Adatvédelmi tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató (GDPR)


Partnereink adatainak kezelése 

A Magyar Szociológiai Társaság elkötelezett ügyfelei adatainak védelme mellett, hiszen munkánk alapvető feltétele, hogy a személyes információkat teljes titoktartással kezeljük. Szakmai közösséget építünk, amely létrejötte valós kapcsolatokon alapszik, ezért levelezőlistáinkra, közösségi felületeinkre csak azok kerülnek fel, akik csatlakozni kívántak a közösséghez. Személyes adatokat nem adunk tovább. Az adatokat magas biztonságú ügyfélkezelési rendszerben tároljuk, használjuk a számlázási folyamatokhoz. Google G Suite zárt rendszerben dolgozunk, amely magas fokú adatbiztonságot nyújt munkánkhoz. Események, programok szervezésekor a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat, elérhetőségeket kérjük. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat az adatok tulajdonosának kérésére módosítjuk, vagy töröljük. Minden, a regisztrációhoz szükséges okiratot, kizárólag belső használatra vesszük át, bizalmasan kezeljük. 

Az MSZT szolgáltatásai iránt érdeklődők adatait kizárólag valamely eseményünkre történt jelentkezéshez, illetve az eseménnyel kapcsolatos, az elérhetőséghez szükséges, már megadott adatait használjuk fel. 

E-mail cím megadásával lehetőség van hírlevelünkre feliratkozni. E-mailben küldünk tájékoztatást díjmentes és díjköteles programjainkról, új képzéseinkről, szakmai újdonságokról. Minden hírlevél tartalmaz leiratkozó linket a leiratkozáshoz. 


Adatkezelési tájékoztató 

A Magyar Szociológiai Társaság honlapot (továbbiakban Honlap) üzemeltet, melynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználó) adatait kezeli. Az MSZT ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel kapcsolatos elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását követően. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján történik. Az adatkezeléshez való hozzájárulást Felhasználó kétféleképpen adja meg: - az űrlapok kitöltésével, regisztrációval, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során kifejezetten rendelkezésre bocsát adatokat (I. fejezet) - a Honlap használata, a Honlapra látogatás során ad meg technikai adatokat (II. fejezet) A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Honlapon, az Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát, azokért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. E-mail címe megadásakor a Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást a megadott email címről. 1. A Felhasználó által kifejezetten megadott adatok kezelése 


1.1. Szemináriumokra, képzésekre jelentkezés során kért adatok - Név - Lakcím - Számlázási név és cím - E-mail cím - Telefonszám 


1.2. Konferenciákra, tudományos eseményekre, rendezvényekre és egyéb alkalmakra (pl. könyvbemutató) jelentkezés során kért adatok - Név - E-mail cím - Telefonszám - Szükség esetén (számlázás) lakcím 


1.3. „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatok (a Kapcsolat funkció használatával veheti fel a Felhasználó az MSZT-vel a kapcsolatot): - Név - E-mail - Telefonszám 


1.4. Hírlevélre feliratkozás során megadott adatok - Név - E-mail cím 


1.5. Az adatkezelés célja - A Felhasználónak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása. - Kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, felmerülő problémák elhárítása és a szolgáltatások teljesülése érdekében. - A konferenciák, tanácskozások, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, a jelentkezések nyilvántartása és a szolgáltatások teljesítése. Szerződések előkészítése és létrejötte, számlázás megvalósítása, - Információnyújtás, válaszadás a Felhasználó megkeresésére, kérdésére (1.3. pont) - Elektronikus hírlevelek küldése, amelyek az MSZT szolgáltatásairól, programjairól, nyújtanak tájékoztatást, egyéb szakmai anyagokat tartalmaznak és amelyek küldéséhez a Felhasználók hozzájárultak. 


1.6. Az adatkezelés időtartama - Az adatkezelés céljának fennállása, a Felhasználóval való jogviszony fennállásának időtartama, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. - Amíg a Felhasználó nem vonja vissza hozzájárulásukat. 


1.7. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelésre törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 1.7.1. Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap Ha a Felhasználó kitölt az egy adott képzésre egy jelentkezési lapot, és ott megadja adatait, jelzi érdeklődését az adott képzésre, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Személyes adatait a szerződés előkészítése céljából kezeljük, mindaddig, amíg nem kéri, hogy szakítsuk meg a folyamatot. 

1.7.2. Szerződésen alapuló jogalap Ha szerződésben állunk a Felhasználóval, mert pl. valamelyik képzésünk résztvevője, akkor az adatkezelés jogalapja szerződésen alapuló jogalap lesz. Amikor a szerződés teljesül vagy megszűnik, az adatkezelés jogalapja megváltozik, és a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük. 

1.7.3. Jogszabály alapján Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően is kötelesek vagyunk kezelni az adatokat, amelyek a számlázáshoz szükségesek. A Felnőttképzési Törvény alá tartozó képzéseink esetében pedig a törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § (1) bekezdés szerinti statisztikai kötelezettség) által előírt ideig kezeljük adatokat. 


1.8. Az adatokat megismerők köre Az adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók ismerik meg. Azokban az esetekben, amikor jogszabály erről nem rendelkezik, harmadik félnek csak a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával adunk meg olyan adatokat, amelyek alkalmasak a Felhasználók azonosítására. 


