Tér-Település-Társadalom Szakosztály

Bemutatkozás

A társadalom és a tér kapcsolata, a területiség szerepe a társadalmi státusz, társadalmi egyenlőtlenségek alakulásában és újratermelődésében komoly relevanciával bír. A Tér-Település-Társadalom Szakosztály azon tudományágak művelőit tömöríti, akik a területiség dimenziójának bevonásával vizsgálják az elemzésük tárgyául szolgáló társadalmi jelenségeket. A szakosztály célja, hogy szorosabb kapcsolatokat hozzon létre a területiség dimenziójában vizsgálódó, de korábban jobbára elkülönült diszciplínaként működő tudományágak képviselői között, platformot biztosítson az érintett tudományágak elméleti megközelítéseiről, fogalmi apparátusáról, kutatási eredményeiről, problémáiról való diskurzusnak, alapot teremtsen a kortárs területi folyamatok jobb megértését célzó, e folyamatok jobb megértésére alapuló társadalomtudományi vizsgálódásokhoz.

A szakosztály a Város- és lakásszociológia és a Faluszociológia szakosztály összeolvadásából jött létre. Egy ilyen szellemi műhely létrejöttét, amelyben együtt vannak jelen olyan korábban csak laza kapcsolatot ápoló szakszociológiák képviselői mint pl. a falu- és városszociológia, a térszerkezet elmúlt évtizedek-beli változásai is indokolttá teszik. Egyre több az olyan, elemzést igénylő térszerkezeti folyamat, amely nem értelmezhető a falu- vagy városszociológia korábbi elemzési, értelmezési kereteiben. A térszerkezetben mind meghatározóbbá válnak azon térségek, ahol a korábban egymással szoros kölcsönhatásban levő, de jellegüket, társadalomszerkezetüket, funkcióikat tekintve markánsan elkülönülő térszerkezeti egységekként működő városok és városkörnyékek a korábbiaktól eltérő, komplex térbeli társadalmi, gazdasági kapcsolatokkal jellemezhető struktúrákba, a korábbi város-városkörnyék, város-falu dichotómia mentén nem értelmezhető urbanizált régiókká „állnak össze”. Ebből következően a város-vidék dualisztikus szembeállítás nem tartható, mivel a vidék és a város kiegészítik egymást; a különböző tér és településformákban zajló társadalmi folyamatok csak ennek figyelembevételével értelmezhetők. A településtípusok szerinti különbségtétel helyett a területi dimenzió bír jelentős magyarázó erővel. A magyarországi térszerkezet markáns jellemzője a regionális-területi polarizáció, a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek megmerevült és újratermelődő struktúrája. A rendszerváltást megelőzően hazánkban markáns településtípus szerinti eltérések alakultak ki, a rendszerváltás után ezzel szemben jelentősen megerősödött a regionális elhelyezkedés szerepe a térbeli társadalmi egyenlőtlenségek alakulásában, a kedvező regionális elhelyezkedésű területek, fejlődési folyosók mellett mind aggasztóbbá válik a hátrányos helyzetű területek leszakadása, a szegénység települési keretekből kilépő, térségi szinten tapasztalható koncentrálódása, a területi szinten is jelentkező etnikai elkülönülés, szegregáció. A társadalmi, gazdasági folyamatok újfajta területi léptékben történő szerveződését visszatükrözi és nagyon erősen alakítja is az Európai Unió területfejlesztési politikája. Magyarország területi folyamatainak alakulásában fontos szerepe van EU fejlesztési forrásainak, e politikák és térbeli-társadalmi hatásaik társadalomtudományi elemzése fontos kutatási témává vált, csakúgy, mint a lokális erőforrások és a fejlesztésbe való bevonásuk lehetősége. A környezeti fenntarthatóság szempontrendszere a térbeli-társadalmi jelenségek, folyamatok vizsgálatában és a szakpolitika-alkotásban szintén egyre fontosabb szerepet kap. Az említett kutatási problémák és szakpolitikai megfontolások egyaránt indokolják a térszerkezet hatásait vizsgáló tudományágak képviselői közötti szorosabb együttműködést.


Elnöke Csizmady Adrienne az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék adjunktusa és az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területei: A lakótelepek és lakóparkok, a várostervezés szociológiája, lakóhelyi szegregáció, városi társadalmi egyenlőtlenségek, városi szegénység, a városfelújításhoz kapcsolódó társadalmi konfliktusok.
Titkára Megyesi Boldizsár.