Szociológiai szemle

2019/3. szám
Dessewffy Tibor – Mezei Mikes
Tanulmányunkban közösségimédia-lábnyomok vizsgálatán keresztül arra keressük a választ, hogy egy sajátos szubkultúra, a radikális nemzeti rock rajongói körében találunk-e a „kozmopolita” márkák és termékek iránt különös érzékenységet, nyitottságot. Ezt azért tartjuk fontos kérdésnek, mert a szubkultúra-kutatások többsége a konstituáló tevékenységre, esetünkben a nemzeti rock iránti rajongás ideológiai tartalmaira és szemiotikai formáira fókuszál. Bennünket ezzel szemben az érdekelt, hogy e szubkultúra tagjai az élet más területein mennyiben viselkednek az adott csoport tagjaként. A hétköznapi nacionalizmus elméleti keretébe illesztve áttekintjük a témára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmat, majd prezentáljuk az általunk alkalmazott módszertant és vizsgálati eredményeinket. Kutatásunkkal azt is igyekeztünk bizonyítani, hogy a digitális lábnyomokból építkező módszertan új megközelítések irányában nyit lehetőségeket, de egyelőre számos megválaszolandó módszertani kérdést is felvet.
Our study sought to answer the question whether there is a particular sensitivity and openness to „cosmopolitan” brands and products among a particular subculture, namely the fans of radical national rock. We consider this to be a relevant topic because most of the subcultural research focuses on the ideological contents and semiotic forms of enthusiasm for national rock music. In contrast, we are interested in how members of this subculture behave in other areas of life. Adapted to the theoretical framework of everyday nationalism, we review the national and international literature on the subject and then present the methodology and interpret our results. Our research also tried to prove that the methodology based on digital footprints opens up opportunities for new approaches and questions, although at the same time it also raises a number of methodological concerns that still need
to be addressed.
Kulcsszavak: nemzeti rock, hétköznapi nacionalizmus, közösségi média, fogyasztás, rajongók
Kulcsszavak angol: national rock, everyday nationalism, social media, consumption, fans