Szociológiai szemle

2018/2. szám
Mújdricza Ferenc
A kognitív interjúzás a kérdőíves válaszadás mentális folyamatainak megfigyelése és elem-zése révén lehetővé teszi a kérdőív hibáinak feltárását és a jobb kérdésmegfogalmazást. A teljes tesztfo-lyamat a tervezést, a tesztalanyok kiválasztását, az interjúzást, elemzést és a következtetések levonását foglalja magában. E tanulmány a kognitív teszt speciális mintaválasztási és rekrutációs elveinek bemutatá-sára vállalkozik. A téma időszerűségét jelzi, hogy alaposabb tárgyalása nemzetközi szinten is csupán a kö - zelmúltban kezdődött meg. A kvalitatív módszertan okán a célpopuláció (szub)kulturális változékonysá-gára érzékeny, célzott, kisméretű (5–50 fős), tervezett, nem reprezentatív és nem valószínűségi, kvótás mintát alkalmazunk. Az ideális dinamikus, iteratív, az elemzéssel részben paralel mintaalkotás ritkán megvalósítható, de a tanulmányban foglaltak követésével elérhető a megfelelő mintaválasztás. A mintából kizárandó csoportok kérdése, majd a tesztalanyokat nyilvántartó adatbázisra vonatkozó megfontolások kifejtése után a releváns toborzási módok jellegzetességeit, előnyeit és hátrányait tárgyalom. Általánosság-ban kijelenthető, hogy az egycsatornás toborzás ritkán indokolható, megfelelő minőségű minta jellemzően többcsatornás rekrutáció útján érhető el.
Cognitive interviewing helps discovering questionnaire errors and composing better questions by observing and analysing the mental processes during answering a questionnaire. The full test procedure consists of planning, sampling, conducting the interviews, and the analysis, and drawing the conclusions. This study focuses on the special sampling and recruitment principles of cognitive testing. The discussion of this topic has only begun in the recent past even at the international level. Due to the qualitative methodology, a purposive, small (5-50 subjects), planned, non-representative and non-probabilistic, quota sample is to be used, which is sensitive to the (sub)cultural variability of the target population. The ideal dynamic, iterative sampling which is done partially in parallel with the analysis can rarely be carried out properly. However, appropriate sampling is possible by following the steps presented in the study. After discussing the issue of the groups to be excluded from the sample and presenting how the test subject register is to be prepared, I discuss the characteristics, the advantages, and the disadvantages of the relevant recruitment methods. As a general conclusion, single-channel recruitment is rarely reasonable, proper sample can typically be achieved through multi-channel recruitment
Kulcsszavak: kognitív teszt, interjú, mintaválasztás, tesztalany-nyilvántartás, toborzás
Kulcsszavak angol: Cognitive Test, interview, sampling, test subject register, recruitment