Szociológiai szemle

2021/2. szám
Tech-behaviors in the family based on adolescents’ perceptions
Mikó Fruzsina – Nagy Beáta
A gyorsuló digitalizáció hatására egyre hangsúlyosabb téma a gyerekek képernyők előtt töltött ideje és technológiahasználata. A közelmúlt populáris és tudományos irodalma is gyakran a technológiahasználat negatív következményeire fókuszált, az elmúlt pár évben azonban szemléletváltás történt a technológia kínálta lehetőségek irányába is. A diskurzusban a szülői narratívák és a szakértői ajánlások dominálnak, míg a gyerekek percepciói kevésbé vannak előtérben. Jelen tanulmány éppen
ezért a kamaszok szemszögéből vizsgálja a családon belüli technológiahasználat kérdését. A tanulmány azt a kérdést járja körül, hogy a technológiahasználattal kapcsolatos családi viselkedésmintáknak milyen típusai azonosíthatók, és azok milyen szociológiai jellemzőkkel írhatók le. A kérdés megválaszolásához 12–16 éves gyerekekkel 2017 őszén felvett kérdőívek (N=1000), valamint 2019 tavaszán készült interjúk (N=30) elemzésére kerül sor. Az eredmények azt mutatják, hogy lehatárolhatók a techviselkedés különböző típusai a családban, amelyet számos szociodemográfiai háttérváltozó befolyásol.
As result of accelerating digitalization, screen time and technology using habits of children are  increasingly important topics. Recent popular and scientific literature has often focused on the negative consequences and dangers of technology, but over the past few years there has been a shift in the approach towards the opportunities offered by technology. The discourse is dominated by parental narratives and expert recommendations, while children’s perceptions are not at the forefront. The novelty of the present study is that it examines the issue of technology use within the family from the perspective of adolescents. The issue discussed in the study is: what types of technology-related family behaviors can be identifiedbased on adolescents’ perceptions and what sociological characteristics each type has. To answer this question, questionnaires (N = 1000) and interviews (N = 30) conducted with children aged 12-16 were analyzed. Quantitative data collection took place in 2017 and the interviews were conducted in 2019.The results confirmed that it is possible to delineate different types of tech-behavior in the families, andthese are likely to differ along sociodemographic factors.
Kulcsszavak: család, kamaszok, technológiahasználat, techszülőség
Kulcsszavak angol: family, adolescence, technology use, tech-parents