Szociológiai szemle

2019/2. szám
Sik Domonkos
A tanulmány célja, hogy elemzési szempontokat kínáljon a félelem szociológiai vizsgálatához, és előkészítse a modernizáció folyamatával való összefüggések feltárását. Ehhez első lépésben egy a társadalomelméleti hagyományban háttérbe szoruló kérdés megválaszolására kerül sor: a társadalmi integráció motivációs bázisa negatív (az alapértelmezésben korlátlan személyes szabadság társadalmasulást lehetővé tevő önkorlátozása, fenyegetettségérzés okán) és pozitív (önkorlátozás a társadalmasulástól várt lehetőségek okán) típusának megkülönböztetésére. Második lépésben a negatív és pozitív igazodás-motiváció alapján a klasszikus modernitás integrációs mechanizmusainak (organikus szolidaritás, jogi-bürokratikus legitimitás, kommunikatív cselekvés, rendszer) modalitásait dolgozom ki, egyúttal kísérletet téve a köztük lévő egyensúly leírására. Harmadik lépésben a késő modernitásban lezajlott változásokat tekintem át a kockázattársadalom és a hálózati társadalom modelljei segítségével, bemutatva a negatív igazodás-motiváció expanzióját, valamint annak következményeit az új és régi cselekvéskoordinációs mechanizmusokra nézve. Az utolsó szakaszban ebből a perspektívából tekintek a félelem empirikus kifejeződéseit elemző szociológiai kutatásokra, kísérletet téve a különböző integrációs formák negatív modalitása és a félelem mintázatai közti kapcsolat felvázolására.
The article provides theoretical tools for the sociological analysis of fear and scrutinizes the relationship of fear and modernization. First, the negative (the self-limitation of unlimited freedom based on anticipated threats) and positive (self-limitation based on anticipated gains from social involvement) motivational basis of social integration is elaborated. Second, the modalities of classical modern integration mechanisms (organic solidarity, legal-bureaucratic legitimacy, communicative action, system) are elaborated, and an attempt is made to evaluate their respective contribution.
Third, based on the models of risk and network society, the consequences of late modern tendencies are analysed, including the expansion of negative motivation for cooperation and the reconfiguration of previous mechanisms of action coordination. Finally, empirical analyses of contemporary fear are reinterpreted with the help of this model by linking negative modalities of integration with specific patterns of fear.
Kulcsszavak: társadalmi szerződés, társadalmi integráció, modernizáció, félelem
Kulcsszavak angol: social contract, social integration, modernization, fear