Szociológiai szemle

2019/4. szám
Huszár Ákos
A dolgozat fő kérdése, hogy a magyar társadalom mennyiben tekinthető osztálytársadalomnak. Erre a kérdésre az osztályelemzés weberi tradíciójához csatlakozva az osztályhelyzet, illetve az
életkörülmények különböző indikátorai viszonyának vizsgálata révén igyekszik választ találni. Vajon az osztályhelyzet magyarázóereje erősödött vagy gyengült az utóbbi évtizedekben Magyarországon? Továbbá: mennyire jelentős az osztály szerepe Magyarországon a többi európai országgal összehasonlítva? Az elemzés a European Social Survey 1-8 hullámain alapul, amely 2012 és 2016 között kétévente került lekérdezésre Magyarországon, illetve számos egyéb európai országban. Ez az adatbázis tehát lehetővé teszi, hogy a magyarországi társadalmi változásokat viszonylag hosszú időtávban és nemzetközi összehasonlításban
vizsgáljuk. Az osztály és életkörülmények viszonyának vizsgálata révén a dolgozat hozzájárul az osztály jelentőségéről zajló vitákhoz.
The main question of the paper is to what extent Hungarian society can be regarded as class society? By analysing the strength and nature of the relationship between social class and different
indicators of living conditions this paper follows the Weberian way of class analysis. Has the explanatory power of class strengthened or decreased in the last decades in Hungary? And how significant is the role of social class in Hungary compared to other European countries? The analysis is based on the 1-8 waves of the European Social Survey that were conducted biannually between 2002 and 2016 in Hungary and in several other European countries. Thus, the database makes it possible to examine the changes of Hungarian society in a quite long period and in international comparison. By analysing the role of social class on the terrain of material living conditions in the long run the paper contributes to the debate on the
significance of social class.
Kulcsszavak: társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek, osztály, munkanélküliség, szegénység
Kulcsszavak angol: social stratification, social inequalities, social class, unemployment, poverty