Szociológiai szemle

2019/2. szám
Bocsi Veronika
Az értelmiségi szerepek összetevőinek felmérésére egy 18 itemből álló kérdéssort készítettünk, amely a szakirodalomban fellelhető elemeket ötvözi (szakemberszerep, lokális szerepvállalás, közéleti
részvétel stb.). A kérdéssort egy 2017-es országos hallgatói kutatás során (N=1502) teszteltük.
Az ezredforduló utáni nemzetközi szakirodalom számos elméleti támpontot ad az egyetem és az értelmiségi
szerepek kapcsolatának kutatásához. A kapott adatok értelmezéséhez ez azonban nem elegendő, és az értelmezés során azokat a felsőoktatásban lezajló és azon kívüli változásokat is fel kell használnunk, amelyek a
diákok értelmiségi szerepkészletét formálhatják.
Az eredmények arra utalnak, hogy a hallgatók értelmiségre vonatkozó elképzeléseiben a szakemberszerep és a „klasszikus” értelmiségi felfogás dominál, míg a közéleti és a kritikus funkciók gyengék. Az értelmiségi szerepeket a lokális közösségekre vonatkoztatják a diákok, a makrotársadalmi elemek háttérbe szorulnak.
A block of questions of 18 item was created to describe the contents of intellectuals’ roles. The elements are based on role components which can be found in the literature (professional role, public intellectuals, local involvement etc.) The empirical data come from a nationwide quantitative research in Hungary from 2017 (N=1502). Several theoretical approaches appear in the international literature after the Millennium about the relationship between university and intellectual roles. The interpretation of our empirical findings includes the lessons learnt from the changes in the system of higher education and outside the institutions as these can also shape the students’ intellectual roles. The empirical results show that students’ view of the intellectual role is a mixture in which the expertise and the classic intellectual elements are dominant while the items of the criticism, the elements of the public intellectual life and the macro level effects are secondary factors. Students tend to interpret the intellectual role within a local community framework, the macrostuctural or general elements of this role are less emphasised in their view.
Kulcsszavak: értelmiség, felsőoktatás, hallgatók
Kulcsszavak angol: intellectuals, higher education, students