Szociológiai szemle

2020/4. szám
Bögre Zsuzsanna
Napjainkban több tudományos paradigma él egymás mellett és egymással vetélkedve a társadalomtudományokban, így a szociológiában is. Minden paradigma önálló ontológiával, episztemológiával és módszertani tudatossággal rendelkezik, amelyek jól elkülönülnek egymástól. Az egymás mellett létezés következtében azonban a különbségeken kívül egymáshoz való közeledés is érzékelhető. A kvalitatív szociológián belül a biográfiakutatásokban egyfajta kompromisszumkészség mutatkozik a nézőpontok között.
A tanulmány első lépésként az „alapvető” paradigmák (pozitivizmus, posztpozitivizmus, kritikai elméletek, konstruktivizmus) rövid bemutatására vállalkozik, majd azok hatását vizsgálja a biográfiakutatásokra. Ezt követően a biográfiakutatók körében lezajlott paradigmavitát mutatja be, leírva, hogy bár „látszólag” nem közeledtek egymáshoz az álláspontok, mégis megfogalmazódott a különböző paradigmák közötti minimális konszenzus.
Nowadays, there is a diversity of parallel and competing scientific paradigms in social sciences, hence in sociology too. Each of these paradigms has its own distinct ontology, epistemology and a consciousness of methodology. Owing to their parallel existence, there is not only an emphasis on the differences but also a perceivable convergence of these paradigms. Without a dissolution of paradigms, there is a noticeable readiness to compromise within qualitative sociology, and within biographical research. As a first step, this study undertakes to give a brief overview of some “basic” paradigms (positivism, postpositivism, critical theories, constructivism) which influence social sciences, sociology and biographies. Next, it will describe a debate of biography researchers on paradigms where there does not “appear” to have been any rapprochement. Yet, something did happen. In the light of the debate, a need for consensus among different paradigms has arisen in biographical research. The author of this study aims to draw attention to this ambivalent situation where one can witness a competition between paradigms as well as their convergence.
Kulcsszavak: paradigma, pozitivizmus, posztpozitivizmus, kritikai elméletek, konstruktivizmus, biográfiakutatás, narratíva
Kulcsszavak angol: paradigm, pozitivism, postpozitivism, critical theories, contructivism, biography method, narrative