrutinized in comparison with several well-known social stratification models. The problem of the validity and that of the generalization of different theoretical models is also reflected. Based on the
results, I argue that those theoretical models which conceptualize social classes only in the context of market relations are not satisfactory for understanding the income inequalities of today’s Hungarian society.

Kulcsszavak: jövedelmi egyenlőtlenség, társadalmi egyenlőtlenség, társadalmi rétegződés, társadalmi struktúra, osztály, osztályhelyzet

Keywords: income inequality, social inequality, social stratification, social structure, class, class positions