Szociológiai szemle

2024/1. szám
Mobile sociology? The agenda of the new mobilities paradigm for renewing sociology
Zsinka Flóra
A tanulmány célja az új mobilitási paradigma néven ismert interdiszciplináris irányzat bemutatása és kritikai kiértékelése, különös tekintettel arra a programra, amelyet John Urry fogalmazott meg a szociológia megújítása céljából. Urry írásaiban amellett érvel, hogy a 21. században jelentkező olyan tendenciák, mint a technológiai újítások révén egyre fokozódó mobilitás, a növekvő hálózatosodás, hibridizáció és komplexifikáció, indokolttá teszik a korábbi területiség-központú megközelítés felülvizsgálatát, és olyan konceptuális keretek és módszertani eljárások kialakítását, amelyek alkalmasak lehetnek a társadalmi élet átalakuló formáinak tanulmányozására. Jelen írás e program összefoglalását követően először elméleti, majd módszertani szempontból értékeli az Urry és szerzőtársai által javasolt újításokat, azután az irányzat folyóiratában, a Mobilitiesban 2006 és 2023 között megjelent tanulmányok áttekintésével vizsgálja a mobilitási fordulat hatását. A tanulmány mindezek alapján amellett érvel, hogy az új mobilitási paradigma képviselői által kínált elméleti és módszertani megfontolások hiányosságaik ellenére sok tekintetben gazdagíthatják a szociológiai kutatások eszköztárát, és elősegíthetik bizonyos társadalmi jelenségek árnyaltabb értelmezését, de egységes paradigmáról nem beszélhetünk. Az Urry által kidolgozott elméleti szintézis nagymértékben épít más szerzők műveire, és úgy tűnik, hogy a megközelítés újdonsága sok esetben inkább az általa hivatkozott elméletek sajátja. A vizsgált folyóiratcikkek alapján arra lehet következtetni, hogy Urry elméleti-módszertani programja a kritikai mobilitáskutatás területén sem vált egységesen elfogadott értelemzési keretté.
The aim of this paper is to present and critically evaluate the interdisciplinary research direction known as the new mobilities paradigm, with particular reference to the programme that John Urry has set out to renew sociology. In his writings, Urry argues that trends in the 21st century, such as increasing mobility enabled by technological innovation, growing networking, hybridisation and complexification, requires a reconsideration of the previous territoriality-centred approach and the development of conceptual frameworks and methods that can be used to study the changing forms of social life. After summarising this agenda, this paper first assesses the innovations proposed by Urry and his co-authors from a theoretical and methodological perspective, and then examines the impact of the mobility turn based on a review of studies published in the Mobilities journal between 2006 and 2023. On this basis, the paper argues that, despite their shortcomings, the theoretical and methodological considerations offered by the proponents of the new mobilites paradigm can enrich the toolkit of sociological research in many respects and contribute to a more nuanced understanding of certain social phenomena, but cannot be considered a theoretically coherent paradigm. The theoretical synthesis developed by Urry draws heavily on the work of other authors, and the novelty of the approach seems in many cases to be more a feature of the theories he refers to. Based on the journal articles examined, it can be concluded that it has not become a uniformly accepted framework of understanding even in the field of mobilities studies.
Kulcsszavak: új mobilitási paradigma, mobilitási fordulat, (im)mobilitás, tudományos paradigma
Kulcsszavak angol: new mobilities paradigm, mobilities turn, (im)mobilities, scientific paradigm