Szociológiai szemle

2022/4. szám
Multilevel relationships between individual childbearing and day care for young children in Europe: review of the literature
Árki Diána

Tanulmányomban bemutatom a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és az egyéni gyermekvállalás között fennálló kapcsolat elméleti hátterét, és a területi kontextust előtérbe helyező, oksági összefüggést vizsgáló kutatások eredményét hat európai országban. A szociológiai és közgazdaságtani megközelítések, valamint empirikus tapasztalatok alapján ismertetem, hogy a napközbeni ellátás négy paramétere közül elsősorban a szolgáltatás elérhetősége hat a gyermekvállalásra. Rávilágítok arra, miként alakulnak az országspecifikus sajátosságok és a paritás szerinti különbségek a változók között. Azon országokban, ahol alacsony a napközbeni ellátás elérhetősége, főként az anyává válásra gyakorol befolyást a paraméter, míg ahol általánosan elérhető a napközbeni ellátás, csekély hatást fejt ki a mutató, és inkább a második, harmadik gyermek világrajövetelét segíti elő. A kutatások mindemellett felhívták a figyelmet az elérhetőség alsó-felső határértékének fontosságára. Bemutatom továbbá a felmérések azon hiányosságait, melyek orvoslásával megvalósulhat a témakör szélesebb körű és részletesebb európai kutatása.

In my study, I present the theoretical background of the relationship between daytime care for children under the age of three and individual childbearing, and the results of research, emphasizing territorial context, examining causality in six European countries. Based on sociological and economic approaches, as well as empirical experiences, I explain that of the four parameters of daytime care is primarily the availability of the services affects childbearing. I highlight how the country specific characteristics and the differences according to parity among the variables develop. In countries where the availability of daytime care is low, the parameter has mainly an influence on becoming a mother, where daytime care is widespread, the indicator has a smaller effect and rather helps the birth of a second or a third child. Research also draws attention to the importance of the lower and upper limits of availability. Furthermore, I present those shortcomings of the surveys that could be used as remedies for a wider and more detailed European research on the topic.
Kulcsszavak: termékenység, kisgyermekek napközbeni ellátása, többszintű európai elemzések
Kulcsszavak angol: fertility, daytime care for young children, multilevel European analyses