Szociológiai szemle

Szeitl Blanka – Tóth István György
2020/3. szám
Szeitl Blanka – Tóth István György
A társadalomkutatási célú empirikus adatfelvételek egyik legnagyobb kihívása a csökkenő válaszadási hajlandóság. A probléma nem csak Magyarországon, nem csak egyik vagy másik vizsgálatsorozatban jelentkezik, és nem is egyik vagy másik adatfelvevő céghez kötődik. Mivel a részvétel és az elutasítás nem véletlenszerűen oszlik el a vizsgált populációkban, a megvalósult adatfelvételek interpretációjához és validitásának értékeléséhez elengedhetetlen, hogy többet tudjunk a nemválaszolók társadalmi-gazdasági karakteréről. Cikkünkben egy ezzel kapcsolatos kutatásról számolunk be. Alapkérdésünk az, hogy miképpen jellemezhetők a nem vagy nehezen elérhető csoportok, és hogyan lehet/érdemes változtatni az adatfelvételi eljárásokon ahhoz, hogy jobb legyen az elérés. Kutatásunk Magyarországon hiánypótló, „re-contact” típusú adatfelvétel; a European Social Survey 8. hullámának eredeti, kiinduló címlistájához ismét visszamentünk egy rövid kérdőívvel, és megvizsgáltuk, hogy az ismétlés mennyire hoz más eredményeket az első vizsgálathoz képest. A mindkét felmérésben sikeresen lekérdezett címek aránya 25,7%, a mindkét felmérésben elérhetetlen (no- contact) válaszadók aránya 6,5%, a stabilan válaszmegtagadóké 11,3% volt. Kutatásunk egyértelműen bizonyította, hogy egy adott vizsgálat sikertelen eseteit nem szabad „reménytelennek” tekinteni, hiszen az ő körükben is majdnem akkora volt a második körös elérés, mint amekkora magában a fő vizsgálatban volt (38,3 százalék a 41,1 százalékhoz viszonyítva). Az elérhetetlenség és a nemválaszolás meghatározói között a megkérdezettek társadalmi-gazdasági jellemzőit, az adott címekhez tartozó települési- lakókörnyezeti jellemzőket és az adatfelvételi apparátus jellemzőit vizsgáltuk, utóbbi két tényezőcsoport változóit pedig közvetlenül a kérdőív válaszaihoz kapcsoltuk. Eredményeink alapján az újra elérés sikerességét a demográfiai jellemzők mellett terepmunka-specifikus tényezők is befolyásolják, az általános el nem érés esélyeire pedig a települési lejtő mellett a lakókörnyezet fizikai állapota is lényegi hatást gyakorol. Vizsgálatunk utal arra is, hogy a nemválaszolás mintázatait a mintavétel során nem figyelembe vehető pszichológiai tényezők is befolyásolják: ilyen hatásra utal például az objektív anyagi helyzet és annak szubjektív értékelése között talált sajátos interakciós hatás. Cikkünk végén a tanulságok mellett további kutatási irányokra és konkrét adatfelvételi technikákra is javaslatot teszünk.
One of the major challenges in empirical social research is the decreasing response rate. The problem affects Hungarian and international data collections as well and may lead to bias in most cases. The key question is what are the socio-economic characteristics of non-responders. This article reports a methodological research on survey nonresponse in Hungary. The main question is how non-responders and ineligible households can be characterized, and how data collection procedures can be improved. In the fieldwork we followed “re-contact” design; as a new survey, we re-contacted the original list of selected responders of the 8th wave of the European Social Survey with a short questionnaire, following the same standards regarding the entire fieldwork. The proportion of those, successfully reached in both surveys was 25.7%, proportion of totally ineligibles was 6.5%, and the rate of stable non-responders was 11.3%. To examine inaccessibility and non-response, we observed the socio-economic characteristics of the responders, the characteristics of the settlement and environment of the given addresses, the characteristics of the fieldwork team and other external variables of the data collection. According to our results, besides socio-economic characteristics, fieldwork-specific factors also influence the success rate of re-contacts, and the physical condition of the living environment was also found to be significant.
Moreover, our study suggests that non-response rates are also influenced by psychological factors that cannot be taken into account during sampling, such as specific interaction between the objective and subjective evaluation of own living conditions. Besides the conclusions, we also propose additional research directions and potential improvements in specific data collection techniques.
Kulcsszavak: empirikus felmérések, nemválaszolás, torzítás
Kulcsszavak angol: social research, survey nonresponse, bias