Szociológiai szemle

2018/3. szám
Csernus Éva
Miben áll az egyén társadalomformáló szerepe? Miben gyökerezik önállósága? Ha a társadalmi cselekvést a szubjektív, irracionális aspektusok által dominált fogalomnak tekintjük, miként valósítható
meg a pozitivista episztemológiára és módszertanra alapozott vizsgálata? E fő kérdések vizsgálata képezi az olasz teoretikus, Vilfredo Pareto szociológiaelméletének pozitivista és hermeneutikai aspektusait taglaló tanulmányom gerincét, melyet olvasva az egykoron klasszikusként kanonizált, majd – különböző
okokból – elfeledett szerző társadalmi gondolataiba nyerhetünk bepillantást.
How and to what extent can the individual shape society? How can its autonomy be grasped? If social action is conceptualized as dominated by subjectivity, irrationality, the question arises: how can
it be examined on the basis of positivist epistemology and methodology? I will examine these questions in my paper by analysing the positivist and hermeneutical aspects of the Italian theorist Vilfredo Pareto’s sociological theory. Th is study sheds light on the thoughts of an author who was once canonized as ‘classical’
but later – for various reasons – became forgotten.
Kulcsszavak: irracionalitás, hermeneutika, pozitivizmus, cselekvéselmélet
Kulcsszavak angol: irrationality, hermeneutics, positivism, action theory