Szociológiai szemle

Csurgó Bernadett – Horzsa Gergely – Megyesi Boldizsár
2022/1. szám
Opportunities and methods for investigating rural image and local identity. Results from a systhematic literature review
Csurgó Bernadett – Horzsa Gergely – Megyesi Boldizsár

A helyi sajátosságok, értékek megjelenítése a vidékimázs és a helyi identitás megerősítése és fejlesztése egyre fontosabb kérdés a vidéki térségekben élők számára, mivel azok megjelennek a települések és helyi közösségek fejlesztési startégiáiban, de befolyásolják az adott térség idegenforgalomban, migrációs folyamatokban betöltött szerepét is. Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerephez jut Magyarországon is vidékiség értelmezések

vizsgálata, így ezzel párhuzamosan a vidékszociológiai kutatások egyre jelentősebb témájává is válik a kérdés. A tanulmány célja, hogy egy szisztematikus irodalmi áttekintés alapján feltárja, milyen módszerekkel vizsgálta az elmúlt két évtizedben a nemzetközi tudomány a tágan értelmezett vidékimázst és vidéki identitást. A dolgozat első felében a vidékimázs, vidékidill, vidékreprezentáció és vidéki identitás kifejezések megjelenését

és elterjedését mutatjuk be a tudományos diskurzusban, majd pedig átfogó irodalmi áttekintés segítségével vizsgáljuk a fenti témákhoz kapcsolódó különböző módszertanok (kérdőíves, interjús, NLP, részvételi) elterjedtségét, és összevetjük a különböző módszertani megközelítések lehetséges korlátait és előnyeit.

Presenting local characteristics and values, strengthening and developing rural identity and rural image is a growingly important topic for people living in rural areas, as those appear in the development strategies of the settlements and local communities, and influence the role of the area in tourism and migration. The interpretation of the rural has become more important also in Hungary, and parallel to it, a central issue of rural sociological

studies as well. The study, based on a systematic literature review, aims to reveal how social sciences analysed rural image and rural identity in the last two decades. In the first part of the paper we present the use of rural image, rural idyll, representation of rural, and rural identity in the scientific literature, then based on the systematic literature review we analyse the methods (survey, interview, NLP, participatory and the main topics which are discussed together with the above expressions. We analyse how frequently and in what way the methods are used, and asses the consequences of choosing a certain method.

Kulcsszavak: vidékidill, vidékimázs, NLP, kvalitatív módszerek, kvantitatív módszerek
Kulcsszavak angol: rural idyll, rural image, NLP, qualitative methods, quantitative methods