Szociológiai szemle

2019/1. szám
Győri Ágnes – Czakó Ágnes
A tanulmány a magyar kis- és közepes vállalkozások innovációs tevékenységét meghatározó tényezőket vizsgálja, a pénzügyi-gazdálkodói kultúra egyes elemeit helyezve középpontba. Miközben
a kis- és közepes vállalkozások innovációs és kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységének megismerésére számos kutatás irányul, hiányoznak a kisvállalati újítás és a vállalkozói pénzügyi magatartás, attitűdök összefüggését elemző vizsgálatok. Tanulmányunkban a kkv-k különböző csoportjait vizsgáljuk a megvalósult és a rövid távon tervezett innovációs aktivitásuk alapján. Nemcsak az innovációkról kapunk képet, hanem vizsgálni tudjuk az azok elmaradása mögött meghúzódó tényezőket is. Bemutatjuk, befolyásolja-e az innovációról
való döntést – az alapvető vállalati demográfiai és magatartási jellemzőkön túl – a vállalkozók pénzügyi tájékozottsága és viselkedése: a korszerű pénzügyi termékek és szolgáltatások igénybevétele, a különböző finanszírozási források elérhetősége, a gazdálkodás tervezése és a pénzügyi-gazdálkodási döntések megalapozottsága. Azt is bemutatjuk, hogyan hatnak a döntésekre a piaci-társadalmi versenykörnyezeti tényezők. Elemzésünkhöz a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet „Pénzügyi kultúra Magyarországon” című projektjének keretén belül készített országosan reprezentatív felmérés adatait használtuk. Multinomiális logisztikus regressziós elemzési eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a pénzügyi kultúra új elemeinek ismerete és kreatív használata a vállalkozók körében a kisvállalati piaci versenyképesség fontos indikátora. Arra is rávilágítunk, hogy az innovációtól való elfordulás
hátterében a belső tartalékképzés hiánya, továbbá a vállalati pénzügyi, gazdálkodási döntések nem megfelelő megalapozottsága áll.
The study examines the factors determining the innovation activity of small and mediumsized enterprises (SMEs) in Hungary, focusing on certain elements of the financial-economic culture.
While many researches focus on the innovation and research and development (R+D) activities of enterprises, there is a lack of analysis of the relationship between small business innovation and
entrepreneurial finance behavior and attitudes. In this study, we examine different groups of SMEs based on their realized and short-term planned innovation activity. We get a picture not only of innovations, but we examine also the factors behind their failure. The study demonstrates whether ‒ beyond the basic corporate demographic and behavioral characteristics ‒ a decision to innovate is influenced by the entrepreneurs’ financial awareness and behavior. The examined influencing factors were the use of up-to-date financial products and services, the availability of different sources of finance,
the planning of management and the soundness of financial management decisions. We also present how the market and socio-economic competition factors affect the decisions. For the analysis we used
the data of a nationally representative survey prepared within the framework of our project in Institute of Sociology and Social Policy, Budapest, Corvinus University, entitled “Financial Culture in Hungary”.
The results of the multinomial logistic regression analysis point to the fact that the knowledge and creative use of new elements of financial culture among entrepreneurs (SMEs) is an important indicator
of the competitiveness of the small business market. We also highlight the fact that the lack of internal provisioning and the inadequate foundation of corporate finance and management decisions are the
main reasons for turning away from innovation.
Kulcsszavak: kis- és közepes vállalkozások, innováció, vállalkozói pénzügyi kultúra
Kulcsszavak angol: small and medium-sized enterprises, innovation, entrepreneurial finance