Szociológiai szemle

2022/2. szám
Local economic development practices and the role of local government in disadvantaged rural areas Analytical perspectives and cases
Kiss Márta - Rácz Katalin
Kutatásunkban helyi gazdaságfejlesztési (HGF) gyakorlatokat és a települési önkormányzatok fejlesztésekben betöltött szerepét vizsgáltuk a vidéki, hátrányos helyzetű térségekben. A nemzetközi és hazai szakirodalom feltérképezését követően kidolgoztunk egy helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok kvalitatív leírására és összehasonlítására alkalmas – 17 tényezőből és 36 altényezőből álló –, komplex elemzési szempontrendszert, melynek segítségével tanulmányunkban bemutatunk két magyarországi HGF gyakorlatot. A vizsgált gyakorlatokat megvalósító településekre jellemző, hogy – bár hátrányos helyzetű térségekben helyezkednek el – környezetükhöz képest relatíve kedvező adottságokkal és jó forrásabszorpciós képességgel bírnak, hosszú távú tervekkel, komplex célokkal és eszközrendszerrel kivitelezik helyi fejlesztéseiket, illetve rugalmasan reagálnak az aktuális kihívásokra, lehetőségekre. Ugyanakkor részben az eltérő jellemzők – közülük meghatározó a településméret –, valamint ezzel összefüggésben a különböző társadalmi kihívások miatt a HGF fókuszok és eszközök is eltérők. A két eset kapcsán továbbá jól kirajzolódik, hogy jelentősebb önkormányzati vagyon és saját pénzügyi források híján a vizsgált települések a fejlesztések tekintetében elsősorban külső, zömmel redisztributív pályázati erőforrásokra támaszkodhatnak egy erős adminisztratív és pénzügyi függőségi keretrendszerben, ami alapvetően meghatározza a helyi fejlesztések irányát és tartalmát.
In our research, we examined local economic development (LED) practices and the role of local governments in rural, disadvantaged areas. After mapping the international and national literature, we developed a complex system of analytical criteria for the qualitative description and comparison of local economic development practices – consisting of 17 factors and 36 sub-factors – with the help of which we present two HGF practices in Hungary. Although they are located in disadvantaged areas, the examined settlements are characterized by relatively favourable conditions and good resource absorption capacity compared to their environment, they implement their local developments with long-term plans, complex goals and tools, and they react flexibly to current challenges and opportunities. However, partly due to different characteristics – decisive of these the size of the settlement – and related societal challenges, HGF focuses and tools are also different. In connection with the two cases, it is clear that in the absence of significant municipal assets and own financial resources, the examined settlements can rely primarily on external, mostly redistributive tender resources in a strong administrative and financial dependency framework, which fundamentally determines the direction and content of local developments.
Kulcsszavak: települési önkormányzat, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság, helyi fejlesztések eszközrendszere, helyi erőforrások, fenntarthatóság, innováció
Kulcsszavak angol: local government, local economic development, social economy, local development toolkit, local resources, sustainability, innovation