Szociológiai szemle

László Tamás – Makay Mónika
2021/1. szám
The building blocks of national pride. National identity and representation of history in Hungarian society
László Tamás – Makay Mónika
A nemzeti identitás az elmúlt évtizedek jelentős témája, amely a társadalomtudományos és a közéleti diskurzusok résztvevőit egyaránt foglalkoztatja. Tanulmányunkban képet kívánunk kapni arról, hogy a magyar társadalom tagjainak gondolatvilágában milyen potenciális „büszkeségelemek” jelennek meg. Az elemzés újdonságot jelent a tekintetben, hogy országosan reprezentatív adatokra támaszkodik, ugyanakkor a nyílt kérdezési technika és a feldolgozás induktív logikája révén lehetőséget biztosít a témával kapcsolatos vélemények feltérképezésére. A klaszterelemzés során létrehozott négy jellegzetes büszkeségcsoport más, szociodemográfiai és értékrendi változókkal való összevetése nyomán olyan kérdésekre is választ kívánunk adni, mint hogy alapvető szociológiai ismérvek mentén mennyire egységes vagy heterogén a társadalmi szolidaritás egyik pilléréül szolgáló nemzeti büszkeségforrásokról való közvélekedés, illetőleg milyen esetleges törésvonalak fedezhetők fel.
National identity has been a major theme in recent decades, engaging participants in both social science and public discourses. In our study, we want to get an idea of what potential “elements of pride” appear in the minds of the members of Hungarian society. The analysis is a novelty in that it relies on nationally representative data, but at the same time provides an opportunity to map people’s opinions on the topic through an open-ended questioning technique and the inductive logic of processing. By comparing the four characteristic groups of pride created in the cluster analysis with other socio-demographic and value-based variables, we also want to answer questions such as how uniform or heterogeneous public perceptions of national sources of pride are and whether heterogeneous up in this regard.
Kulcsszavak: nemzeti büszkeség, történelemkép, identitás, kollektív emlékezet, klaszterelemzés
Kulcsszavak angol: national pride, history, identity, collective memory, cluster analysis