Szociológiai szemle

2018/3. szám
Szalma Ivett–Takács Judit
Ebben a tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet abban, ha egy férfi nem vállal gyermeket ma Magyarországon. Továbbá arra a kérdésre is próbálunk választ adni, hogy vajon eltérő gyermektelenségi mintázatok fi gyelhetők-e meg a férfi ak és a nők között Magyarországon. Jelen kutatás szervesen kapcsolódik korábbi, elsősorban gyermektelen nőkre fókuszáló kutatásainkhoz, melyeket most kiegészítünk a magyar férfi akra fókuszáló vizsgálatunkkal.
A kutatás empirikus alapja egy 50 év feletti gyermektelen férfi akkal készített félig strukturált interjús vizsgálat, amelyet 2015 és 2016 között végeztünk különböző típusú magyarországi településeken. Kutatási eredményeink arra világítanak rá, hogy a férfi ak és a nők gyermektelensége mögött gyakran eltérő tényezők húzódhatnak
meg, illetve az azonos tényezők mögött is eltérő mechanizmusok működhetnek.
In this paper we examine the factors, which can contribute to men’s childlessness in contemporary Hungary. We also try to answer the question whether diff erent childlessness patterns can be observed among men and women in Hungary. This study is the continuation of our previous research conducted among childless women, which we now extend with a focus on male childlessness.
The empirical base of this paper includes 30 qualitative interviews conducted with childless men between 2015 and 2016 in different types of settlements in Hungary. According to our findings different factors can lead to male and female childlessness, or in some cases the same factors can influence male and female childlessness via differing mechanisms.
Kulcsszavak: gyermektelenség, férfi ak, kvalitatív vizsgálat, összehasonlítás a női gyermektelenségi mintázatokkal, Magyarország
Kulcsszavak angol: childlessness, men, qualitative analysis, comparison with patterns of female childlessness, Hungary