Szociológiai szemle

2018/1. szám
Kristóf Luca
Kutatásomban médiaelemzés és a magyar színházi szféra elitjének tagjaival készített interjúk alapján vizsgálom az elit cserélődési folyamatait és a színházi mező változásait 2006 és 2016
között. A mezőben az elmúlt tíz évben a kulturális pozíciók és erőforrások újraosztása, és ezzel összefüggésben egy új, több intézményen és csatornán keresztülfolyó, politikailag motivált elitépítés zajlott, mely a mező destabilizálódását okozta. A krízist a politikai változások exogén sokkja és az inkumbens elit belső kihívóinak igénye és intézményes megszerveződése tette lehetővé. A talán leglátványosabb folyamat a mezőben a pozicionális elit cseréje volt, mely a színházigazgatói kinevezési gyakorlat segítségével zajlott.
Ám amíg a pozicionális és adminisztratív elit technikailag könnyebben lecserélhető, a szakmai reputáció felépítése a kulturális mezőt alkotó mechanizmusok sajátosságai miatt nehezebben kivitelezhető, így a
reputációs elit összetétele, valamint a reputációt termelő intézmények struktúrája keveset változott. A színházi szféra összefoglalva egy olyan kulturális mező, melybe az intézményi sajátosságok miatt meglehetősen
könnyű beavatkozni, lényegi változásokat viszont már sokkal nehezebb elérni. A mező megszokott belső mechanizmusai a részleges elitcsere ellenére a mélyben tovább működnek.
In this paper I study the processes of elite circulation and changes in the field of theatre between 2006 and 2016, with the help of a media analysis and interviews with the elite members of the Hungarian theatre sphere. In the last ten years this field has experienced the redistribution of cultural positions and resources, and a politically motivated elite construction that caused the destabilization of the field. The exogenous shock of political changes and the growing organization of inner challengers of the incumbent elite created a crisis in the field. The most spectacular process has been the change of the positional elite, i.e. the replacement of theatre directors. However, even if the positional and administrative elite could have easily been replaced, the construction of professional reputation has been much more difficult. Hence, the composition of the reputational elite and the institutional structure of reputation production have not changed significantly. The field of theatre is a cultural field where political intervention is rather easy to achieve but it is much more difficult to implement significant structural changes. In spite of the partial elite circulation, the inner mechanisms of the field continue to operate.
Kulcsszavak: kulturális elit, reputáció, mezőelmélet, színház
Kulcsszavak angol: cultural elite, reputation, field theory, theatre