Szociológiai szemle

2023/1. szám
Political homophily of couples and its effect on the couple’s well-being in Hungary
Stefkovics Ádám – Sik Endre
A hamis közhelyek egyike lehet, hogy „az ellentétek vonzzák egymást”. A politikai homofília szakirodalma alapján inkább az várható, hogy a párkapcsolatokban a párok tagjainak politikai identitása és magatartása hasonló, ami jól visszavezethető pszichológiai törvényszerűségekre. Keveset tudunk azonban arról, hogy a politikai homofíliának van-e pozitív hatása a párkapcsolatokra vagy az egyének jóllétére. Tanulmányunk a magyarországi párok politikai identitásában és viselkedésében tapasztalt különbözőségek kialakulásának folyamatát és ennek a párok egyéni és „páros” boldogságára gyakorolt hatásait vizsgálja. Adatforrásunk a KSH Háztartási költségvetési és életkörülmény 2015-ös adatfelvétele. Elsőként logisztikus regressziós modellekkel tártuk fel az identitás (bizalom)- és a különböző politikai részvétel alapú homofíliát alakító tényezőket, majd ezen politikai homofília változók hatását vizsgáltuk a boldogságra többszintű modellekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy mind az identitás-, mind a részvételi politikai homofília gyakori a párok között, ám nem általános. A házasság, a végzettség és a lakóhely bizonyultak a politikai homofíliát determináló legfontosabb faktoroknak. A részvételi politikai homofília pozitív hatással van a párok tagjainak boldogságára, vélhetőleg azért, mert a politikailag homofil párok sikeresebben kerülik el a politikai konfliktusokat, és ritkábbak köztük azok az értékbeli nézetkülönbségek, amelyek fontos kérdésekben (például a gyermeknevelés során) problémákat okozhatnak.
One of the false clichés may be that “opposites attract”. Rather, the literature on political homophily suggests that the political identities and behaviors of members of couples in relationships are similar, which may well be due to psychological laws. However, little is known about whether political homophily has a positive effect on romantic relationships or on the well-being of individuals. Our study examines the process of differences in the political identity and behavior of couples in Hungary and its effects on individual and couple happiness. Our data source is the 2015 KSH Household budget and living conditions survey. First, we used logistic regression models to explore the factors shaping political identity (trust) and various political participation-based homophily, and then we investigated the impact of these political homophily variables on happiness using multilevel models. Results show that both identity- and participation-based political homophily is common among couples, but not universal. Marriage, education and residence were found to be the most important determinants of political homophily. Participatory political homophily has a positive effect on the happiness of couple members, presumably because politically homophilic couples are more successful in avoiding political conflict and less likely to have value differences that can cause problems, for instance in raising children.
Kulcsszavak: politikai homofília, identitás, részvétel, boldogság
Kulcsszavak angol: political homophily, identity, participation, happiness