Szociológiai szemle

2018/3. szám
Éber Márk Áron
E tanulmány a magyar társadalom kulturális tagolódásának feltárására irányuló első magyarországi kezdeményezéseket vizsgálja meg. Részletesebben két kutatási tervezetet elemez. Az egyik Józsa Péter kísérlete volt a „kulturális blokkok” feltérképezésére a hetvenes évek Budapestjén. A másik Angelusz
Róbert és Tardos Róbert kutatási kezdeményezése, amely a magyar társadalom nyolcvanas évekbeli „kulturális-interakciós rétegződését” kísérelte meg felvázolni, s ennek keretében „társadalmi miliőket” próbált azonosítani Magyarországon. Jelen tanulmány e két kezdeményezés értelmezése közben a következő kérdésre keresi a választ: milyen társadalomkép és a társadalmi cselekvők milyen felfogása rajzolódik ki e két kutatási koncepcióból?
Th is paper examines the first Hungarian research initiatives to explore the cultural differentiation of Hungarian society. It analyses two research projects in details. In the first one Péter Józsa tried to
explore the “cultural blocks” of Budapest in the seventies. Th e other one was the project of Róbert Angelusz and Róbert Tardos, who attempted to study the “cultural-interactional stratification” of the Hungarian society in the eighties. In this research project they tried to identify “social milieus” in Hungary. This paper scrutinizes the concept of society and the implicit presumptions about social actors inherent in these two research projects?
Kulcsszavak: kulturális blokkok, miliők, kulturális tagolódás, társadalomszerkezet, Józsa Péter, Angelusz Róbert, Tardos Róbert
Kulcsszavak angol: cultural blocks, social milieus, cultural differentiation, cultural-interactional stratifi cation,social structure, Péter Józsa, Róbert Angelusz, Róbert Tardos