Szociológiai szemle

Stefkovics Ádám – Szabari Vera – Batiz Kinga – Bukovics Babett – Pavalacs András – Tariska Andrea – Zenovitz Lili
2023/2. szám
Sociological knowledge production in Hungary between 1971 and 2021. A systematic review of six social science journals
Stefkovics Ádám – Szabari Vera – Batiz Kinga – Bukovics Babett – Pavalacs András – Tariska Andrea – Zenovitz Lili
A szociológiai tudástermelési módok – tehát azok a tapasztalatszerzési formák, amelyeken keresztül a kutató hozzáfér a tág értelemben vett „adatokhoz”, és mely folyamatokon keresztül végül a tudományos termék előáll – a vizsgálható kérdéseken és lehetséges válaszokon túl meghatározzák a tudományos diskurzusok természetét is. Tanulmányunkban azt a kérdést tettük fel, hogy ezek a tudástermelési formák milyen változásokon mentek keresztül az elmúlt ötven év során Magyarországon. Kérdésünk megválaszolására hat magyar szociológiai folyóiratban megjelent, összesen 2650 tanulmány szisztematikus áttekintésére vállalkoztunk. Elemzésünk nyomán arra a következtetésre jutottunk, hogy a szociológiai tudás létrehozása több jelentősebb változáson ment keresztül az elmúlt öt évtizedben: az empírián alapuló megközelítések terjedése, a saját adathasználat növekedése, a kvalitatív adathasználat népszerűségének fokozatos emelkedése, továbbá az adatfelvételek számos módszertani részlete is sokat változott az adott időszakban. Ugyanakkor bizonyos paraméterekre inkább az állandóság volt jellemző. A témák és a témák diverzitása például meglehetősen keveset változtak az elmúlt öt évtizedben. Az eredmények bizonyos hiányosságokra is rávilágítottak; gyakori, hogy a szerzők az adatgyűjtések részleteinek egyes elemeit nem közlik, noha a transzparencia fokozatosan javult. Tanulmányunk a trendek bemutatása és azok kritikai elemzése mellett a hazai szociológia működésének gyakorlatáról folyó diskurzusok előmozdítását is célul tűzi ki.
Sociological knowledge production – the forms of experience through which the researcher accesses 'data' in the broad sense, and through which the scientific knowledge is ultimately produced – determines the research questions, the possible answers and the nature of scientific discourse in general. In our study, we asked how these forms of knowledge production have changed over the last fifty years in Hungary. To answer our question, we conducted a systematic review of a total of 2650 studies published in six Hungarian sociological journals. Sociological knowledge production has undergone some major changes over the last five decades, such as the spread of empirically based approaches, the increase in the use of original data, the gradual rise in popularity of qualitative data use, and many methodological details of data collection have also changed a lot over the period. However, some parameters were more stable. For example, the topics and the diversity of topics have changed very little over the last five decades. The results also highlighted some shortcomings; it is common for authors not to disclose some details of data collections, although transparency has gradually improved over the period. In addition to presenting trends and critically analysing them, our study also aims to advance the discourse on the practice of Hungarian sociology.
Kulcsszavak: szociológiai tudástermelés, magyar szociológiatörténet, módszertan
Kulcsszavak angol: sociological knowledge production, history of Hungarian sociology, methodology