1.9. Adatfeldolgozók megnevezése - Könyvelés - Tárhely szolgáltatás 


1.10. A Felhasználók jogai 

1.10.1. Tájékoztatás joga A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól. A tájékoztatáskérés kiterjedhet kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat. Tájékoztatás e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. A tájékoztatási kérelemre az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol írásban. 

1.10.2. Helyesbítés joga A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, módosítását. Helyesbítés e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő haladéktalanul elvégzi a helyesbítést, és ennek tényéről tájékoztatja a Felhasználót írásban. 

1.10.3. Törlés vagy korlátozás joga A Felhasználó kérheti adatai részleges vagy teljes törlését valamint korlátozását az e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezése után elvégzi a kért adatok törlését és erről tájékoztatja a Felhasználót. Az Adatkezelő törlés helyett korlátozhatja az adatok felhasználását, ha a Felhasználó kéri. Korlátozásra kerülhet sor akkor, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok helyességét vagy az adatkezelés megalapozottságát, vagy bár az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli adatai kezelését egyéb okokból. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta vagy megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben. A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az adatkezelő ne küldjön a számára hírlevelet. A hírlevélről a Felhasználó a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével iratkozhat le, vagy kérheti e-mailben valamint az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben. Az adatkezelő törli a hírlevél adatbázisból a Felhasználót. Ha a hozzájárulás visszavonása kifejezetten csak a hírlevél küldést érinti, az egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait továbbra is kezelni. 

1.10.4 Tiltakozás joga A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen, ha - a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges - a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja, ha a tiltakozást megalapozottnak találja, az adatkezelést megszünteti és a személyes adatok használatát korlátozza, a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

1.10.5. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: - E-mail: mszt@szociologia.hu - Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 


2. A honlap használata, a honlapra látogatás során megadott technikai adatok kezelése 

2.1. A kezelt adatok köre A Honlap látogatása, használata során a Felhasználó által kifejezetten megadott, az I. fejezetben leírtak szerint kezelt adatokon túl az Adatkezelő nem gyűjt személyes adatokat, ami alapján a felhasználó személyazonossága beazonosítható lenne. Honlapra való belépéssel, a honlap menüjének használatával, kilépéskor automatikusan generált adatok jönnek létre és ezeket a rendszer automatikusan gyűjti. Ezeket az adatokat személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő és a külső szolgáltatók férnek hozzá. Az Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetéseinek eredményességéhez külső szolgáltató által biztosított programokat használ (Google Analytics, Google AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing) A Honlapra tett látogatással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a fent nevezett külső szolgáltatók által biztosított programjain keresztül cookie-kat használjon, amelyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. 

2.2. Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a gyűjtött adatokat arra használja, hogy a Honlapot megfelelően működtesse, az esetleges visszaéléséket megelőzze, monitorozza a Honlap forgalmát, fejlesztési és statisztikai céllal. Az Adatkezelő a Google Analytics programot statisztikák létrehozására használja (a Honlap látogatóinak száma, a Honlapon töltött idő hossza, egyéb látogatottsági adatok). A Google AdWords Konverziókövetést a hirdetések hatékonyságának mérésére használja az Adatkezelő. Facebook Remarketing használata eredményeként a Honlap meglátogatása után külső szolgáltató (Facebook) hirdetéseket helyezhet el különböző weboldalakon. A remarketing azt jelenti, hogy külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják a Felhasználónak a Honlapon tett látogatásait, így ezek alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak. A külső szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban az általuk meghatározott adatvédelmi irányelvek a meghatározók. Cookie beállítások kezelése A Felhasználó saját böngészőjében módosíthat a cookie-k beállításain, vagy le is tilthatja azokat. A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban található meg ez a lehetőség. A Felhasználó letilthatja a Google cookie-használatát a személyes fiókjához kapcsolódó Hirdetésbeállítások alatt. További információk a Google Adatvédelem oldalon. 


3. Adatbiztonság Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa azok védelmét Megteszi a szükséges technikai lépéseket, hogy az adatok védettek legyenek. Kialakítja és ellenőrzi azokat a folyamatokat és szabályokat, amelyek biztosítják, az adatok védelmét. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, az adatkezelő nem adja át az adatokat olyan harmadik félnek, amelyik nem rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges jogosultsággal. Az adatkezelő nem gyűjt különleges személyes adatot. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok. Az adatkezelő nem gyűjt 16 év alatti személyekről személyes adatot, a Honlapon található űrlapok kitöltésére 16 év alatti személy nem jogosult. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, és ennek következményei miatt az Adatkezelőket nem terheli felelősség. 


4. A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei Ha bármilyen észrevétele, kérése van a Magyar Szociológiai Társaság adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, írja meg az mszt@szociologia.hu e-mailcímre vagy a 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. levelezési címre. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésre két eljárás kezdeményezésére van lehetőség: - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: https://naih.hu/, telefon: +36-1-391-1400; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu - Bírósági eljárás keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható. 


5. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a www.szociologia.hu Adatkezelési tájékoztató pontja alatt kaphat információkat.